Wersja/16.1.114

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 16.1.114.11534 została udostępniona w dniu 2016-01-30. Głównym motywem zmian były dalsze prace nad podniesieniem realności Linii 61, na odcinku od Stradomia do Liswarty, z uwzględnieniem Herbów Nowych. Udało się przesunąć Blachownię w miejsce zgodne z mapą, a także poprawić zgodność z mapą stacji Herby Nowe oraz Herby Stare.

Zmiany w edytorze RSF

Pokazywanie szerokości drogi z poboczem

Dla odcinka drogi rysowane są teraz cztery linie. Wewnętrzne, jak dotychczas, pokazują szerokość nawierzchni, natomiast dwie zewnętrzne rysowane są w odległości równej sumie pobocza i pochylenia. W przypadku chodnika (ujemna wysokość) można osobno podać jego szerokość po każdej stronie, co również jest uwzględniane przy wyświetlaniu tych dodatkowych linii.

Naprawiona obsługa rozjazdów symetrycznych

Po rozpoczęciu prac nad pozycjonowaniem rozjazdów łukowych w łukach zepsuła się obsługa rozjazdu symetrycznego przyklejanego do kierunkowej. Zostało to naprawione, jednak będzie musiało być jeszcze przerobione, aby w podobny sposób były obsługiwane inne rozjazdy wyłukowane na symetryczne.

Wymiana współrzędnych torów z SCN

W górnym menu edytora została dodana opcja pobrania współrzędnych zaznaczonego toru ze scenerii wczytanej na poziomie startera. Dzięki temu można uaktualnić w pliku RSF tory, które zostały zmodyfikowane w pliku tekstowym bądź edytorze SCN (np. obrócenie całej stacji, zmiana rozstawu torów na szlaku). Mechanizm został przetestowany przy przesuwaniu odcinka Stradom – Herby Stare. Tory są dopasowywane wg nazw. Jeśli nazwa toru w pliku tekstowym została zmieniona (np. ujednolicone nazewnictwo rozjazdów, tory przy semaforach nazwane jak semafor), można zaktualizować nazwę na podstawie zgodności nazw sąsiedniego odcinka i dopiero potem pobrać współrzędne. Dodana jest też opcja przesłania współrzędnych do SCN bez potrzeby eksportowania. Dzięki temu można zmodyfikować wybrane tory (np. dodać krzywe przejściowe dla łuku) bez potrzeby kopiowania wpisów przy użyciu edytora tekstowego. Mechanizm przetestowany przy poprawianiu torów pomiędzy Stradomiem a Herbami Starymi.

Skróty klawiszowe

Do opcji górnego menu zostały dodane skróty klawiszowe. Większość skrótów wymaga użycia klawisza [Ctrl] z literą. Warstwy edycyjne przełącza się za pomocą [Ctrl] z klawiszem funkcyjnym.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Lista obserwowanych T3D

Na zakładce Modele została dodana lista obserwowanych plików T3D, służąca do tego, aby w przypadku wykrycia nowszej wersji T3D automatycznie usuwać starszą wersję E3D przed uruchomieniem symulacji. Najlepiej zacząć ją używać, wgrywając zmodyfikowane T3D tak, żeby jednocześnie były pliki E3D o tych samych nazwach, a następnie na zakładce Modele użyć przycisku Wyszukaj. Do pola obok zostaną wpisane wszystkie nazwy plików T3D, dla których istnieją starsze od nich pliki E3D. Nazwy tych plików wpiszą się automatycznie do RAINSTED.INI, skąd można usunąć zbędne, edytując na razie ręcznie (sekcja [T3D]).

Pokazywanie odcinków izolowanych

Na Podglądzie terenu została uaktywniona zakładka odcinków izolowanych, z listą ich nazw. Aby niepotrzebnie nie zaśmiecać sobie listy z całej scenerii, użycie przycisku Wyszukaj wypełnia listę nazwami odcinków izolowanych dla torów znajdujących się w aktualnym widoku okna. Zaznaczenie kwadratu obok nazwy odcinka izolowanego dodaje powiązane z nim tory do grupy, natomiast odznaczenie usuwa z grupy (tory dodane do grupy wyświetlane są na żółto). Pozwala to sprawdzić wizualnie przypisanie odcinków torów do odcinków izolowanych i wyłapać tory nieprzypisane oraz przypisane nieprawidłowo. Dalsza funkcjonalność zakładki będzie ustalana empirycznie i dostosowywana do potrzeb.

Ulepszone zaznaczenie prostokątne

Dotychczas można było zaznaczyć prostokątny obszar np. do przesunięcia obiektów. Za pomocą przycisków L-D oraz P-G ustawiało się lewy dolny oraz prawy górny róg prostokąta. Przy czym L-D musiało być kliknięte po lewej stronie i poniżej kliknięcia dla P-G, inaczej prostokąt nie wyświetlał się. Obecnie kliknięcie w "nieodpowiednim" miejscu przestawi tam wierzchołek prostokąta, a przeciwległy zostanie dostosowany.

Ponadto możliwe jest już zaznaczenie prostokąta pod określonym kątem do osi układu współrzędnych. Kąt można albo wpisać ręcznie, albo odczytać go z odcinka toru. W założeniu ma to służyć zaznaczeniu obiektów wzdłuż prostego toru, np. w celu przesunięcia sieci trakcyjnej. (Odcinki toru względnie łatwo dodawało się do grupy przesuwania, natomiast gorzej było z obiektami innego typu, jeśli nie były rozmieszczone równolegle do osi układu współrzędnych.)

Podgląd graficzny dodatków

Do listy dodatków do zainstalowania (zakładka Dodatki) dodane zostały linki do obrazków. Można teraz pobrać obrazek z linka i wyświetli się on po wybraniu dodatku z listy.

Rysowanie półbramki

Jeśli we wpisie include jest plik mający w nazwie "polbramka", będzie na podglądzie terenu rysowany jako prostokąt o wymiarach 1m × 7m. Półbramki są względem bramek obrócone o 180° (przynajmniej te w tr/).

Obsługa bieżni wspólnych

Wpis przęsła sieci trakcyjnej może informować o tworzeniu bieżni wspólnej z innym przęsłem poprzez opcjonalną własność parallel z nazwą innego przęsła. Pantograf znajdujący się pod takim przęsłem aktywnie sprawdza również to wskazane przęsło i wybiera niżej położony drut jezdny. Dotychczas takie wpisy nie były prawidłowo rozpoznawane ani prawidłowo zapisywane po edycji. Nie były też wyświetlane na Podglądzie terenu. Zostało to naprawione.

Pokazywanie modeli na Podglądzie terenu

Dotychczas w większości edytowane były scenerie, na których obiekty wstawiane punkowo były wpisane przez include. Jednak niektóre scenerie (w tym Linia 61) zawierają modele wstawione bezpośrednio, które nie były pokazywane na Podglądzie terenu, mimo że były uwzględniane w operacjach, jak przesuwanie czy usuwanie określonego obszaru. Teraz modele wstawione bezpośrednio zostały również dodane do listy wyświetlanych obiektów.

Przeliczenie odcinka Stradom–Herby Stare

Zostały dobrane parametry przeliczenia odcinka Linii 61 pomiędzy stacjami Częstochowa Stradom i Herby Nowe. W rezultacie odcinek od Blachowni do Herbów Starych został ułożony zgodnie z ortofotomapą. Działanie tej funkcji można sprawdzić po wczytaniu plików Linii 61 (wg stanu do połowy stycznia 2016), wejściu w Podgląd terenu i użyciu przycisku Transf. obszar. — obiekty w poszczególnych obszarach przemieszczą się. Funkcjonalność ta jest przeznaczona do wykonania tylko tego przeliczenia i po jego wdrożeniu na scenerii zostanie usunięta (tzn. parametry zostaną dostosowane do innych potrzeb).

Zapamiętywanie pustych linii

Dotychczas Rainsted zmieniał stan pustych linii w zapisywanym pliku SCM, wstawiając albo usuwając je. Obecnie puste linie za wpisem są zliczane i wpis ten będzie zapisany z taką samą liczbą pustych linii. Testy przy dalszych pracach nad linią 61 wykazały, że działa to poprawnie z wyjątkiem pustych linii umieszczonych za liniami komentarza.

Przestawianie końców drutu

Dotychczas można było do zapamiętanych współrzędnych przestawiać tylko końce torów oraz wierzchołki trójkątów. Teraz również można przestawiać końce przęseł sieci trakcyjnej. Różnica wysokości pomiędzy drutem jezdnym a liną nośną zostaje zachowana. Ułatwia to połączenie sieci po przesunięciu fragmentu scenerii, np. przy zmianie rozstawu torów.

Przyklejanie końca drutu do toru

Na zakładce Druty okna Podglądu terenu dodany został przycisk Przyklej, który przesuwa wybrany koniec zaznaczonego drutu do punktu odległego o 30cm od osi toru. Na razie przeszukiwane są wyłącznie proste odcinki toru. Przesunięcie wykonywane jest prostopadle do toru. Jeśli do przęsła doczepiony jest słup oraz sąsiednie przęsło, przesuwane są one również. Aby doczepić przęsło do słupa, należy zapisać do pamięci współrzędne słupa, a następnie przestawić końce przęseł do zapamiętanego punktu. Przesuwanie działa na słupy z tr/ (wstawiane na końcu przęsła), nie działa na słupy z tra/ (wstawiane względem skrajni toru). Przyklejanie nie działa w przypadku zaznaczenia samego słupa (słupy nie mają wskazania na podłączone przęsła).


Rok Rainsted - wersje
2023 167168169170171172 • ...
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36