Wersja/18.3.134

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 18.3.134.13602 została wydana w dniu 2018-03-31. Prace głównie koncentrowały się na usprawnieniu edytora RSF.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 133.

Zmiany w edytorze RSF

16 kolorów dla kropki napędu

Liczba kolorów możliwych do przypisania dla oznaczenia typu napędu została zwiększona z 8 do 16. Chodziło głównie o uzyskanie koloru szarego dla napędu JEA29. Aby kolory się odświeżyły, należy ponownie wybrać [Uruchom podgląd napędów rozjazdów] z menu Operacje.

Masowa zmiana nazw W4

Do menu Operacje została dodana opcja, która zapisuje do pliku nazwy.txt wszystkie znalezione nazwy przystanków. W pliku tym następnie można wpisać nowe nazwy, po znaku "=", czyli w postaci stara=nowa. Kolejne wykonanie tej operacji wymieni wskazane nazwy. Pozwala to zweryfikować prawidłowość nazw W4 i ewentualnie dodać polskie litery, jeśli wcześniej nie były używane. Przed wykonaniem operacji na innym pliku RSF wskazane jest usunięcie pliku nazwy.txt. Należy też uważać, aby nie doprowadzić do wymiany wielu różnych nazw na jedną, bo odwrócenie takiego błędu nie będzie możliwe. Również należy unikać zapętlenia zmiany nazw.

Usprawnione przeliczanie łuków pionowych

Pod przyciskiem [Napraw wybrany obiekt] zostało umieszczone pole zaptaszania — jego zaznaczenie sprawi, że przy naprawianiu odcinka toru w pierwszej kolejności wykona się naprawienie łuku pionowego (analogiczne do ustawienia z górnego menu). Docelowo naprawianie odcinka będzie zawsze uwzględniało łuk pionowy, jednak w obecnej sytuacji takie rozwiązanie ułatwi testy. Przy tworzeniu łuków pionowych należy uważać na niweletę liczoną po torze, ponieważ ustawienie łuku pionowego może przesuwać końce i zmodyfikować naliczenie kilometrażu, przez co wymagane będzie przeliczenie niwelety. Docelowo również przy zmianie końców łuku pionowego będzie uwzględniane naliczenie kilometrażu.

Zmiana warstwy bramek trakcyjnych i sygnałowych

Dotychczas obiekty z prostokątnym obrysem były w warstwach 0xA0 (stały obrys) oraz 0xA1 (obrys określany parametrami, np, bramki generowane proceduralnie). Jakiś czas temu zostało wprowadzone przyklejanie wysięgników oraz sygnalizatorów do bramek. Jednak z powodu umieszczania przy torach coraz większej liczby obiektów, może zdarzyć się, że np. wysięgnik zamiast do bramki, będzie przyklejał się do szafy przekaźnikowej. Aby uniknąć takich sytuacji, do przyklejenia wyszukiwane są obiekty warstw 0xA8 oraz 0xA9, gdzie odpowiednio trzeba przenieść bramki. Do menu Operacje została dodana pozycja, która wykonuje niezbędne zmiany. Przyklejanie do obiektów warstw 0xA0 oraz 0xA1 nie będzie działało.

Sortowanie listy wyboru INC dla obiektu punktowego

Dotychczas lista plików INC na karcie Własności obiektu punktowego była nieposortowana, tzn. poszczególne pliki pojawiały się w takiej kolejności, w jakiej były w pliku RSF. W szczególności kłopotliwa była zmiana typu słupa czy semafora w oparciu o nieposortowaną listę. Obecnie można użyć ptaszka obok pola wyboru, aby lista została posortowana. Sortowanie to jest niezależne od sortowania listy plików, widocznego po wejściu w listę.

Poprawione liczenie łuku 180°

W sceneriach fikcyjnych i testowych mogą często zdarzać się łuki pomiędzy równoległymi torami. W takich przypadkach wyznacznik liczony z wektorów stycznych jest zerowy i nieprawidłowo działało wyliczanie końców odcinków łuku. Obecnie obsługiwany jest specjalny przypadek zerowego wyznacznika i zamiast błędu wyświetla się ostrzeżenie.

Słupy podwójne do kotwienia

W celu obsługi kotwień sieci trakcyjnej został wprowadzony zapis słupów na dwóch rekordach. Rozwiązanie to będzie działało dopiero od wersji 18.3.134.13569, wcześniejsze uszkodzą plik RSF ze względu na ograniczenie obiektów dwurekordowych do rozjazdów i ich szablonów. W pierwszym rekordzie będzie informacja o parametrach drutu podtrzymywanego wysięgnikiem, natomiast wskaźnik do drutu zakotwionego znajduje się w drugim rekordzie. Zwykły słup można zamienić w podwójny przyciskiem [Podwójny słup]. Ponieważ podwójny słup wymaga dwóch rekordów, dotychczasowy jest usuwany, a na końcu pliku rezerwowane są dwa rekordy. Wskaźniki przyklejone do słupa są odpowiednio modyfikowane, aby nadal były do niego przyklejone. Kotwienie do słupa podwójnego wykonuje się podobnie jak [Połącz drut do wskazanego], ale trzeba użyć przycisku [Zakotwij] i wskazać słup podwójny.

Kotwienie sieci do bramek planowane jest do uruchomienia w przyszłych wersjach edytora. Nie działa też jeszcze eksport tak zakotwionej sieci do formatu MaSzny. Mechanizm uruchamiany przyciskiem [Kotwienie], dzięki któremu została zrealizowana elektryfikacja linii 181, nie jest jeszcze dostosowany do użycia ze słupami podwójnymi.

Szukanie wolnej nazwy przy autozapisie

Dotychczas w przypadku uruchomienia kilku kopii Rainsted z otwartym edytorem mógł się zdarzyć konflikt autozapisu, jeśli dwie kopie programu próbowały zapisać edytowany plik w tej samej sekundzie. Obecnie, jeśli wykryte zostanie istnienie pliku, używana jest inna nazwa pliku kopii automatycznej.

Przeliczenie wysokości wszystkiego operacją z menu

Do menu Operacje została dodana pozycja uruchamiająca przeliczenie wszystkich torów oraz przyczepionych do nich obiektów zgodnie z niweletami. Dotychczas taką operację można było wykonać po ustawieniu powiększenia na 31.25px/km albo 62.5px/km, kliknięciu w obszar edycyjny (dzięki czemu żaden tor nie był zaznaczony), a następnie użyciu przycisku [Przelicz wysokość] z zakładki Napraw. Ze względu na częstsze użycie przeliczenia całości przy korektach profili pionowych dotychczasowa metoda okazała się być zbyt uciążliwa. Przy okazji menu Operacje zostało nieco uporządkowane poprzez wydzielenie do osobnego podmenu operacji potrzebnych jednorazowo (aktualizujących plik RSF do nowych koncepcji struktur danych).

Zmiany w starterze do MaSzyny

Usuwanie E3D w przypadku zmian w terenie

Dotychczas można było utworzyć (automatycznie) listę plików T3D/E3D, które były sprawdzane na okoliczność zmian. Tzn. jeśli istnieje plik E3D, a plik T3D ma nowszą datę, to plik E3D zostanie usunięty. Obecnie jest to rozszerzone o możliwość usunięcia pliku E3D terenu, jeśli związany z nim plik SCM został zmodyfikowany. Obecnie wymaga to ręcznego wpisania jawnej zależności w postaci:

models\linia61\teren_czs-oz.e3d=scenery\linia61\l61_teren2.scm
models\linia61\teren_czs-oz.e3d=scenery\linia61\lbc_teren.scm
models\linia61\teren_czs-oz.e3d=scenery\linia61\v2_teren.scm

Należy też uważać, aby w przypadku zmiany w plikach terenu uruchamiać scenerię roboczą, służącą do wygenerowania nowego terenu. Zwykłe uruchomienie scenerii odwołującej się do terenu E3D doprowadzi do umieszczenia w pliku E3D nieodpowiednich trójkątów, a terenu będzie brakowało. Funkcjonalność ta będzie w najbliższym czasie testowana, a docelowo raczej usuwanie E3D terenu zostanie przeniesione jako dyrektywa do pliku scenerii roboczej, generującej teren.

Stałe sprawdzanie nowych T3D

W niektórych przypadkach może być wskazane uruchomienie permanentnego sprawdzania T3D (czy są jakieś nowe), nawet kosztem szybkości uruchomienia symulacji. Po zaznaczeniu ptaszka na zakładce Modele wyszukiwane i wpisywane na listę są pliki T3D nowsze niż E3D przy każdym uruchomieniu symulacji. Następnie wg tej z listy są sprawdzane — plik E3D zostaje usunięty, gdy T3D jest nowszy. Funkcjonalność jest przeznaczona dla osób, które modyfikują wiele plików T3D albo często testują nowe modele, a konieczność ręcznego uruchomiania wyszukiwania nowych T3D może prowadzić do błędów.

Rozszerzenie MAT w kontekście textures.txt

Do dotychczasowego rozpoznawania rozszerzeń plików tekstur dodana została analogiczna obsługa plików z rozszerzeniem MAT. Obecność tych plików sprawdzana jest w pierwszej kolejności, tak więc przy weryfikacji plików textures.txt ich zawartość wymieni się (dotychczasowe rozszerzenia TGA i DDS zmienią się na MAT). Dalsze prace nad tą funkcjonalnością będą prowadzone w miarę zgłoszonych potrzeb.

Zmiany w instalatorze dodatków

Usuwanie plików SBT

W sekcji [SBT] pliku instalacyjnego można podać listę plików (nazw scenerii z maskami), które zostaną usunięte podczas instalacji dodatku. Pliki te powodują problemy w przypadku wprowadzania zmian w terenie, zwłaszcza że są tworzone dla każdego scenariusza osobno, a do tego z dodatkowymi kopiami dla scenerii zapisywanych w plikach tymczasowych. Funkcjonalność będzie testowana ze skryptami instalacyjnymi modyfikacji linii 61.

Inne

Wybór posterunku w analizatorze sygnalizacji

Zamiast tworzenia listy wszystkich sygnalizatorów obecnie wyszukiwane są przedrostki nazw, a następnie po wybraniu jednego z przedrostków wyszukiwane są sygnalizatory z tym przedrostkiem. Pozwala to skrócić listę sygnalizatorów do rozsądnych rozmiarów, jak również skupić się na określonym posterunku.


Rok Rainsted - wersje
2023 167168169170171172 • ...
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36