Wersja/19.6.144

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 19.6.144.14623 została opublikowana w dniu 2017-06-20.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 143.

Zmiany w edytorze RSF

Komentarze na listach plików

Dla plików tekstur oraz INC można wpisać komentarz, po dwóch ukośnikach //, np. opisujący dodatkowe parametry ustawione dla danego pliku. Komentarze te będą teraz widoczne na liście plików po lewej stronie karty Własności. Komentarze są obcinane przy eksporcie do SCN. Uwaga! Należy zwracać uwagę, by nie powielić ukośników oddzielających katalogi, gdyż dwa obok siebie staną się początkiem komentarza.

Dosuwanie rozjazdu podwójnego jednostronnego

Do menu Linie została dodana opcja wpisania rozjazdu podwójnego jednostronnego w kąt podwójnego skosu 2×atan(1/9), czyli wpasowania skrajnym łukiem w tory ustawione innymi rozjazdami. Przy okazji został wykryty błąd we wstawianiu rozjazdów podwójnych jednostronnych: wewnętrzny odcinek łączący otrzymywał błędny indeks toru pierwszego rozjazdu (1 zamiast 3).

Eksport aktywnych W6 i W7

Dotychczas w torach z tymi wskaźnikami nie były umieszczane odpowiednie eventy *_warning, zostało to naprawione.

Wyszukiwarka błędów: sprawdzanie rozjazdów z szablonami

Do wyszukiwarki błędów dodane zostało sprawdzanie, czy geometria torów rozjazdu pokrywa się z ustawionym mu szablonem. Podczas edycji własności rozjazdu możliwe jest ustawienie innego szablonu bez zaktualizowania geometrii. Oczywiście można wykonać operację przeliczenia wszystkich rozjazdów, która dostosuje geometrie do ustawionych szablonów — jednak czasem zdarza się, że szablon został błędnie zmieniony bez przeliczenia geometrii i rozjazd wygląda dobrze, a po przeliczeniu wszystkich przestanie być zgodny z obrazem na ortofotomapie. Wyszukiwarka błędów daje możliwość przejrzenia niezgodności i zadecydowania, czy w danym przypadku należy wybrać inny szablon, czy przeliczyć geometrię.

Wyszukiwanie obiektów po numerze rekordu albo adresie

Dotychczas działało wyszukiwanie obiektów po nazwach, ale w niektórych przypadkach można dysponować numerem rekordu albo adresem (np. porównywanie binarne plików). Aby wyszukać obiekt po numerze rekordu, należy numer poprzedzić znakiem >, np. >100. Aby wyszukać po adresie — poprzedzić adres znakiem <, np. <128000. Adres uzyskuje się z numeru rekordu poprzez mnożenie przez 128 (przesunięcie bitowe o 7 pozycji). Powyższa konwencja zapisu numerów i adresów rekordów będzie również wprowadzana w innych miejscach (np. połączenia trójkątów).

Pozycjonowanie kozłów

Powielone automatycznie kozły mają mieć wpisany tor nadrzędny również jako poprzedni z oznaczeniem końca (1), wtedy będą się automatycznie ustawiać na końcu toru. Powielanie kozłów przygotowywało kozły do takiego pozycjonowania, ale samo pozycjonowanie nie było dokończone. Teraz przemieszczanie toru z takim kozłem spowoduje, że kozioł będzie podążał za jego końcem. Konwencja jest taka, że kozły są wstawiane tylko w punkcie 2 toru — jeśli tor ma się kończyć bez kozła (tory rozebrane, łączenie scenerii), to niepodłączony koniec powinien być w punkcie 1. Wskazane jest, by tor z kozłem był w miarę krótki (na długość zasypu), miał prędkość 0 oraz unikalną nazwę z wielkiej litery (aby było możliwe wstawianie taboru przodem do kozła).

Zmiany w starterze do MaSzyny

Korekcja wysokości liny nośnej

Do menu Sieć w oknie Podglądu terenu dodana została opcja korygowania wysokości liny nośnej względem drutu jezdnego. Dla każdego przęsła wyszukiwany jest INC wysięgnika, który następnie szukany jest w pliku o-eu07/POSTS.DBF. Jeśli zostanie znaleziony, to z odpowiedniego rekordu zostanie pobrana zalecana różnica wysokości i ustawiona, o ile się różniła. Jeśli w pliku nie było nazwy wysięgnika, to zostanie dodany nowy rekord z taką nazwą. Nie są obsługiwane izolatory, ponieważ nie wstawia się ich na łączeniu przęseł sieci i opisany tu mechanizm ich nie znajdzie. Plik DBF można edytować standardowymi narzędziami dla takich plików. Docelowo plik z wpisanymi wysokościami modeli będzie można pobrać z serwera. Korektor przetestowany na sceneriach Drawinowo oraz Linia 61.

Korektor izolatorów

Do menu Sieć w oknie Podglądu terenu dodana została opcja korekcji izolatorów. Przęsła sieci o nazwie zasilania * i długości <1.8m są traktowane jako izolatory sekcyjne. W przęśle takim ustawiana jest wysokość liny nośnej na 0.6m, widoczność na unvis, a dla przęseł przyległych korygowana jest wysokość liny nośnej na końcu przyległym do izolatora oraz minimalna wysokość, by nie robić załomów liny nośnej. Dodatkowo szukany jest INC izolatora w promieniu 0.5m i korygowane są jego współrzędne. Tymczasowo parametry korekcji są ustawione na sztywno: długość 1m, różnica wysokości przewodów — 0.6m. Testowo wykonana została korekcja dla scenerii Drawinowo.

Zapis trójkątów do pliku OBJ

Do menu Trójkąty w oknie Podglądu terenu dodana została opcja zapisania trójkątów (zwykle używanych dla terenu) do pliku OBJ. Można wybrać nazwę pliku. Zapisywane są wszystkie wczytane trójkąty scenerii, o ile nie zostały usunięte (można potrzebne dodać do grupy, a usunąć pozostałe). Pokrywające się wierzchołki nie są rozpoznawane, każdy trójkąt ma swoje własne. Funkcjonalność ewentualnie będzie dopracowywana w przyszłości, w miarę potrzeby. Zapis trójkątów do OBJ nie oznacza, że można już wykonać konwersję CityGML do OBJ — taką konwersję można wykonać tylko do SCM, a potem wczytać ten SCM i dopiero wtedy zapisać zawartość do OBJ.

CityGML: zapis brył do osobnych plików

Po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w menu CityGML każda bryła będzie zapisywana w osobnym pliku. Punkt zerowy jest określony przez współrzędne pierwszego punktu fundamentu (w pliku GML współrzędne te są również w ostatnim punkcie obrysu). Nazwa pliku jest tworzona ze współrzędnych punktu zerowego w układzie WGS84 (przeliczane są z PUWG 1992), dodawane jest rozszerzenie INC. W plikach SCM, w których normalnie by były umieszczone bryły, tworzone są wpisy include. Wydzielane bryły nie są obracane, więc ściany nie będą pokrywać się z osiami układu współrzędnych (chyba że przypadkiem tak jest ustawiony budynek) — w razie obrócenia bryły podczas edycji, należy pamiętać o podaniu kąta w include. Również należy uwzględnić korektę współrzędnych, jeśli przemieszczony będzie punkt zerowy bryły (np. na środek).

CityGML: opcje pomijania indywidualnych ustawień

Dodane zostały opcje, którymi można globalnie wyłączyć rozdzielanie brył na dwa pliki oraz pomijanie wskazanych. Opcje te przede wszystkim są przeznaczone do utworzenia roboczego modelu zabudowy, który będzie użyty do kalibracji mapowania zdjęciem z drona. Po upewnieniu się, że zdjęcie dobrze się nakłada, dalsze teksturowanie będzie można przeprowadzić z uwzględnieniem ustawień poszczególnych brył.

Zmiany w serwerze ruchu

Zapis sposobu obsługi rozjazdów

Wybrany tryb obsługi rozjazdów będzie teraz zapisywany w RAINSTED.INI i odtwarzany przy ponownym uruchomieniu. Domyślnie wybierany jest tryb z dwukropkami i ustawieniem jazdy na wprost jako + (formalnie + oznacza kierunek zasadniczy, który w rzadkich sytuacjach może być określony inaczej (na bok) — jednak symulacja w MaSzynie jest zbyt prymitywna, aby uwzględniać takie niuanse). Dwukropki zostały wprowadzone w sterowaniu rozjazdami począwszy od paczki MaSzyna 17.07. Dla bardzo starych scenerii, których rozwój utknął przed powstaniem PC2009, może być konieczne wybranie ostatniego z trybów sterowania.

Inne

Ortofotomapa 2019

W związku z opublikowaniem ortofotomapy dla województwa kujawsko-pomorskiego, utworzona została osobna warstwa pl4k'19, do której pobierają się obecne ortofotomapy, natomiast do pl4k'18 pobierają się z datą 2018.

Generator skryptów sterujących: ponowne wczytanie grupowania izolacji

Użycie przycisku [Wyszukaj przebiegi] powoduje ponowne wczytanie pliku izolacje.txt z listą grupowania izolacji rozjazdów. Dzięki temu możliwa jest interaktywna edycja grupowania izolacji i powtarzanie generowania skryptu z uwzględnieniem poprawek.


Rok Rainsted - wersje
2023 167168169170171172 • ...
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36