Wersja/18.7.137

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 18.7.137.13844 została udostępniona w dniu 2018-08-10.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 136.

Zmiany w edytorze RSF

Błąd obliczania końców łuku pionowego

Przy rysowaniu zawartości okna edycyjnego występował błąd obliczenia promienia okręgu dla poprzeczki z ustawioną wysokością, jeśli różnica wysokości była większa niż naliczenie kilometrażu. Tzn. jeśli dwie poprzeczki na niwelecie są odległe od siebie o np. 200m, to różnica wysokości pomiędzy nimi nie może być np. 450m. Jednak sytuacja taka może mieć miejsce podczas ręcznego wpisywania wysokości w kolejne poprzeczki. Obecnie taki błąd zostanie ominięty i okrąg nie będzie rysowany.

Pokazywanie kilometrażu

Dla słupków na poprzeczkach niwelety oraz słupów z tabliczkami hektometrowymi wyświetlana jest wartość kilometrażu. Pozwala to na szybsze odnalezienie konkretnego miejsca na linii kolejowej.

Naprawianie słupów podwójnych

Na skutek przeróbek dotyczących agregatów (obiektów zajmujących więcej niż jeden rekord) mogło się zdarzyć tak, że drugi rekord w agregacie był traktowany jako wolne miejsce i mógł być ponownie rezerwowany dla innego obiektu. Do operacji "Napraw kotwienia na słupach podwójnych" zostało dodane również korygowanie możliwych błędów tego typu (kod obiektu jest kopiowany do drugiego rekordu). Poprawiona jest też rezerwacja miejsca dla agregatu — typ obiektu jest teraz od razu wpisywany do wszystkich rekordów, a nie tylko do pierwszego.

Ikonki na podglądzie niwelety

Wyświetlanie ikonek wskaźników zostało uruchomione również na podglądzie profilu pionowego. Przy okazji poprawione zostało pokazywanie kolorów komór sygnalizatorów.

Edycja tabliczek hektometrowych

Tabliczki hektometrowe na słupach sieci trakcyjnej mogą być obecnie ręcznie edytowane. Zawartość tabliczki ma postać KKKK.H±MM.D, gdzie KKKK.H to kilometr i hektometr, a ±MM.D to przesunięcie słupa w metrach względem miejsca, gdzie powinien być kamień hektometrowy. Ręczna edycja tabliczek jest potrzebna ze względu na to, że w rzeczywistości tabliczki mogą być przesunięte o więcej niż 50m (co w przypadku użycia automatu spowoduje niezgodne z rzeczywistością zaokrąglenie wartości) albo umieszczone na niewłaściwym słupie.

Jednostronne tabliczki hektometrowe

Wprowadzona została możliwość ustawienia jednostronnej tabliczki poprzez użycie nawiasów kwadratowych — [ (widoczna od strony mniejszego kilometrażu) oraz ] (od większego) — zamiast znaku #. Przy słupie rysowana jest dodatkowo biała kreska, oznaczająca stronę tabliczki.

Poprzeczki odpięte od kilometrażu

Kilometraż obiektu określany jest przez pole Id w jego Własnościach. Kilometraż ten może być zablokowany i wtedy obiekt będzie przemieszczany do wskazanego kilometrażem miejsca, albo odblokowany, co spowoduje przeliczanie kilometrażu bez zmiany miejsca. Dotychczas wszystkie poprzeczki (przekroje poprzeczne na niwelecie) miały kilometraż zablokowany i przesuwały się wzdłuż niwelety przy jej zmianach. W niektórych przypadkach jest jednak potrzebne, aby poprzeczki się nie przemieszczały. Na przykład przy tworzeniu przyczółków mostów, wstawia je się tam, gdzie są one widoczne na ortofotomapie, z uwzględnieniem dostępnego modelu mostu. Wskazane jest, aby przy korektach naliczenia kilometrażu mosty nie przesuwały się w inne miejsca (korekty mogą sięgać wartości kilku metrów). Podobnie jest w przypadku słupków hektometrowych widocznych na ortofomapie, zwłaszcza gdy słupki te są przesunięte względem prawidłowego miejsca. Poprzeczki nieprzesuwające się są przydatne również do tworzenia prowizorycznego profilu pionowego, który nie jest oparty na załomach określonych kilometrażem, a na ustalonych punktowo wysokościach terenu (np. na przejazdach).

Naprawianie połączenia poprzeczek z niweletą

Do menu Niweleta dodana została opcja, która porządkuje zależności pomiędzy odcinkami niwelety a poprzeczkami. Dotychczas nie było to bardzo istotne, czy dana poprzeczka wskazuje na najbliższy sobie odcinek niwelety, czy na jakikolwiek inny, ani czy odcinek niwelety wskazuje na najbliższą poprzeczkę, czy może na pierwszą poprzeczkę z najmniejszym kilometrażem. Uporządkowanie tego okazało się jednak konieczne wobec podziału niwelety na dwa niezależne od siebie naliczenia kilometrażu. Dotyczyło to zmodyfikowania przebiegu linii kolejowej, wobec czego tory zostały skrócone o kilkaset metrów, a na pewnym odcinku nakładają się dwa różne naliczenia kilometrażu. Dotychczasowy sposób wiązania poprzeczek z odcinkami niwelety powodował, że mimo rozłączenia odcinków niwelety poprzeczki i tak łączyły się w jedną listę podczas sortowania. Bez wprowadzenia tej operacji naprawiającej konieczne by było np. częściowe usunięcie dotychczasowej niwelety wraz z poprzeczkami na usuwanym odcinku (czy choćby samych poprzeczek), a następnie ułożenie osobnego odcinka na nowo, wraz z dodaniem poprzeczek i ustawieniem profilu. Obecnie w razie potrzeby podziału niwelety powinno pomóc wykonanie operacji naprawiania połączeń (co nie znaczy, że podział niwelety jest już łatwy do wykonania i nie przysparza problemów). Naprawianie połączeń nie jest niezbędne do prawidłowego działania niwelet i poprzeczek w standardowym zakresie (przy braku przeskoku kilometrażu).

Poszerzony zakres łuków pionowych

Obecnie łuk pionowy można ustawić w zakresie od 100m do 100km. Promień łuku pionowego jest kompresowany do wartości jednobajtowej, przez co wartości muszą być zaokrąglane. Obecny system kompresji promienia nie jest jeszcze ostateczny i może się zmienić w przyszłości — będzie powiązany z wersją pliku RSF, przez co może nie być zgodny wprzód (obecnie od paru lat obowiązuje wersja 16, przejście na wersję 17 jest w planach).

Przesuwanie odpiętych poprzeczek

Poprzeczki z niezablokowanym kilometrażem (Id) można przesuwać również wzdłuż niwelety poprzez przestawienie punktu CVect1 P[1] (analogicznie jak ręczne ustawianie słupka). Jeśli poprzeczka zawierała słupek, zostanie on zmieniony na ustawiany ręcznie. Dzięki temu można lepiej wypozycjonować słupki hektometrowe bez konieczności dodawania specjalnych poprzeczek w celu ustawienia słupków niepokrywających się z okrągłymi wartościami kilometrażu (nieprecyzyjne ustawienie słupków jest bardzo częste). W przyszłości może to być również przydatne do kalibracji niwelety — ręczne ustawienie pewnej liczby słupków może (wobec braku lepszych informacji) stanowić weryfikację poprawności kilometrażu. Odpięcie poprzeczki od niwelety wymaga wejścia we Własności i usunięcia zaptaszenia przy polu Id.

Równoległe zapisywanie pliku RSF

Opcją z menu Plik można teraz wskazać alternatywną ścieżkę do zapisu pliku RSF. Edytowany plik RSF będzie standardowo zapisywany pod nazwą zawierającą kolejny numer a także pod wskazaną nazwą, bez numeru. Jest to przydatne w sytuacji używania pliku RSF w jakimś celu, np. przy wczytywaniu do innego programu — nie potrzeba wtedy aktualizować numeru. Można również w ten sposób aktualizować plik na serwerze, żeby był dostępny dla wielu użytkowników, aby nie musieli się przejmować szukaniem numeru ostatniej modyfikacji. Należy jednak uważać, aby po zmianie edytowanego pliku na inny nie nadpisać zupełnie inną zawartością.

Pobieranie NMT dla wskazanej niwelety

Do menu NMT została dodana opcja pobrania punktów wysokościowych tylko dla jednej niwelety, dla której wybrany jest odcinek niwelety, poprzeczka albo odcinek toru/drogi. Używany jest mechanizm zaznaczenia grupy z podglądu niwelety.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Alternatywne dodatki

W związku ze zlikwidowaniem publikacji dodatków poprzez stronę eu07.pl, zakładka Dodatki będzie służyć do instalowania dodatków nieoficjalnych. W pierwszej kolejności dodana została instalacja scenerii MZD (Myślenice – Dobczyce), która jest obecnie w procesie uzdatniania oraz łączenia ze scenerią Quark.

Poprawka rozpoznawania zaników napięcia

Z nieznanych przyczyn została w EU07.EXE wprowadzona niczym nieuzasadniona zmiana w sposobie logowania zaników napięcia na pantografie do pliku errors.txt. W efekcie zaniki te nie były rozpoznawane przez edytor SCM w Rainsted. Obecnie Rainsted został dostosowany do tej patologii.

Zmiana dokładności dla INC

Ponieważ wpisy przęseł sieci trakcyjnej mają dokładność 0.1mm (4 cyfry po kropce dziesiętnej), analogicznie zostało to wprowadzone dla wpisów INC słupów. Jest to teraz zbieżne z dokładnością obliczeń w RSF (1/8192m = 0.1220703125mm) Jednocześnie dla wszystkich INC została zwiększona dokładność kąta obrotu do 0.0001°, co dotychczas było stosowane dla INC rozjazdów (dla modelu rozjazdu o długości 65m niedokładność drugiego końca będzie rzędu 0.1135mm).

Wyszukiwanie wysięgników błędnego typu

W menu Sieć edytora SCM dodana została opcja wyszukania błędnego typu wysięgnika. Opcja ta przegląda kolejne przęsła sieci trakcyjnej i dla każdej pary "połączonej słupem" sprawdza czy wysięgnik pasuje do kąta pomiędzy przęsłami. Dla wysięgników -3D i -3K wprowadza ewentualną zamianę typu. Rozwiązanie zostało przetestowane na scenerii MZD, efektem było zmodyfikowanie około 900 wysięgników: z jednej strony znacząco poprawiły się wrażenia estetyczne sieci, ale z drugiej strony zepsuły się niektóre przęsła naprężania (nie były uwzględniane połączenia wysięgników ze słupami). Narzędzie będzie optymalizowane i ulepszane w miarę potrzeb oraz sprawdzania pozostałych scenerii.


Rok Rainsted - wersje
2023 167168169170171172 • ...
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36