Wersja/15.12.113

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 15.12.113.11205 została wydana w dniu 2015-12-31. Zawiera ona głównie poprawki zauważonych błędów, niemniej również rozbudowana została współpraca z ATS, a także uproszczony został sposób instalowania dodatków do MaSzyny.

Zmiany w edytorze RSF

Uruchomienie edytora bez pliku RSF

Po dodaniu opcji mierzenia czasu edycji, uruchomienie edytora bez żadnego pliku RSF w podkatalogu rsfdata powodowało wyświetlanie błędów co sekundę. Zostało to poprawione. Również był błąd z zapisem pierwszego pliku ze względu na brak nazwy — obecnie plik ten dostanie nazwę test_1.RSF. Aby utworzyć prawidłowy plik RSF po raz pierwszy, należy albo wyeksportować scenerię z MaSzyny bądź ATS, albo z edytora wejść w "Dodawanie danych zewnętrznych" i tam utworzyć plik podając współrzędne początku scenerii wg PUWG 1992.

Usunięte eksportowanie bez podsypek

W 2010 roku wyeksportowanie dużej scenerii bez podsypek torów pozwalało zwiększyć FPS, w szczególności na słabym sprzęcie. Od tego czasu została zrobiona optymalizacja wyświetlania podsypek w EU07.EXE (podsypki sąsiednich torów wyświetlane są jako jedna siatka), jak również koszt wystarczająco wydajnych kart graficznych jest obecnie niewielki. Eksportowanie scenerii bez podsypek straciło swoją użyteczność praktyczną i zostało usunięte.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Wymiana trójkątowych podsypek krzyżowych na INC

Ponieważ został przygotowany plik INC dla rozjazdu krzyżowego 34m na profil 0.2 0.5 1.3, zaistniała potrzeba wymiany na scenerii "Linia 61" dotychczasowych podsypek rozjazdów krzyżowych, zrobionych trójkątami. Aby usprawnić ten proces, na Podglądzie terenu została dodana funkcja wykonująca tę operację. Po zaznaczeniu podsypki złożonej z 48 trójkątów, zamienia ona ją na wpis include oraz wylicza współrzędne i kąt obrotu.

Lista zmienionych plików scenerii

Na zakładce Struktura dodana została lista plików wczytanej scenerii, które zostały zmodyfikowane funkcjami edycyjnymi — w edytorze 2D (Podgląd terenu) czy np. przemapowaniem trójkątów terenu. W zamyśle pozwoli to wybrać pliki do zapisania. Obecnie zapisywany jest wyłącznie główny plik, wybrany na zakładce Wczytanie (czyli wymagane jest albo posiadanie wszystkich obiektów scenerii w jednym pliku SCN, albo wybranie podzbioru obiektów z pliku SCM).

Zmieniony zapis zmodyfikowanych plików scenerii

Dotychczas do nazwy zapisywanego pliku był dodawany sufiks z kolejnym numerem, natomiast wczytany plik nie był modyfikowany (np. po wczytaniu tarniowo.scm zapis był wykonywany kolejno do plików tarniowo_1.scm, tarniowo_2.scm, tarniowo_3.scm itd.). Pierwotnie służyło to do edycji scenerii PMPPW (której plik z torami otrzymywał kolejne numery), a w przypadku innych plików miało chronić przed ewentualnym błędnym zapisaniem czegoś przez Rainsted (zmieniony plik nie nadpisywał wczytanego). Drugą niewygodą było gubienie kolejnej numeracji w przypadku edycji pliku bez sufiksu i usunięcia niepotrzebnych już plików z wcześniejszą numeracją. Ponieważ obecnie zapis obiektów scenerii z Rainsted funkcjonuje dużo lepiej (niemniej nadal potrafi generować błędne wpisy w niektórych przypadkach), dla większej wygody edycji scenerii zmieniana jest nazwa dotychczasowego pliku na wersję z sufiksem, a plik ze zmodyfikowanymi obiektami zapisywany jest pod tą samą nazwą. Zalecana jest jednak duża ostrożność oraz stosowanie systemu kontroli wersji (np. SVN) i szczegółowe sprawdzanie, co dokładnie zostało zmodyfikowane (np. usuwane są komentarze we wnętrzach wpisów wielolinijkowych, typu zakomentowane eventy we wpisach torów). Ostatnio użyty numer w sufiksie jest zapamiętywany w pliku RAINSTED.INI, więc usunięcie starych plików z sufiksami nie będzie już psuć kolejnej numeracji. Zapisywany nadal jest główny plik, więc jeśli wczytamy np. tarniowo2.scn, w którym wszystkie obiekty scenerii dołączone są z dodatkowych plików SCM przez include, to żadne zmiany się póki co nie zapiszą. Aby używać edytora SCN, najlepiej wszystkie obiekty przenieść do głównego pliku (tak pierwotnie był używany ten edytor), albo otwierać odpowiedni plik SCM. Powyższa zmiana jest związana z modyfikacją scenerii "Linia 61", podczas której wczytywanie i zapis obiektów scenerii zostały znacznie ulepszone i przetestowane. Będzie to przerabiane w przyszłych wersjach Rainsted, w miarę postępów prac nad linią 61.

Poprawione ukrywanie składów

Po zmianach w parserze, dotyczących rozpoznawania komentarza przyklejonego do wcześniejszego słowa, w komentarzach zawierających dyrektywy były niepotrzebnie dodawane spacje. W efekcie nie działa prawidłowo dyrektywa //$o, mająca ukrywać składy, gdy opis zaczęty jest od minusa. Zostało to naprawione. Poprzednio ten problem objawił się w przypadku dyrektywy //$f, generującej informacje o powiązanych plikach.

Obracanie i przesuwanie wyzwalaczy zdarzeń

Dotychczas przesuwanie i obracanie obszaru scenerii nie obejmowało punktowych wyzwalaczy zdarzeń (eventlauncher) i nie zostało to zauważone wcześniej. Wyzwalacze zostały dodane do funkcji przeliczającej grupy obiektów.

Przypisanie sygnału do toru

Na Podglądzie terenu (w edytorze SCN), po wybraniu zakładki sygnały, dwukrotnym kliknięciu nazwy sygnału oraz następnie wybraniu toru i użyciu przycisku Przypisz do zaznaczonego toru można przypisać dotychczas nieprzypisane sygnały. Sygnały są przypisywane jako Event2, do tego zmieniana jest nazwa toru na nazwę sygnału, jeśli była none (aby można było wstawiać tabor przed sygnałem). Dodane zostało odświeżenie linii łączącej sygnał z końcem toru. Jednak jeśli sceneria jest wczytana z kilku plików, to nie da się tego jeszcze zapisać.

Zmiany w starterze do ATS

Edycja typu rozjazdu

Po wybraniu scenerii pojawia się dodatkowa zakładka z listą rozjazdów, na której można zmieniać ich typ. Na liście po lewej są kolejno rozjazdy wraz z podaniem ich współrzędnych (zaokrąglonych do pełnych metrów). Po prawej można zmienić typ, a przyciskiem zapisać zmiany. Zapisywany plik (liniar.dat) może być krótszy niż pierwotny, ponieważ wcześniejsze wersje ATS używały pliku o stałej długości. Współrzędne rozjazdu można ewentualnie sprawdzić po wyeksportowaniu scenerii do RSF. Dla rozjazdów sprężynowych można wybrać, czy sprężyna ma kierować na wprost (0), czy na bok (1).

Poprawiony eksport do RSF

Do pliku RSF są teraz przenoszone również rozjazdy. Jako obiekty punktowe nie dadzą się prawidłowo edytować (Rainsted wymaga przypisania szablonu — zgodnego z projektem rozjazu), ale przynajmniej łączą się z łamanymi oraz eksportują. W przypadku Gdańska Fikcyjnego w wersji 0.63b jedna z łamanych ma nieprawidłową informację o rozjazdach (zera zamiast numerów, mimo że rozjazdy wskazują na tę łamaną), a dwa rozjazdy mają identyczne położenie i numery łamanych. W przypadku takiego błędu w łamanej jest to teraz poprawiane bezpośrednio po wczytaniu scenerii. Natomiast zdublowane rozjazdy są pomijane na etapie eksportowania scenerii do RSF. Udało się zmodyfikować tory Gdańska Fikcyjnego w RSF, a następnie uruchomić tę zmianę w ATS (niemniej wymagało to edycji pliku z tramwajami).

Do rozwiązania pozostaje kwestia ustawienia tramwajów, ponieważ przypisane są do łamanych o określonych numerach, a po przetworzeniu "sceneria -> RSF -> sceneria" numeracja łamanych może być inna. Pocieszające jest jedynie to, że przemieszczanie i dodawanie kolejnych torów nie powinno zmieniać numeracji łamanych, jeśli tylko pierwotne odcinki nie są usuwane. Najlepiej by chyba było eksportować do RSF również tramwaje, dzięki czemu po wyeksportowaniu scenerii z powrotem do ATS miałyby już przeliczone współrzędne.

Obecnie tramwaje są wstawiane do RSF jako pojazdy, jedynie w celach poglądowych, na podstawie współrzędnych zapisanych w tram.dat. Nie są dowiązane do torów ani nie da się ich sensownie przesuwać. Może się zdarzyć tak, że współrzędne w pliku tram.dat są błędnie wyliczone i tramwaj znajdzie się poza torem, na którym powinien być.

Zmiany w instalatorze dodatków

Lista plików dla 100%

Dodana została opcja pozwalająca określić, czy ma być wyświetlona lista plików w przypadku zainstalowania 100% (gdy wszystkie podane w skrypcie pliki istnieją oraz mają właściwe długości oraz sumy kontrolne). Pierwotnie lista nie była wyświetlana w tym przypadku, później zostało to zmienione i lista była wyświetlana zawsze. Opcja została dodana na potrzeby instalacji modyfikacji do Linii 61.

Zapisywanie zainstalowanych paczek do RAINSTED.INI

Do pliku RAINSTED.INI, w sekcji [INSTALLED] zapisywane są nazwy paczek, które zostały zainstalowane skryptem w 100%. Po znaku = umieszczana jest data wykonania instalacji, która docelowo będzie pokazywana na zakładce Dodatki.

Zmiany w serwerze ruchu

Wybór pokazywania zajętości

W miarę upowszechnienia się odcinków izolowanych zajętość torów będzie realizowana przez ich użycie, jednak nadal istnieje wiele scenerii, które nie mają zdefiniowanych odcinków izolowanych. Dlatego w serwerze ruchu dodana została możliwość zdecydowania, czy zajętość ma być pokazywana przez tory, odcinki izolowane, czy w sposób mieszany (zajętość torów tylko dla tych torów, które nie mają przypisanego odcinka izolowanego).

Inne

Naprawiona aktualizacja w trybie prostym

Aktualizacja w trybie prostym była wykonywana analogicznie jak w trybie dla betatesterów, tzn. pobierana była robocza wersja testowa. Zostało to naprawione i w trybie prostym pobierane będą tylko wersje stabilne. Niemniej zmiany w ostatnim czasie nie naruszały stabilności pracy programu Rainsted, w szczególności w zakresie podstawowych funkcji, dostępnych w trybie prostym.


Rok Rainsted - wersje
2024 172 • ...
2023 167168169170171
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36