Edytor/Poprzeczka

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Poprzeczka - linia prostopadła do linii niwelety (chyba, że ma określony kąt obrotu — ale też względem prostopadłego do niwelety). Jest to najbardziej skomplikowany obiekt, który może mieć wiele zastosowań.

Zastosowanie poprzeczek

  1. Definiują profil podłużny niwelety (wysokość nad poziomem morza w funkcji kilometrażu) i jako takie nie muszą być widoczne w wyeksportowanej scenerii.
  2. Mogą definiować kształt nasypów, wykopów, rowów odwadniających, linię lasu albo zabudowy, aż do ich styku z terenem, a także przechyłkę.
  3. Mogą automatycznie wstawiać słupki kilometrażu.
  4. Mogą stabilizować pewne wartości kilometrażu na określonych współrzędnych XYZ, przyczyniając się do przeliczania współczynników korygujących błędy.
  5. Mogą mieć wpisaną wysokość (np. przejazdy kolejowo-drogowe) w celu weryfikacji wysokości niwelety.

Odcinki przekrojów poprzecznych są rysowane kolorem ciemnozielonym, podobnie jak niweleta. Długość odcinka będzie zależna od szerokości definiowanego przekroju.
W rozwoju jest oddzielna forma edycyjna dla przekrojów poprzecznych umieszczonych na niwelecie. Pozwoli ona zobaczyć cały przekrój pionowy trasy (pochylenia), a także zrzutować na siebie kolejne przekroje, w celu skorygowania błędów. Będzie można wprowadzać parametry trasy bezpośrednio z dostępnej dokumentacji w postaci liczbowej (np. wysokości).

Blokady poprzeczki

Linie poprzeczne do niwelety mogą mieć zablokowane poszczególne współrzędne. Z tego względu jest następujące przeznaczenie linii poprzecznych:

  • Ustalenie przekroju poprzecznego i wstawienie słupka kilometrażowego - zablokowana współrzędna T (Id). Przekrój będzie się przemieszczać przy przeliczaniu niwelety. Dodatkowo przekrój może mieć zablokowaną współrzędną Z, jeśli znana jest wysokość dla danego indeksu kilometrażu.
  • Ustalenie wysokości w danym punkcie - zablokowane współrzędne XYZ. Przy przeliczaniu niwelety zmienia się współrzędna T, a przekrój pozostaje nieruchomy. Wstawiany w przypadku punktów wysokościowych (reperów) na mapie topograficznej.
  • Korekcja naliczania kilometrażu - zablokowane współrzędne XY oraz T. Może zawierać przekrój poprzeczny albo nazwę obiektu. Służy do wyliczenia współczynnika deformacji niwelety. Jeśli słupki są widoczne na zdjęciach satelitarnych, można blokować również każdy przekrój w ten sposób, jednak należy sprawdzać wyliczane współczynniki korekcji, aby były możliwie do siebie zbliżone.
Typ blokady Zastosowanie poprzeczki
brak Poprzeczka bez blokad może być używana do wstawiania słupków hektometrowych. Wstawione w ten sposób słupki mogą się jednak przemieszczać wzdłuż linii poprzecznej do niwelety, zachowując jedynie odległość od linii niwelety.
T Poprzeczka zablokowana w kilometrażu T, będzie się przesuwać przy korektach niwelety. Przydatna do generowania profili poprzecznych i wstępnego ustawienia słupków hektometrowych, jeśli nie widać ich na ortofotomapie.
Z Poprzeczka ustala wysokość niwelety (załom profilu) w danym miejscu, bez powiązania z kilometrażem (może się on zmieniać przy korektach niwelety).
Z,T Poprzeczka ustala wysokość niwelety (załom profilu) w podanym kilometrażu. Może przesuwać się względem mapy przy korygowaniu niwelety.
XY Poprzeczka zablokowana względem mapy, kilometraż i wysokość mogą się zmieniać. Może być przydatna do ustawiania słupków hektometrowych w miejscach widocznych na ortofotomapie. Jakiekolwiek korekty i przeliczenia niwelety nie spowodują przemieszczenia tych słupków.
XY,T Poprzeczka ustalająca kilometraż T w określonym punkcie XY na mapie. Powinna być początkiem (obiektem nadrzędnym) prostego odcinka niwelety.
XY,Z Poprzeczka ustalająca wysokość w danym miejscu bez związku z kilometrażem. Przydatna do wstępnego ustalania profilu pionowego, bez dostępu do danych o profilu linii, w których zwykle jest określone pochylenie pomiędzy określonymi punktami kilometrażu.
XY,T,Z Zobacz blokada typu XY,T — dodatkowo określona jest wysokość Z w kilometrażu T.

Nazewnictwo

Jeśli poprzeczka nie zawiera w sobie punktów przekroju poprzecznego, może zawierać nazwę. Nie ma jeszcze ścisłych reguł, co do możliwych nazw. W nazwie poprzeczki może być zawarta nazwa posterunku albo numer linii odgałęziającej się w danym kilometrażu. Użycie w nazwie pewnych szczególnych ciągów znaków będzie powodować konsekwencje w postaci zadziałania odpowiednich automatów.

Weryfikacja wysokości

W nazwie poprzeczki można umieścić ciąg znaków typu ;Z=#.#, gdzie #.# oznacza wysokość nad poziomem morza (geoidalną). Tak umieszczona wysokość będzie analizowana w Wyszukiwarce błędów i porównywana z wyliczoną wysokością poprzeczki. Jeśli różnica będzie większa niż 10cm, będzie to sygnalizowane jako błąd. Funkcjonalność ta ma służyć do kontroli korygowanego profilu pionowego w sytuacji, gdy znane są wysokości pewnych punktów, które nie są załomami profilu, np. przejazdów drogowo-kolejowych.

Kalibracja kilometrażu na słupie

Jeśli w nazwie będzie się znajdował tekst słup=, to następujące dwie liczby, rozdzielone znakiem plus albo minus (np. słup=17.4+19.9 albo słup=56.4-54.1) będą traktowane jako hektometr oraz przesunięcie w metrach — analogicznie do zawartości tabliczek na słupach sieci trakcyjnej. Spowoduje to automatyczne ustawienie poprzeczki na wskazanym kilometrażu (współrzędna T). Funkcjonalność ta służy do kalibrowania kilometrażu na słupach posiadających tabliczkę — można sprawdzić, czy poprzeczka ustawia się mniej więcej w tym samym miejscu, co słup. Niezależnie od tego poprzeczka może być zablokowana XY, służąc za kotwienie kilometrażu. Przesunięcie (druga z liczb) może być w przedziale od -99.9 do +99.9 z krokiem 0.1 (10cm). Zaletą tego rozwiązania jest możliwość zmiany znaku przesunięcia, jeśli na zdjęciach nie jest dokładnie widoczne, czy jest ono z plusem, czy z minusem. Zmiana tego znaku spowoduje automatyczne przeliczenie kilometrażu poprzeczki (T) oraz jej przesunięcie. Pozwala to w kilku próbach ustalić właściwy znak przesunięcia, jeśli czytelne są wartości liczbowe na dwóch – trzech słupach. Gorzej z przesunięciami mniejszymi od 2m, dla których może być trudno ustalić jednoznacznie znak.

Zobacz też