Wersja/18.12.140

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 18.12.140 jest aktualnie wersją roboczą, w której dokonywane są bieżące zmiany. Po osiągnięciu stabilnego poziomu zmian i upewnieniu się, że nie ma poważnych błędów, zostanie udostępniona do pobrania dla wszystkich.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 139.

Zmiany w edytorze RSF

Zapis szablonu rozjazdu

Do edytora szablonów rozjazdów dodana została opcja zapisania szablonu w pliku ADD. Nazwa zapisywanego pliku jest tworzona z nazwy szablonu. Zapisanie pliku ADD umożliwia doklejenie go do innego pliku RSF.

Ustalenia dotyczące rozjazdów łukowych

Analogicznie do wpisów łuków w plikach SCM ustalone zostało, że wartości promienia w rozjazdach łukowych i ich szablonach będą dodatnie, gdy rozjazd będzie zbudowany na bazie wycinka okręgu. Zwrot łuku (w lewo czy w prawo) nie będzie miał wpływu na znak wartości promienia, a jedynie na kod typu (2 w lewo, 3 w prawo). Dla szablonów rozjazdów zwykłych z pierwszym odcinkiem prostym, drugi tor jest łukiem w lewo (kod 2, Y dodatnie). Dla szablonów rozjazdów symetrycznych pierwszy tor jest w prawo (kod 3, Y ujemne). Szablony rozjazdów łukowych jednostronnych będą miały oba tory w lewo (kod 2, Y dodatnie).

Poprawka przeliczania rozjazdów łukowych

Dotychczas przeliczanie współrzędnych końców odcinka miało warunek na pomijanie wprowadzania zmian w rozjazdach, które miały pierwszy tor prosty. Skutkowało to deformacjami rozjazdów łukowych (póki co głównie symetrycznych i podwójnych jednostronnych). Obecnie warunek został zmieniony tak, żeby rozjazdy również łukowe pomijać. W efekcie rozjazdy łukowe nie powinny się psuć, chociaż może być konieczne jednorazowe naprawienie skumulowanych błędów.

Korygowanie wskazania na agregat

Od niedawna można we Własnościach obiektu wpisać liczbę, będącą uzupełnieniem wskazania obiektu nadrzędnego o wskazanie elementu w agregacie. Dzięki temu można pozycjonować obiekty punktowe wg drugiego toru rozjazdu (wystarczy wpisać 2 zamiast 0). Jednak taka niezautomatyzowana jeszcze dowolność może prowadzić do błędów: wpisanie 2 dla toru, który nie posiada drugiego odcinka spowoduje wskazanie na jakiś inny tor, a przez to mogą pojawić się błędne skutki. Aby ograniczyć tego typu błędy, przy przeliczaniu obiektów punktowych sprawdzane jest, czy obiekt nadrzędny posiada wymaganą liczbę odcinków i jeśli nie, to owo przesunięcie jest zerowane.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Poprawiony import budynków CityGML

Ze względu na nazewnictwo plików CityGML zawierające kod powiatu oraz godło mapy, wybranie właściwych plików do przetworzenia nie było prostym zadaniem. Obecnie wymagane jest wczytanie scenerii z ustawionym początkiem poprzez dyrektywę //$g PUWG1992 (domyślnie będzie to okolica Herbów Nowych, czyli początek scenerii "Linia 61"). Fragment nazwy zawierający godło mapy zostanie ustalony na podstawie współrzędnych środka ekranu edycyjnego (działa to podobnie jak pobieranie map). Dzięki dodaniu gwiazdki do nazwy pliku w oknie wyboru pliku pokażą się te pliki, które odpowiadają współrzędnym mapy, niezależnie od kodu powiatu. Na ogół będzie to jeden plik, jednak na granicy powiatów plików może być więcej (budynki każdego powiatu są w osobnym pliku). Rozwiązanie zostało przetestowane przy importowaniu budynków w okolicy Blachowni, Warszawy i Suwałk. Sam import posiada jeszcze błędy w zakresie podziału na trójkąty wielokątów wklęsłych, przez co w bryłach pojawiają się nieistniejące ściany oraz dziury.

Lista budynków CityGML

Podczas importowania w pliku o identycznej nazwie oraz rozszerzeniu TXT tworzona jest lista identyfikatorów budynków o strukturze pliku INI (klucz=wartość). Po wczytaniu pliku z utworzonymi trójkątami do jakiegoś edytora (np. Rainsted, ale nie tylko) można następnie sprawdzić identyfikatory poszczególnych budynków. Jako wartość dla klucza będącego identyfikatorem można obecnie po znaku "=" wpisać minus "-", co będzie oznaczać, że budynek będzie pomijany przy imporcie (np. jest wymodelowany osobno, a ten importowany ma gorszą jakość). Po znaku "-" można umieścić dowolny tekst. Docelowo planowane są inne jeszcze inne funkcje tej listy, jak np. zmiana identyfikatora na podany ciąg (zmiana nazwy budynku w plik SCM), wykopiowanie bryły do osobnego pliku w celu dalszej edycji, czy ustawienie tekstury dachu. Rozwiązanie przetestowane przy importowaniu danych z Częstochowy — ustawione zostało pomijanie dworców, nastawni i przejść ponad torami. Zakładane jest, że obecny algorytm importu nie jest jeszcze rozwiązaniem ostatecznym i procedura importowania będzie jeszcze powtarzana wielokrotnie, zarówno w zakresie optymalizacji podziału trójkątów, jak i teksturowania.

Zmiany w starterze do ATS

Poprawka eksportu scenerii do RSF

Poprawiony został eksport dla przypadku, gdy w pliku trams.txt jest zbyt mało pozycji, albo nie ma tego pliku. Dotychczas eksport się wysypywał w takim przypadku. Można było to naprawić doraźnie tworząc bądź kopiując plik trams.txt. Dodatkowo, dla scenerii zawierającej ciąg "elblag0" w nazwie ustawiany jest środek w układzie PUWG 1992 wypadający w Elblągu. Nie uzyskuje się w ten sposób dokładnego dopasowania do mapy.

Zmiany w instalatorze dodatków

Zmiany w serwerze ruchu

Katalog obiektów

Inne


Rok Rainsted - wersje
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 • ... • 91
2008 37 • ... • 73
2007 ... • 36