Sceneria/Linia 61

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Początki scenerii sięgają roku 2006, kiedy powstał odcinek Gnaszyn – Herby Stare. Następnie do 2008 został rozbudowany w kierunku Stradomia oraz Lublińca. Później, w latach 2009 do 2011 — jako osobna sceneria — powstawał odcinek Lubliniec – Fosowskie (i dalej szlak do Ozimka linią 144). Niestety każdy z odcinków miał własny Lubliniec, co uniemożliwiało ich połączenie. Dodatkową trudnością było to, że do 2015 roku powstało łącznie 14 klonów, różniących się szczegółami, przy czym każdy z nich miał osobne tory i używały one dwóch zestawów semaforów (o różnych nazwach i współrzędnych).

W lutym 2015 rozpocząłem prace nad połączeniem scenerii. Zacząłem od unifikacji 8 klonów na odcinku Stradom – Lubliniec. Dziewiąty klon był w trakcie przygotowania i z niego wziąłem wskaźniki W4. Zunifikowane tory udało się pociąć i pozszywać w kilku miejscach na tyle, że skrajne stacje (Stradom, Herby Nowe, Lubliniec) dały się dopasować do ortofotomapy. Ujednolicone tory zostały wydane w paczce MaSzyna 15.04.

Dalsze prace kontynuowałem od końca maja 2015. Ponieważ czekałem na jeszcze jedną odmianę odcinka Lubliniec – Ozimek, podjąłem próbę wprowadzenia profilu pionowego na odcinku Liswarta – Lubliniec. Wymagało to skrócenia stacji Lisów oraz Lubliniec po około 300m. Później się jeszcze okazało, że stacja Kochanowice ma w scenerii zbyt szerokie perony, a ponadto dorobić trzeba w niej wiele łuków. W sumie przekształcenie odcinka 15km do zgodności z ortofotomapą oraz nałożenie profilu pionowego wraz z korektami większości błędów i opracowaniem pochylanych podsypek rozjazdów zajęło mi ponad 2 miesiące intensywnej pracy. Szczególnie dużo czasu zajęło przesuwanie i obracanie wiaduktu w Lisowie wraz z przygotowaniem przekopu pod tor wyciągowy od zachodniej strony. Dopiero w połowie sierpnia udało się osiągnąć stan, w którym wszystkie klony używały tych samych torów, a misje były znów przejezdne — przy czym nadal pozostało wiele błędów o charakterze estetycznym.

Zmiany na scenerii są ukierunkowane na przedstawienie stanu, w jakim linia była w 2011 roku. Z jednej strony wynika to z większej dostępności materiałów sprzed remontu (ortofotomapy, schematy, modele słupów i budynków), z drugiej — po remoncie zatarta została dotychczasowa specyfika linii (znaczne różnice prędkości na obu torach, dawna sygnalizacja w Herbach Starych, jednokierunkowość torów stacyjnych — upraszczająca budowę urządzeń mechanicznych scentralizowanych). W praktyce daje to możliwość uruchamiania pociągów z rzeczywistymi rozkładami z okresu 2007 do 2013 (pomiędzy remontem toru 2 a stworzeniem "protezy koniecpolskiej").

Głównym celem moich prac jest zmniejszenie dystansu pomiędzy sceneriami nadającymi się do używania w symulacji (z otoczeniem, misjami itd.), a tym, co da się wygenerować z edytora RSF. Scenerie wygenerowane z edytora wymagają jeszcze wypracowania konkretnych rozwiązań w zakresie terenu i otoczenia. Dlatego zacząłem od scenerii, która jest uznawana za jedną z bardziej dopracowanych, a z drugiej strony można poprawić jej jakość bez konieczności wymyślania i ustalania sensu poszczególnych rozwiązań, jak dla scenerii fikcyjnych.

Szybka instalacja

Scenerię w aktualnym stanie można zainstalować skryptem instalacyjnym. Jeśli skrypt nie uruchomi się w Rainsted, można go zapisać na dysku i wrzucić w otwarte okno Rainsted. Wymagane jest posiadanie paczki MaSzyna 15.04 wraz z paczem MaSzyna 16.08 (na wcześniejszych paczkach skrypt instalacyjny nie uzupełni wszystkich brakujących plików). Instalację można również uruchomić na zakładce Dodatki w Rainsted.

Informacje o linii

Cechy szczególne w okresie 2007÷2013

 • Znaczna różnica prędkości pomiędzy torem 1 (50, 40, 30km/h) i torem 2 (120km/h).
 • Duża liczba ograniczeń prędkości, długie odcinki z prędkością 30km/h.
 • Dawna sygnalizacja w Herbach Starych (semafory sześciokomorowe).
 • Niektóre tory nie posiadają semaforów wyjazdowych (niektóre tylko Tm).
 • Ruch pasażerski regionalny (do 2013) oraz tranzytowy (Częstochowa – Wrocław).

Stałe cechy szczególne

 • Długi odcinek jednotorowy (ponad połowa długości scenerii).
 • Trzy pięciokierunkowe stacje kolejowe (Herby Nowe, Lubliniec, Fosowskie).
 • Zróżnicowany profil pionowy (pochylenia do 10 promil).
 • Semafory drogowskazowe (Stradom, Gnaszyn, Blachownia, Herby Stare).

Aktualny stan scenerii

Tory ułożone zgodnie z mapą są od Częstochowy Osobowej do Lublińca. Kilometraż na odcinku Lubliniec – Fosowskie – Ozimek został zmodyfikowany tak, aby pasował do charakterystycznych obiektów (głównie przejazdów) z nieznacznym zafałszowaniem odległości. Pozwala to korzystać z rzeczywistych wykazów ostrzeżeń stałych (WOS) oraz rozkładów jazdy z lat 2010/2011.

Wyczerpy (linia 1)

Testowo podłączony fragment scenerii "Kaliska" po jego zgrubnym dopasowaniu do map (w ramach testów skalowania scenerii). Umożliwia prowadzenie ruchu przez stację Częstochowa Osobowa.

Częstochowa Osobowa (linia 1, łącznice 700 i 701)

Pierwotnie nieobecna w scenerii, aktualnie jako stacja w budowie. Dodatkowo Częstochowa Osobowa umożliwi jazdę powrotną kolejnym pociągiem, np. 5513 po zakończeniu rozkładu 64040 (wg stanu na 2011 rok). Dzięki uprzejmości jednego z użytkowników dodałem model dworca (model nadal jest w fazie tworzenia i w kolejnych aktualizacjach scenerii prezentowany jest aktualny stan prac).

Częstochowa – Częstochowa Stradom

W uproszczonej formie są tory dojazdowe z pozostałych stacji w Częstochowie. W grudniu 2015 została rozbudowana łącznica nr 700, dochodząca z Częstochowy Osobowej. Tor został ułożony zgodnie z mapą i wpięty w urealnioną głowicę Stradomia. Wstępnie jest ułożony tor do lokomotywowni, brakuje łącznicy do Częstochowy Towarowej. Przebudowana głowica otwiera też możliwość wybudowania stacji technicznej od strony Kucelinki (dla pociągów przelotowych z/do Koniecpola).

Częstochowa Stradom

Stacja pokrywa się już z ortofotomapą, aczkolwiek nie ma kompletu torów bocznych od północy. Głowica wschodnia została wymieniona na wersję zgodną z rzeczywistością (wcześniej niemożliwy był przejazd do Częstochowy Osobowej z torów innych niż dwa przy dworcu). W styczniu 2016 stacja została wydłużona od zachodniej strony, dzięki czemu zachodnią głowicę można było zbliżyć do stanu widocznego na ortofotomapie. W torach stacji powstał nieobecny wcześniej łuk. Stacja w scenerii ma profil pionowy od kwietnia 2016.

Częstochowa Stradom – Herby Stare

Dostępny w scenerii szlak został w kilku etapach ułożony zgodnie z mapą. Wymagało to przemodelowania łuków oraz przesunięcia stacji Gnaszyn i Blachowania wraz z gruntownym przerobieniem głowic i sieci nad nimi. Szlak w scenerii ma profil pionowy od kwietnia 2016 — różnica wysokości to ok. 38m.

We wrześniu 2015 obie głowice Blachowni oraz wschodnia głowica Gnaszyna zostały przerobione do rzeczywistej topologii (z wyjątkiem dodania brakujących torów bocznych). Semafory zostały odpowiednio wymienione. Również zostały dodane brakujące wcześniej semafory za peronami.

W drugiej połowie stycznia 2016 rozpoczęty został proces przesunięcia odcinka Stradom – Herby Stare do położenia zgodnego z ortofotomapą. Sceneria została rozcięta w 16 miejscach, a uzyskane w ten sposób fragmenty są przemieszczone w bardziej odpowiednie lokacje.

Herby Stare

W pierwszym etapie prac stacja w scenerii została przemieszczona tak, żeby skrzyżowanie z linią 131 wypadło w miejscu zgodnym z ortofotomapą. W styczniu 2016 część wschodnia została odchylona o ok. 3.5°, a część zachodnia przesunięta lekko na południe. Zachodnia głowica została skrócona, dodane są brakujące rozjazdy. Stacja ma już profil pionowy. Do dopracowania pozostają tory boczne (ich ułożenie w pierwotnej scenerii było dość przypadkowe).

Semafory na stacji oraz sygnały używane w misjach zostały wymienione na obowiązujące do roku 1969 (dwa zielone jako S10, pomarańczowe u góry a zielone na dole jako S4) — wcześniej były wymieszane nowe z dawnymi. Również tarcze ostrzegawcze są wymienione na trójkomorowe. Odpowiada to stanowi rzeczywistej stacji przed 2015 rokiem.

Herby Nowe (linie 131 i 181)

Stacja została obrócona tak, aby prosty odcinek linii 181 od północnej strony pokrywał się z ortofotomapą, następnie przesunięta ok. 300m na południe tak, żeby do ortofotomapy pasowała południowa głowica wraz z odcinkiem linii 131. Rozjazdy głowicy południowej zostały doprowadzone do zgodności z ortofotomapą.

Łącznice wznoszące się do Herbów Starych oraz Liswarty były pierwotnie dość swobodne ułożenie, a przeskalowanie (niezbędne do przesunięcia stacji) nie dało zadowalającego efektu. Ostatecznie łącznice zostały ułożone na nowo w marcu 2016, wraz z dopasowaniem do terenu NMT-100.

W czerwcu 2016 zostały przebudowane północne wyjazdy, dzięki czemu możliwe było podłączenie prowizorycznie przygotowanej linii 181, sięgającej do Kępna. Również prowizorycznie została uruchomiona misja TLK 83500 z Wielunia do Stradomia.

Herby Stare – Liswarta

W drugiej połowie stycznia 2016 stacja Herby Stare została przesunięta, dzięki czemu można było dodać łuki odwrotne w torze 1. W marcu 2016 tor południowy został dopasowany do mapy (odsunięty około 250m na południe), a następnie oba tory otrzymały profil pionowy.

Liswarta

Posterunek odgałęźny został przesunięty około 700m na zachód. Dodany został też profil pionowy na poszczególnych torach (każdy ma inne pochylenie). Wg stanu na grudzień 2016 niezbędne jest jeszcze uporządkowanie terenu, co wymaga dalszych prac nad edytorem.

Liswarta – Lisów

Szlak z profilem pionowym, w dużej mierze zgodny z ortofotomapą. W związku z tym, że szlak przebiega przez las oraz ma zróżnicowany profil pionowy, ułożenie torów zostało nieco uproszczone. Rzeczywiste tory zostały już przebudowane i nie można zweryfikować szczegółów ich ułożenia na gruncie. Finalnie w grudniu 2016 zrobione mostki ponad rzeką przed Lisowem zamiast pierwotnego przekopu przez las.

Lisów

Stacja z profilem pionowym, praktycznie cała przebudowana. Skrócona od zachodniej strony około 300m. Wiadukt przesunięty, przeskalowany i obrócony. Dorobiony tor wyciągowy wraz z wymodelowaniem przekopu. Powierzchnia terenu zachodniej części wzięta z NMT-100, wschodnia zmodyfikowana z oryginalnej scenerii. Nastawnia przy wiadukcie przeskalowana, bo była za duża (wschodnią chyba też trzeba by przeskalować). Również przeskalowana hałda węgla obok nastawni. Dodana bocznica do zakładu, ale nadal brakuje toru pod budynek dworca (ze skrajnikiem) oraz zarośniętego peronu.

Lisów – Kochanowice

Szlak z profilem pionowym. Łuk za Lisowem wymodelowany w terenie z NMT-100 (zwiększony promień). Dotychczasowy przekop przez las został zastąpiony istniejącym w rzeczywistości nasypem, jednak nadal prowadzi przez las, a nie przez pola. Brakuje kilku przejazdów z drogami polnymi.

Kochanowice

Stacja z profilem pionowym, praktycznie cała przebudowana. Wydłużona od strony południowej, perony zostały zwężone. Dodane dodatkowe rozjazdy. Przejazd przed stacją został przesunięty (przy okazji nastawnia). Bocznica zakładowa została ułożona zgodnie z mapą i po uzupełnieniu drobiazgów (ogrodzenie, plac, budynki, latarnie) będzie się nadawała do urozmaicenia ruchu towarowego. Do przesunięcia i przeskalowania jest otoczenie dworca.

Kochanowice – Jawornica

Szlak z profilem pionowym. Łuk przed Jawornicą wymodelowany w terenie z NMT-100 (zwiększony promień).

Jawornica

Zmieniona topologia rozjazdów do zgodnej z rzeczywistą.

Jawornica – Lubliniec

Łuk przemodelowany wstępnie w październiku 2016. Wskazane by było zrobienie łuku koszowego, jednak dla łuku o stałym promieniu rozbieżności z ortofotomapą nie przekraczają 5m.

Lubliniec

Stacja została skrócona o ok. 300m względem pierwotnej w scenerii. W lipcu 2016 przebudowana do zgodności z ortofotomapą, z wyjątkiem głowicy torów bocznych, która pasuje częściowo. Dodane zostały również wyjazdy na przyległe szlaki. Od października 2016 stacja ma profile pionowe na wszystkich wyjazdach (również na Fosowskie).

Lubliniec – Fosowskie

Tylko wyjazd z Lublińca zgodny z ortofotomapą, dalej występują drobne różnice, ale nie pozwalające na sensowne ustawienie czegokolwiek (dopasowany został tor przechodzący przez dawną stację Lipie Śląskie). Tor jest poziomy i nieco zbyt długi. O ile Fosowskie są za daleko, to Pludry są za blisko Lublińca. Fosowskie są około 65m poniżej Lublińca, co nie jest odzwierciedlone w scenerii.

Fosowskie

Stacji w istniejącym kształcie nie udało się w żaden sposób wpasować w ortofotomapę — jest za duża ok. 10%, a kąt pomiędzy jej częściami nie jest zgodny z rzeczywistym (o ok. 0.5°).

Fosowskie – Ozimek (linia 144)

Szlak jest pod innym kątem do stacji Fosowskie niż w rzeczywistości, dlatego wymagane by było przemodelowanie łuku za Fosowskimi, po uprzednim przebudowaniu tej stacji. Szlak jest poziomy, natomiast w rzeczywistości Ozimek znajduje się ok. 10m poniżej Fosowskich.

Ozimek (linia 144)

W obecnym stanie scenerii Ozimek jest przesunięty za bardzo na południe (jest pod Strzelcami Opolskimi). W 2012 roku powstała wersja stacji zgodna z ortofotomapą, zawierająca praktycznie kompletne tory boczne huty oraz szlak w kierunku Opola. Jednak użycie tej wersji wymaga wcześniejszego uporządkowania stacji Fosowskie oraz szlaku do Ozimka.

Profil pionowy

Pierwotnie profil pionowy sprowadzał się do ułożenia torów na trzech poziomach, przy czym jeden z nich stanowiła stacja Herby Nowe. Zmiana wysokości pomiędzy dwoma pozostałymi poziomami była na łuku przed Lisowem (tam, gdzie w końcu pojawiły się mostki nad rzeką) i wynosiła 2.5m.

Stradom – Liswarta

Profil pionowy na tym odcinku został zrealizowany ostatecznie w kwietniu 2016, po wcześniejszym ułożeniu torów zgodne z ortofotomapą. Stradom jest na wysokości około 248m n.p.m., Herby Stare sięgają 286m n.p.m., Liswarta jest około 267m n.p.m.

Liswarta – Lubliniec

Eksperymentalnie dodałem profil pionowy na odcinku 15km. Wymagało to uprzedniego ułożenia torów zgodnie z ortofotomapą, aby kilometraż toru zgadzał się z kilometrażem profilu — niezbędne było przy tym skrócenie stacji Lisów i Lubliniec, a także przerobienie stacji Kochanowice. Profil pionowy został ustalony na podstawie schematów stacji, a wysokość bezwzględna na podstawie porównania profilu z danymi NMT-100. Profil może nie być w pełni zgodny z rzeczywistym, ponieważ schematy stacji miały nieścisłości. Wysokość Lublińca ustaliłem na 261.18m (poziom główki szyny). Wg schematów tory w Lublińcu są poziome na długości ponad 1.5km. Z czasem profile pionowe zostały wprowadzone również na pozostałych 4 szlakach od Lublińca.

61-Li-Lbc.png

Legenda:

 • niebieski — próbki odczytane z mapy topograficznej (dotychczasowa metoda ustalania profilu)
 • czerwony — profil odczytany ze schematów stacji
 • żółty — wysokości z SRTM (z doliczonymi wysokościami lasów)
 • zielony — wysokości z danych geodezyjnych NMT-100 (pik w Lublińcu to błąd przy wiadukcie)

Lubliniec – Fosowskie

Sceneria jest płaska i tylko orientacyjnie pasuje do ortofotomapy. Rozbieżności w odległościach sprawiają, że ustawianie profilu pionowego w takim stanie ma niewielki sens.

Fosowskie – Ozimek (linia 144)

Sceneria jest płaska, a odcinek w ogóle nie pasuje do ortofotomapy (łuk za Fosowskimi jest zbyt długi).

Misje na scenerii

Na początku 2015 roku było 8 misji na odcinku Stradom – Lubliniec oraz 6 na Lubliniec – Ozimek. W połowie sierpnia 2015 zakończył się etap łączenia scenerii i przywracania przejezdności poszczególnych misji — obecnie wszystkie misje korzystają ze wspólnych torów, w tym skróconego o 300m Lublińca. W miarę możliwości pociągi osobowe dostały rzeczywiste rozkłady z 2011 roku (sprzed remontu pod Pendolino). Wyjątkiem jest pociąg pośpieszny (ostatni taki jechał w 2008 roku przed przemianowaniem na TLK). Oznaczenie (+) w nazwie oznacza wydłużenie misji, związane z połączeniem scenerii.

Sceneria została też przystosowana do ulepszonego sterowania ruchem (zmiana nazw semaforów oraz rozjazdów, dodawanie odcinków izolowanych, wprowadzenie skryptów sterujących). Misje z dodatkowymi składami do poprowadzenia mają podaną łączną liczbę dostępnych składów, np. (2).

linia61_osobowy1 (2)

Jazda EN57 z Herbów Nowych do Częstochowy Osobowej (pierwotnie do Stradomia) albo pośpiesznym w przeciwną stronę. Na początku trzeba trochę poczekać, aż pośpieszny ze Stradomia dojedzie do Gnaszyna. Dalszy ciąg czekania na ten pociąg jest w Herbach Starych, ewentualnie pośpieszny czeka w Blachowni.

Misja jest merytorycznie problematyczna ze względu na rozkłady, ponieważ co najmniej od 2006 roku pociągi osobowe nie jeździły z Herbów Nowych w kierunku Częstochowy. Roboczo wprowadzone zostały rozkłady z 2003 roku (osobowy Kępno – Częstochowa, pośpieszny Szczecin – Katowice). Jednak taki rozkład nie jest zgodny z WOS 2011, ponieważ w 2003 roku obowiązywała prędkość 60km/h na torze 1 wobec 50km/h ze znacznymi zwolnieniami w 2011, natomiast dla toru 2 informacje nie są pewne (albo również 60km/h albo być może 100km/h od Blachowni do Stradomia).

Planowane jest dołączenie Wyczerpów oraz linii 181 (Herby Nowe – Wieluń – Kępno), co umożliwi dłuższą jazdę. Opcjonalnie w planach jest poszukiwanie informacji o stanie linii około 2003 roku i wprowadzenie drobnych zmian stylizujących na tamten czas (np. płot pomiędzy torami w Herbach Starych).

linia61_osobowy2 (+)(2)

Przejazd EN57, pierwotnie z Lublińca do Stradomia, a obecnie z Ozimka (6:44) do Częstochowy Osobowej (8:19). Rozkład pociągu 64040 jest z 2011 roku (z Opola). Oryginalnie zapowiedź odjazdu pociągu do Tarnowskich Gór o 7:31 pochodzi prawdopodobnie z 2010 roku, wtedy poranny pociąg osobowy miał w Lublińcu pół godziny postoju. Ponieważ praktycznie nie ma różnic w WOS pomiędzy rokiem 2010 a 2011, będzie można ewentualnie tej misji dać rozkład z 2010.

W 2016 został dodany EZT w Lublińcu, którym jako 5514 można dojechać do Częstochowy Osobowej zamiast tym z Ozimka.

Wykres ruchu na linii 61 w 2011 roku, utworzony programem Timegraph, z zaznaczonym pociągiem 64040.

Scenariusz ma potencjał na uruchomienie pociągu 46035 z Częstochowy Osobowej (6:22) do Ozimka (8:19), z mijanką w Lublińcu (postój 9 minut, odjazd 7:34). Dobudowanie Częstochowy Osobowej umożliwiło dalszą jazdę pociągiem 5513 do Lublińca (5 minut postoju w Częstochowie Osobowej — od 8:19 do 8:24, w Lublińcu ponownie 9:26).

linia61_osobowy3

Przejazd służbowy EN57 z Herbów Nowych do Lublińca i następnie jazda do Częstochowy Osobowej jako pociąg osobowy 5514 (odjazd 6:44). Misja była używana do testowania profilu pionowego pomiędzy Liswartą a Lublińcem. Rozkład dojazdowy do Lublińca ma charakter roboczy i nie uwzględnia ewentualnego konfliktu z pociągiem 5511 (powinien być 6:03 w Liswarcie). Mimo błędu w EU07.EXE udało się w Lublińcu zrealizować przypisanie nowego rozkładu, dzięki czemu można już poprawnie zatrzymywać się na W4 jadąc od Lublińca.

Misja częściowo pokrywa się z misją "linia61_regio", ponieważ tamta została przedłużona o powrót pociągiem 5514. Niemniej jest to jedyny taki czas, kiedy można wrócić z Lublińca kolejnym pociągiem bez nadmiernego oczekiwania (w innych przypadkach trzeba by czekać około półtorej godziny). Gdyby wymienić nagrania, sensowniej byłoby jechać z Lublińca pociągiem 5516 (11:35 z Lublińca), mijając wcześniej dwa TLK w okolicy Liswarty (ok. 10:50).

linia61_pospieszny1 (2)

Przejazd EP09 z wagonami z Lublińca do Częstochowy Osobowej jako TLK. Program misji został użyty do wydłużenia misji "l61+l144_pospieszny", która zaczyna się jednominutowym postojem w Ozimku, a kończy postojem w Stradomiu (zgodnie z rozkładem z 2008 roku). Od listopada 2016 dołożony testowo wyjazd z Częstochowy Osobowej na Wyczerpy.

Aktualnie (grudzień 2016) trwa przebudowa misji. W nowej wersji pociąg jedzie jako TLK 61108 (relacji Wrocław Główny – Warszawa Wschodnia, rozkład z 2011 roku). Wyjazd z Lublińca 14:39, w Częstochowie Osobowej 15:19. Przebudowa daje możliwość uruchomienia dodatkowych pięciu pociągów z rzeczywistymi rozkładami. W Częstochowie będzie możliwość przesiadki na powrotny TLK 16105. Z małą zwłoką tę samą trasę (Lubliniec – Częstochowa – Lubliniec) pokonują pociągi 5518 i 5517 (ten pierwszy można prowadzić, jednak powrót do Lublińca wymaga jeszcze dalszych prac nad wyczyszczeniem torów z pociągów dekoracyjnych). Mijają się z kolei z 64042 oraz 46041, które można by prowadzić pomiędzy Częstochową a Ozimkiem. Ponadto jeszcze z 16105 można by się w Fosowskich przesiąść na 61106 i wrócić do Częstochowy (z wyjazdem na Wyczerpy).

linia61_regio (2)

Jazda z Częstochowy Osobowej (5:23) do Lublińca (6:25). Został przerobiony punkt początkowy (pierwotnie był to Stradom). Rozkład pociągu 5511 z 2011 roku, ale ma inny numer ze względu na nagranie sygnału odjazdu. Z powodu wymiany głowic na stacji Blachownia musiała zostać zmodyfikowana mijanka z drezyną znajdującą się obok unieruchomionego pociągu towarowego.

Pomiędzy Blachownią (5:46) a Herbami Starymi (5:58) powinno się mijać pociąg 5512 (odpowiednio 5:56 i 6:03) z Lublińca do Częstochowy. Po wprowadzeniu w styczniu 2017 udoskonalonego sterowania ruchem na scenerii, można też wybierać do jazdy pociąg 5512 (5:35 z Lublińca).

Misja ma potencjał na powrót pociągiem 5514 do Częstochowy Osobowej (6:44 z Lublińca, 7:23 w Stradomiu) — wstępnie jest przygotowane dostarczenie nowego rozkładu w Lublińcu. Z kolei po zakończeniu jazdy 5512 dałoby w Częstochowie Osobowej wziąć 46035 (6:22) i jechać do Lublińca (7:34), a potem wrócić 64040 (zamiast jechać do Ozimka) i jechać ponownie do Lublińca pociągiem 5513 (kończąc 9:26). Rozbudowa ruchu pozwoli na wydłużenie czasu korzystania ze scenerii do łącznie 4h jazd rozkładowych (potem następuje przerwa między szczytami komunikacyjnymi).

linia61_tlk-1

Prowadzimy pociąg pośpieszny relacji Warszawa – Wrocław na odcinku Wyczerpy (k. Częstochowy) – Droniowiczki (k. Lublińca). Misja miała osobny plik sygnalizacji, obecnie jest przejezdna po zastosowaniu podstawowej wersji (WOS 2011). Przydzielony został rozkład pociągu TLK 16113 z maja 2011 roku (Częstochowa Osobowa 19:19 – odjazd 19:23, Lubliniec 20:24 – odjazd 20:38, Opole Główne 22:45, Wrocław Główny 23:53). Misja się kończy manewrami w Lublińcu i wyjazdem na południe stacji.

 • Misja wymagała solidnego przemyślenia, ze względu na brak spójności. Pociągi pierwotnej relacji z Lublina do Wrocławia jeździły w 2010 roku, nie było ich w 2011. Z kolei potwierdzone informacje dotyczące remontu linii 144 są z maja 2011 — objazdem przez Kędzierzyn jeździły pociągi z Warszawy (przy czym nocne jedynie na początku maja). Pierwotnie pociąg miał numer 62200 — z tym numerem musiałby jechać z Lublińca do Częstochowy. Rozważane jest utworzenie osobnej misji na jazdę pociągiem Lublin – Wrocław na odcinku Stradom – Ozimek.
 • Dostępnie obecnie nagrania używają numerów "16113" oraz "62200". Najlepiej by było wymienić teksty "62200" na "16113" albo jakikolwiek inny numer nieparzysty, jeżdżący w maju 2011 (rozkład można zastąpić z innych godzin, bo nie jest dopracowany ruch pozostałych pociągów).

linia61_tlk2

Przejazd opóźnionym pół godziny pociągiem TLK 83500 "Podhalanin" (zobacz niżej) tak, aby możliwa była przesiadka na TLK 38501 w Stradomiu (około 2:14).

linia61_tlk26100

Planowana misja pociągu TLK 26100 Lublin – Wrocław na odcinku Stradom – Ozimek. Pociągi z Lublina jeździły tą trasą w 2010 roku, a w 2011 już nie. Misja "linia61_tlk-1" była połączeniem pociągu z Lublina z remontem linii 144, jednak nie udało się znaleźć rozkładów — potwierdzony remont był w maju 2011.

linia61_tlk38501

Powrót pociągu TLK "Podhalanin" z Zakopanego do Szczecina (rozkład z 2012) na odcinku od Stradomia do Wieruszowa. Uruchomiony jako demonstracja wpływu profilu pionowego na pociąg, w porównaniu do jazdy TLK 83500 w przeciwną stronę.

linia61_tlk83500

Eksperymentalnie uruchomiony przejazd pociągu TLK 83500 "Podhalanin" ze Szczecina do Zakopanego (rozkład z 2012), na odcinku od Wieruszowa do Stradomia. Po dopracowaniu Kępna początek może być przesunięty tamże. Misja służyła do przetestowania ciągłości torów linii 181.

Po dobudowaniu ok. 15km torów za Częstochową będzie możliwa przesiadka na TLK 38501 (zamiana drużyn) i jazda w przeciwną stronę w ramach jednej misji. Obecnie zrealizowane jako "linia61_tlk2", gdzie TLK 83500 jest opóźniony, a przesiadka wypada w Stradomiu.

linia61_towarowy1

Nocną służbę rozpoczynamy w Herbach Nowych. Prowadzimy pociąg pośpieszny-towarowy 53060 relacji Inowrocław - Kraków na odcinku Herby Nowe – Częstochowa Stradom. W Stradomiu manewrujemy, podczepiamy się pod wagony stojące na bocznicy i jedziemy do Lublińca z ciężkim bruttem. Po drodze dłuższy postój w Herbach Starych.

linia61_towarowy2 (+)

Podpięcie ET22 pod wagony towarowe w Stradomiu i jazda do Ozimka (pierwotnie do Lublińca). W Lisowie ściąganie pociągu ze szlaku. Aby pominąć ściąganie pociągu w Lisowie należy użyć klawisza [W] w pobliżu tarcz ostrzegawczych przed Lisowem (hektometr 139.8).

W dalszych pracach nad misją dobrze by było wpasować ją w planowy ruch pociągów osobowych. Do Stradomia ok. 15:12 przyjeżdża TLK 61108 z Opola i jedzie dalej do Częstochowy Osobowej, chwilę po nim (ok. 15:26) z Częstochowy Osobowej przyjeżdża TLK 16105 do Opola, mijając się z osobowym 5518 (przyjazd 15:26), a jeszcze później (15:42) jedzie osobowy 5517 z Częstochowy Osobowej do Lublińca. Powinniśmy wyjeżdżać jakoś pomiędzy tymi pociągami — jest tu potencjał na jakąś próbę hamulca. Jeśli wyjedziemy wcześniej, to któryś z pociągów nas wyprzedzi. Dalej pozostanie mijanie się z osobowym 64042 (15:37 opuszcza Lubliniec, 16:16 w Stradomiu) oraz TLK 61106 (około 16:45 mija Fosowskie, w Lublińcu jest 17:15). Z Fosowskich najwcześniej możemy odjechać do Ozimka o 17:42, gdyż od 15:44 szlak jest zajęty (6 kolejnych pociągów planowych). Do Ozimka da się dotrzeć dopiero około godziny osiemnastej.

l61+l144_lotos

Jazda nocnym pociągiem towarowym z Ozimka do Lublińca — w Fosowskich oczekiwanie na mijankę z EN57, w Pawonkowie z towarowym. W Lublińcu odczepianie składu, potem jazda luzem do Pluder, aby przeciągnąć pociąg towarowy z awarią.

l61+l144_osobowy

Przejazd EN57 z Lublińca do Ozimka. Pierwsza misja, która służyła do testowania skróconego Lublińca z trasą do Ozimka oraz uruchomienia współpracy rozkładu z peronami. Sposób podania semafora jest losowany — może być Sz albo rozkaz pisemny. Godziny odjazdów zostały przesunięte do zgodności z rozkładem pociągu 46041 (z Lublińca 15:36, w Ozimku o 16:28), pozostał jednak numer 21250 ze względu na nagrania. Odjazd na Sz w Fosowskich poprawiony w związku z pięciominutowym postojem (wygasał zbyt szybko).

Misja ma potencjał na rozpoczynanie w Stradomiu o 14:30 (9 minut postoju w Lublińcu).

l61+l144_pospieszny (+)

Przejazd EP07 z wagonami osobowymi z Ozimka do Lublińca, obecnie wydłużony do Stradomia. Pierwotnie bez rozkładu, dodany został rozkład pośpiesznego 62102 "BOLKO" z 2008 roku (z postojami w Ozimku, Lublińcu i Stradomiu). W późniejszych latach pociągi pośpieszne zostały zastąpione przez TLK (i zlikwidowano postoje w Ozimku). Misja jest przejezdna, aczkolwiek oczekiwanie na mijankę z towarowym w Pawonkowie jest trochę bez sensu i skutkuje kilkuminutowym opóźnieniem od Lublińca (rozkład nie ma rezerwy czasowej). Ponadto od Pluder do Lublińca jest prędkość drogowa 70km/h (w scenerii jest 60km/h jest wg WOS 2011). Ze Stradomia pociąg jechał dalej na Kucelinkę i Koniecpol, omijając Częstochowę Osobową.

l61+l144_spalinowy

Misja z szesnastym klonem Lublińca została opublikowana w październiku 2015, bazując na stanie scenerii sprzed połączenia. Klon został zunifikowany w listopadzie 2016, wymagane było posortowanie plików z torami specjalnie opracowanym algorytmem. Lubliniec został wymieniony w całości na zunifikowany. Misja używa plików, których nie było w paczce MaSzyna 15.04 — należy je uzupełnić (np. wgrywając pacz MaSzyna 16.08).

l61+l144_tlk

Prowadzimy pociąg TLK "Opolanin" na odcinku Lubliniec – Ozimek. Pierwotnie misja używała osobnego zestawu semaforów i wskaźników — tymczasowo zostało to zmienione na standardowy zestaw, a różnice będą analizowane później. Misja otrzymała rozkład TLK 16113, jednak jego przejazd w 2011 nie jest zbyt ciekawy ze względu na mijanie tylko jednego pociągu pasażerskiego (64044 pomiędzy Blachownią a Herbami Starymi). Ze względów logistycznych oczekiwanie na mijanki z pociągami towarowymi raczej nie ma sensu praktycznego.

Misja ma potencjał na rozpoczynanie jazdy w Częstochowie Osobowej.

l61+l144_towarowy

Misja opisywana jako przedłużenie jazdy towarowym od Stradomia, jednak godzina odjazdu jest wcześniejsza niż przyjazd w tamtej misji (aktualnie 15:48 — po 23 minutach od uruchomienia). Obecnie przerabiana do zgodności z rozkładowym ruchem pociągów w Lublińcu z 2011 roku. Ok. 15:35 pojawiają się w Lublińcu cztery pociągi osobowe. Na pewno towarowy nie dojedzie do Pawonkowa w czasie ich postoju (przejazd pociągów osobowych do Pawonkowa zajmuje 13 minut z postojem w Lisowicach). Z kolei od 15:44 do 17:42 zajęty jest szlak pomiędzy Fosowskimi a Ozimkiem (6 kolejnych pociągów osobowych), więc do Ozimka da się dojechać dopiero około godziny osiemnastej. Aby nie czekać godziny w Fosowskich, wyjazd z Lublińca powinien być około 16:50, czyli odjazd ze Stradomia około 15:20 byłby całkiem dobry. O 15:22 odjeżdża TLK 16105 z Częstochowy Osobowej i 15:28 będzie w Stradomiu, 15:12 przyjeżdża TLK 61108 z Opola, a 15:26 osobowy 5518 z Lublińca.

Eventy tej misji zostały użyte do przedłużenia misji "linia61_towarowy2" do Ozimka. W związku z tym można by przenieść tę misję na godziny poranne, aby ok. 7:30 załapywać się na podobną mijankę 4 pociągów osobowych w Lublińcu (chyba że zdąży się dojechać do Lublińca przed 7:00, wtedy można minąć się z osobowym 64040 w Pawonkowie i opcjonalnie o 7:48 w Fosowskich wcisnąć przed osobowy 46035 do Opola (8:02 z Fosowskich). Jeśli się to nie uda, to z Fosowskich do Ozimka można odjechać pomiędzy 8:36 a 8:45, a później jest "okienko" w każdej godzinie aż do 15:44.

l61+l144_towarowy_1

Jazda z pociągiem towarowym z Lublińca do Ozimka (z dłuższym postojem w Pawonkowie). W Ozimku przesiadka na ET42 i jazda z pociągiem towarowym do Fosowskich, skąd w dalszą drogę zabiera się pociąg osobowy. Rozkładów nie ma. Misja przejezdna ze skróconym Lublińcem.

Testy

Zmodyfikowaną scenerię najlepiej zainstalować skryptami instalacyjnymi — patrz informacje na początku strony. Jeśli ktoś woli wypakować archiwa własnoręcznie (np. nie ma bezpośredniego połączenia internetowego), będzie potrzebował pobrać je spod adresu rainsted.com/warsztat/ — aktualnie pliki scenerii zostały podzielone na kilka paczek.

 • Mniej więcej raz w miesiącu tworzona jest paczka całościowa wersji stabilnej, o nazwie linia61-fRRMM.7z, gdzie RRMM oznacza rok i miesiąc. Paczka ta bazuje na ostatnim wydaniu pacza do MaSzyny (aktualnie ostatnim jest 18.10). Paczka ta może nie mieć ostatnio wprowadzonych poprawek, ale również nie będzie w niej drastycznych zmian, które mogłyby uniemożliwić funkcjonowanie scenerii. Planowanymi zmianami o takim charakterze będzie wydzielanie komórek scenerii oraz zmiana sterowania stacjami. Pozostałe archiwa są nakładkami, które należy wypakowywać w drugiej kolejności.
 • Istotnym archiwum, ale nie mającym wpływu na działanie scenerii, jest plik z terenem o nazwie linia61-tRRMMX.7z, gdzie RRMM również oznacza rok i miesiąc, a X to kolejna wersja w danym miesiącu. Teren jest modyfikowany względnie rzadko. Paczka okresowo może nie występować.
 • Mniej istotnym jest paczka z modelami oraz teksturami, które są modyfikowane rzadko, o nazwie linia61-mRRMMX.7z (gdzie RRMM oznacza rok i miesiąc, a X to kolejna wersja w danym miesiącu). Paczka ta może nie występować, jeśli nie są robione zmiany w modelach i teksturach.
 • Najważniejsza paczka jest nazwana linia61-RRMMDD.7z, gdzie RRMMDD jest mniej więcej datą zebranych prac.

W paczkach są tylko zmodyfikowane pliki (nie są samodzielnym kompletem) — należy je wypakować do katalogu z paczką MaSzyna 18.10. Jeśli byłaby potrzeba przywrócenia pierwotnego stanu, to najlepiej zrobić sobie kopię całego katalogu scenery. Nie ma potrzeby przywracania poprzedniego stanu plików przed wgraniem kolejnej aktualizacji.

Wyniki testów oraz propozycje rozwiązań można zgłaszać w wątkach na forach isdr.pl albo eu07.pl (na tym drugim nie odpisuję). W szczególności proszę zwracać uwagę na różnice względem dostępnych filmów i zdjęć. Można również potwierdzić, że dana misja jest przejezdna. Niektóre misje mają przebieg wariantowy — wskazane byłoby opisanie zdarzeń, które się wylosowały (np. wjazd na Sz w Pawonkowie, czekanie na towarowy w Pludrach albo nie). W miarę możliwości proszę podać nazwę paczki albo datę instalacji skryptem — określenie "najnowsza" może nie być wystarczające, gdyż zwykle zgłoszone błędy poprawiane są tego samego dnia.

Uwaga! Naprawianie niektórych błędów (np. dotyczących sieci trakcyjnej) nie ma większego sensu w miejscach, w których tory nie są ułożone zgodnie z mapą, gdyż wymagałoby to kreatywnego wymyślania alternatywnej rzeczywistości, ale przy zachowaniu pełnej zgodności z przepisami i sensem... Przed zgłoszeniem błędu proszę też sprawdzić ostatnie zmiany, ponieważ obserwowany błąd może być etapem pośrednim aktualnych prac.

Zakres prac

Wiele wykonanych operacji na plikach scenerii może nie być zauważalne dla końcowego użytkownika, ale są one istotne ze względu na dalszy rozwój scenerii. Unifikacja klonów pozwala wprowadzać poprawki estetyczne i merytoryczne równocześnie we wszystkich misjach, których różnorodność pozwala sprawniej wyłapać błędy. Zostały wymienione nazwy rozjazdów oraz sygnalizatorów, co uprości sterowanie ruchem przy pomocy zewnętrznych programów, pozwala także odnieść obiekty scenerii do ogólnodostępnych schematów stacji. Na przemodelowanych łukach dodane są krzywe przejściowe — jazda po nich zauważalnie różni się od łuków, które mają jedynie przechyłkę. Poprawiony kilometraż pozwala wykorzystywać oryginalny WOS oraz oryginalne rozkłady jazdy. Zgodność ułożenia torów z mapą pozwala rozbudowywać szlaki w wielu kierunkach bez ryzyka komplikacji związanych z domykaniem pętli torów oraz pozwala wykorzystać dane geodezyjne do modelowania terenu.

Rozwiązania pomocnicze

Oprócz pracy nad scenerią, konieczne było poradzenie sobie z pewnymi szczególnymi problemami, które będą pojawiać się przy tworzeniu scenerii realistycznych oraz podnoszeniu jakości obecnie dostępnych.

 • Przesuwanie i obracanie wielu fragmentów scenerii na raz (dopasowanie do mapy).
 • Przeliczenie wysokości obiektów zgodnie z profilem pionowym.
 • Rozjazdy na pochyleniu.
 • Kozioł oporowy jako obiekt wstawiany punktowo, również na pochyleniu.
 • Rozjazdy krzyżowe z iglicami poruszanymi równolegle (jak w rzeczywistości).
 • Ustawianie prędkości dla grupy torów (ograniczenia dla AI).
 • Grupowe usuwanie stukotu z szyn (od wielu lat szyny są spawane).
 • Podawanie Sz na semaforze niezależnie od innych świateł na nim.
 • Przeliczanie wysokości obiektów zieleni do terenu (przygotował Mariusz1970).
 • Przygotowanie szablonów rozjazdów o znikomych błędach geometrii (<5mm).
 • Semafor wyjazdowo-drogowskazowy (z warunkowym uzależnieniem od kolejnego).
 • Skalowanie zaznaczonego obszaru (zmiana proporcji).
 • Wyliczanie długości łuku pionowego.
 • Sortowanie odcinków torów wg współrzędnej (porównanie klonów).
 • Ulepszone sterowanie ruchem na stacjach
 • Poprawiony profil podsypki torów (2-5-13)
 • Skalowanie fragmentu scenerii.
 • Rozdzielenie napędów rozjazdów od modeli podsypek.

Dalsze plany

Po zrobieniu profilu pionowego na odcinku Stradom – Lubliniec uważam, że było warto, nawet mimo ogromu pracy i kilku problemów, które wymagały osobnego opracowania (np. przemieszczanie ścian lasów). Jazda po scenerii z profilem pionowym nie ma porównania do jazdy po płaskich sceneriach. Przykładowo, ze stacji Kochanowice wystarczy wyjechać poza głowicę, a do następnej stacji pociąg dojedzie sam. Z kolei podjechanie do Kochanowic od Jawornicy z ciężkim pociągiem towarowym może być pewnym wyzwaniem.

Za kluczowy etap do wykonania w najbliższym czasie uważam przeliczenie odcinka Lubliniec – Ozimek do zgodności z mapą. Musi to być wykonane w specjalny sposób, ponieważ o ile na odcinku Stradom – Lubliniec brakowało wielu łuków, to od Lublińca do Fosowskich trzeba wyprostować łuki o bardzo dużych promieniach. Pozwoli to w następnej kolejności ustawić profil pionowy dla tego odcinka, zbliżyć sieć trakcyjną do rzeczywistego stanu, a także przedłużyć tory od Ozimka w stronę Opola i Wrocławia.

Scenerie realistyczne
Sceneria Podstrony i informacje
Gorlice Realistyczny układ torów
Linia 61 UwagiWOS 2011Aktualne zmianyZmiany w 2016Zmiany w 2015
Linia 64 Realistyczny układ torów
Linia 139 Realistyczny układ torów
Linia 181 WOS 2011Aktualne zmiany
Suwałki Realistyczny układ torów
Szczecin Realistyczny układ torów
Toruń Zmiany
Tramwaje GOP Realistyczny układ torów
Scenerie fikcyjne
Sceneria Podstrony i informacje
Czarne Prosty tor o długości ponad 460km
Drawinowo Zmiany
Linia 546 OpisDzierżawa
MZD Zmiany
Quark MydelniczkaRuch 2016Aktualne zmiany
SDR StrzęsowiecCzerwiceKarpiceKrętoszynPiaskowiecWostrzewo
Tarniowo Na bazie rzeczywistej stacji, poprawne profile pionowe na szlakach
Zwierzyniec Zmiany
Zagadnienia ogólne
Profil 2-5-13Unifikacja klonówOdcinki izolowaneSterowanie ruchem 2016