Wersja/14.11.107

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 14.11.107.10078 została udostępniona w dniu 2014-11-02.

Zmiany w edytorze RSF

Kopiowanie parametrów wzdłuż listy

Na formie Własności można skopiować parametr do sąsiedniego obiektu z listy. Należy umieścić kursor/podświetlenie w kopiowanym polu, a następnie przycisnąć [Shift]+[Ctrl]+[góra/dół]. Można w ten sposób skopiować np. ograniczenie prędkości albo teksturę podsypki dla toru. Użycie klawiszy [Shift]+[góra/dół] (bez [Ctrl]) spowoduje jedynie przemieszczanie się wzdłuż listy, bez przemieszczania kursora/podświetlania do innego pola i bez kopiowania wartości.

Wydzielenie plików INC i tekstur z RSF

Na formie Eksport, w zakładce Rainsted można uruchomić zapisanie do oddzielnego pliku (prawie) wszystkich nazw plików pomocniczych wraz z ich parametrami konfiguracyjnymi. Doklejenie takiego pliku do nowo utworzonej scenerii znacznie usprawnia pracę.

Kierunkowa pod kątem do innej

Można uzyskać powiązanie kątowe pomiędzy liniami kierunkowymi, jeśli doda się linię kierunkową, mając zaznaczoną inną. Następnie w tej drugiej można wpisać kąt, pod jakim ma się ustawić do tej pierwszej. Przestawianie punktu 1 tak uzależnionej kierunkowej będzie równolegle przesuwać punkt 2. Natomiast przesuwanie punktu 2 będzie miało jedynie wpływ na długość linii. Może to być przydatne do utworzenia linii skośnej dla rozjazdu krzyżowego, jeśli w okolicy brakuje zwrotnicy nadającej się do utworzenia odpowiedniego kąta. Może to być również przydatne do umieszczania obiektów pod kątem prostym do torów, np. przejść.

Przyklejanie drzew do terenu

Dla obiektów drzew (kod 0xA6xx) można użyć przycisku Przyklej, o ile w pliku RSF umieszczone są trójkąty terenu. Spowoduje to wyliczenie wysokości (Z) dla danego punktu w planie (XY) i zapisanie tej wysokości do obiektu. Drzewa mogą być również przyklejone do trajektorii (toru, drogi, rzeki, niwelety), ale jest to mniej przydatne. Jeśli plik RSF nie zawiera trójkątów ternu, to wysokość wstawienia drzew zostanie zmieniona na 0.

Przeliczanie wysokości drzew zostało przetestowane na scenerii Quark, na wschód od stacji Mydelniczka. Znajduje się tam przekop przez skarpę. Do pliku SCM z trójkątami terenu zostały doklejone wpisy drzew, a następnie całość została wyeksportowana do RSF. Po przeliczeniu wysokości drzew zostały one wyeksportowane do SCN i doklejone do pliku z drzewami.

Definiowalny plik eksportowania

Na oknie Eksport można wpisać ścieżkę do pliku, do którego będzie eksportowana sceneria (domyślnie jest to scenery\EXPORT.SCN). Razem ze ścieżką zapamiętywany w pliku RSF jest stan flag eksportu (np. można wyłączyć generowanie trójkątów pomiędzy poprzecznymi na niwelecie i będzie to zapamiętane). Zmiana ma na celu usprawnienie równoczesnej edycji kilku plików RSF, np. gdy eksportowane scenerie mają być uruchamiane jako połączone.

Pusty plik INC

W przypadku łączenia scenerii z różnych plików RSF potrzebne jest ustawienie zależności semaforów np. SBL. Aby semafor nie został wyeksportowany podwójnie, należy dodać wpis void.inc z nazwą semafora, który znajduje się w innym pliku RSF. Semafor taki nie zostanie dołączony do toru eventem, więc można go umieścić w dowolnym miejscu (na tyle blisko, żeby był wyszukiwany wzdłuż toru).

Wysokość niwelety nad podtorzem

We własnościach niwelety można wpisać wysokość, na jakiej będą generowane trójkąty podtorza poniżej poziomu niwelety. Dla podsypki o wysokości 0.6m należy wpisać 0.78, natomiast dla 0.35m – 0.53 (różnica to wysokość szyny, równa obecnie 0.18m).

Zmiana definicji przekroju podsypki

Przekrój podsypki definiowany jest obecnie w taki sposób, że podaje się szerokość poziomej części u góry, zamiast odległości na zewnątrz rozstawu szyn. Czyli np. dla profilu 0.6 0.9 0.9 i rozstawu normalnego będzie to 0.6 3.235 0.9. Zmiana ma na celu ułatwienie określania szerokości podsypki w górnej części.

Unikalne nazwy dla sygnałów

W szczególności dla W4 oraz W5 można wygenerować unikalne nazwy, poprzez dodanie liczby po znaku #. Opcję można wybrać z górnego menu.

Mapowanie z powtarzaniem 5m

Trójkąty generowane niweletą mają teraz mapowanie powtarzane co 5m, wcześniej było co 10m.

  • Od wersji 15.6.110 jest możliwość definiowania powtarzania w teksturze, z domyślną wartością 25m.

Ścieżka dla pobierania UMP

Ze względu na zmianę serwera z danymi UMP, jego adres jest obecnie dostępny do edycji. Wcześniej był wpisany na stałe w programie.

Ustawianie domyślnych podsypek dla rozjazdów

Jeśli w pliku RSF zostaną zdefiniowane domyślne modele podsypek dla różnych długości rozjazdu, to można zastąpić nimi modele wbudowane. Domyślne podsypki są w katalogu 6-9-9 i mają nazwy typu l27138.inc czy r33230.inc. Własne modele należy umieścić w innym katalogu, ale trzeba korzystać z tych samych nazw plików, gdyż pliki są dopasowywane wg ciągów l27138 czy r33230. Dodanie dodatkowych znaków do nazwy pliku nie będzie przeszkadzać, czyli zdefiniowanie modelu jako magistrala\r27138_wersja5.inc jest prawidłowe. Dopasowane zostaną tylko rozjazdy o długościach, dla których zdefiniowano własne ścieżki do modeli, które w momencie wykonania operacji mają model podsypki ustawiony jako default. Dodając modele rozjazdów do scenerii należy w pierwszej kolejności dopisać po jednym dla każdej długości (z rozróżnieniem lewy/prawy), wykonać dopasowanie, a następnie dodać modele alternatywne (mniej popularne) i ustawić je ręcznie dla wybranych rozjazdów.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Przemapowanie terenu

Na zakładce Pliki wg typu dodana została opcja przemapowania terenu (a dokładniej trójkątów ze wskazaną teksturą). Po wczytaniu pliku SCM należy wybrać teksturę i wpisać długość jej boku [m] w pole obok przycisku. Mapowanie wierzchołków zostanie przeliczone tak, że współrzędne mapowania będą liniowo zależne od współrzędnych XZ wierzchołków. Zmieniony plik można zapisać na zakładce Debugger.

Funkcja ta służy do naprawienia mapowania po ręcznej edycji trójkątów terenu. Można ją również wykorzystać do przetestowania różnych rozciągnięć tekstury. Mapowanie jest dobierane w taki sposób, aby współrzędne mapowania były możliwie bliskie zera. Górna krawędź tekstury (w sensie końcowych bajtów pliku TGA) znajdzie się od północnej strony. Przesunięcie tekstury będzie takie, jakby w punkcie OXZ wypadał róg tekstury. Nie należy stosować tej funkcji dla pionowych trójkątów, gdyż pojawią się na nich pionowe linie.

Przemnożenie wysokości terenu

Operacja podobna do poprzedniej, ale mnoży wysokości trójkątów terenu dla wybranej tekstury przez podany współczynnik. Ze względu na globalne działanie oraz brak przeliczania wektorów normalnych będzie raczej mało przydatna w parktyce. Została przetestowana na scenerii Strzęsowiec - Karpice, gdzie była potrzeba zredukowania zbyt wysokich wzgórz.

Przywrócenie trybu dla trasopisarzy

We wcześniejszej wersji liczba trybów pracy została zredukowana z 5 do 3. Obecnie został przywrócony tryb dla trasopisarzy, w którym – po wybraniu scenerii – są automatycznie wczytywane wszystkie include bez parametrów oraz łączone tory. Tryb ten nie nadaje się do normalnego użytkowania, ponieważ wykonanie powyższych operacji zajmuje trochę czasu. Jednak w przypadku edycji scenerii ułatwia sprawdzenie jej poprawności oraz przyspiesza wyświetlenie podglądu.

Podgląd na sieć trakcyjną

Dodane zostało rysowanie sieci trakcyjnej kolorem pomarańczowym. Na zakładce po prawej stronie można wybrać sekcję zasilania, która ma być wyświetlona, albo wyświetlanie wszystkich sekcji.

Naprawione przesuwanie podglądu scenerii

Dotychczas przesuwanie widoku scenerii powodowało dodatkowy ruch w prawo i w dół, obecnie zostało to zlikwidowane.

Poprawiony podgląd przesuniętych obiektów

Obiekty wstawiane z przesunięciem całego pliku za pomocą origin były wyświetlane w nieprawidłowych miejscach. Obecnie wszelkie przesunięcia są doliczane do pozycji obiektów.

Poprawiony zapis trójkątów

Dotychczas przy zapisie wpisu trójkątów usuwane były informacje o materiale (material ... endmaterial), a słowo endtri było w tej samej linii, co współrzędne ostatniego wierzchołka. Obecnie zapis informacji o materiale został naprawiony, a słowo endtri jest umieszczane w nowej linii, zgodnie z tradycyjną konwencją (np. wymaga tego program STV).

Zmiany w instalatorze dodatków

Usuwanie pliku z informacjami o pojazdach

Po zainstalowaniu dodatku usuwany jest plik dynamic\textures.ini, co wymusza sprawdzenie posiadanego taboru przy następnym uruchomieniu Rainsted. Nie jest to rozwiązanie optymalne, ale powinno ograniczyć skalę problemów wynikających z niezaktualizowania informacji o taborze.


Rok Rainsted - wersje
2023 167168169170171172 • ...
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36