Wersja/19.8.146

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 19.8.146.15032 została opublikowana w dniu 2019-09-02.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 145.

Zmiany w edytorze RSF

Wybór sposobu kolorowania torów

Dotychczas były trzy schematy kolorowania torów, dwa z nich zależne od włączenia bądź wyłączenia mapy podkładowej, trzeci włączany przez operacje na grupach. Obecnie wybór kolorowania został przeniesiony do podmenu w górnym menu Warstwa. Łącznie z trzema dostępnymi już wcześniej schematami, można obecnie wybrać kolorowanie wg:

  • warstw (każdej warstwie można ustawić inny kolor),
  • widoczności na tle mapy (tory czerwone, niezależnie od warstwy),
  • grup (żółta, purpurowa, czerwona),
  • środowiska (most, tunel itd.),
  • maksymalnej prędkości (podobnie do STV),
  • kolorów ustawionych w parametrach tekstury podsypki,
  • numeracji odcinków izolowanych (kolor przypisany do nazwy odcinka izolowanego).

Przy niektórych kolorowaniach widok jest bardziej czytelny, jeśli się wyłączy widoczność niwelet, poprzeczek, parametrów łuku i sieci trakcyjnej. Operacje na grupach odcinków powinny włączać automatycznie kolorowanie dla grup, w razie potrzeby można je zmienić ręcznie na inne. Wyłączenie grup wybiera kolorowanie wg warstw albo kolorowanie na tle mapy. Dobór kolorów będzie jeszcze korygowany, w przyszłości mogą pojawić się także inne sposoby kolorowania (np. wg pochylenia). Po wyłączeniu map i grup kolor może być określany oddzielnie dla każdej z 48 warstw odcinków (menu Warstwa -> Edycja własności).

Poprawione wstawianie linii kierunkowej

W niektórych przypadkach dodawanie linii kierunkowej do istniejącego toru powodowało błędy. Obecnie zostało poprawione wyszukiwanie sąsiednich odcinków prostych w celu określenia końców linii kierunkowej. Również dodanie linii kierunkowej do odcinka samo-kierunkowego przypisze od razu ten odcinek do utworzonej linii kierunkowej.

Zmiana punktu wstawienia słupków hektometrowych

Punkt wstawienia słupka hektometrowego został ustalony na jego górną powierzchnię. Dzięki temu można będzie sprawdzać, czy słupki znajdujące się bliżej osi toru (niż 2.5m dla rozstawu normalnego) znajdują się w dolnej skrajni (odpowiednio nisko). Zostało zmienione przesunięcie pionowe dla domyślnie dodawanych definicji słupków na -0.68 (zamiast zalecanych w 2010 roku -0.44 i -0.18).

Poprawione pobieranie danych UMP z innej paczki

Jeśli katalog gisdata był przekierowany na inną paczkę, to pliki UMP nie pobierały się prawidłowo. Zostało to naprawione.

Poprawione rysowanie SBL z opcją sygnału S1a

Pliki INC semaforów z końcówką "_s1a" dodają kolejną czerwoną komorę. Dodatkowo ustalanie kolorów komór dla semaforów (oraz przy okazji ikon dla wskaźników) zostało przeniesione do menu Operacje -> Porządkujące.

Widok torów na przekroju poprzecznym

Po wejściu w edytor przekrojów poprzecznych wyszukiwane i wyświetlane są tory przecinane przez poprzeczkę. Uwzględniany jest przekrój podsypki, zdefiniowany dla tekstury. Dla odcinków prostych i łuków bez łuku pionowego wyliczane są wysokości w miejscu przecięcia z poprzeczką. Nie są prawidłowo wyliczane wysokości dla łuków pionowych i krzywych przejściowych — takie odcinki będą się rysować na wysokości określonej przez niweletę poprzeczki. Nie jest uwzględniany kąt względem poprzeczki (poszerzenie przekroju).

Poprawka wyszukiwania najbliższego odcinka

Było nieprawidłowo zrobione zabezpieczenie przed błędem funkcji atan2(). W efekcie, jeśli wektor kontrolny był równoległy do osi OX, miał zerową współrzędną i przez to błędnie się wyliczał kąt. Równoległość do osi w problematycznym miejscu była związana z tak ustawioną linią kierunkową — wystarczyłoby nieznacznie ją przesunąć, by problem się nie objawił. Choć błąd zauważony został w scenerii realistycznej, to częściej mógł się zdarzać przy próbie edycji w RSF scenerii fikcyjnych, gdzie większość torów jest równoległa do osi układu współrzędnych.

Poprawione ustawianie kąta poprzeczki

Zaokrąglenie wysokości poprzeczki do 1mm dawało taki skutek, że przy próbie wprowadzenia kąta mogła być wykrywana zmiana wysokości, co skutkowało ustawieniem blokady Z (wysokości) i zamianą kąta na promień łuku pionowego. Zostało to naprawione i teraz tylko edycja pola z wysokością będzie blokować wysokość.

Naprawione pozycjonowanie obiektów na krzywej przejściowej

Algorytm rzutowania punktu na krzywą przejściową miał błędny warunek zakończenia pętli, w skutek czego obiekt się przestawiał w inne miejsce, a kąt stycznej był źle wyliczany (zdarzał się obrót 90°). Nie było to testowane bezpośrednio, ale błąd najprawdopodobniej miał też wpływ na poprzeczki umieszczone na krzywych przejściowych — jeśli nie miały blokady Id, to obracały się o 180°. Dalsza obserwacja krzywych przejściowych wykaże, czy trzeba jeszcze coś w tym zakresie poprawiać.

Poprawione wyliczanie środka okręgu

Przy wyliczaniu środka okręgu dla łuku z obiektem parametrów była używana przybliżona wartość odsunięcia od stycznych. Przybliżenie (w sensie pierwszego składnika z szeregu Maclaurina) zostało zamienione na funkcję trygonometryczną. Na pierwszy rzut oka nie ma to wpływu na łuki, większą różnicę robi w przypadku łuków o małych promieniach, w których krzywe przejściowe stanowią większość długości (np. dla łuku o promieniu R=300m i przejściowych o długości L=120m punkty styczności przesunęły się o 8mm). Przy okazji zostało zmienione jedno z zaokrągleń, dzięki czemu zmniejszyło się prawdopodobieństwo powstania różnicy 0.2mm pomiędzy końcem krzywej przejściowej a odcinkiem prostym.

Wyszukiwarka błędów: topologia niwelety

Do wyszukiwarki błędów dodane zostało sprawdzanie powiązań pomiędzy odcinkami niwelety będącymi początkiem naliczenia kilometrażu, a poprzeczkami kotwiącymi kilometraż na mapie. Sprawdzane jest, czy nadrzędna poprzeczka takiego odcinka ma blokadę XY (chyba że początek jest od poprzeczki innej niwelety, wtedy nie musi), czy oba te obiekty mają blokadę kilometrażu (zaptaszenie "Prawidłowy" przy polu "Id" — póki co są takie nazwy) oraz czy poprzeczka ma zwrotne powiązanie do odcinka niwelety. Nie wszystkie tego typu braki przeszkadzają przy naliczeniu długości, ale część z nich może powodować problemy. Planowany jest również przegląd algorytmów naliczania kilometrażu na niweletach, być może po tym pewne zależności będą bardziej wymagane, a z innych da się zrezygnować.

Przy okazji powstał pomysł, żeby dało się naliczyć kilometraż na niwelecie, która nie ma własnej poprzeczki od strony punktu 1, natomiast ma kolejny odcinek niwelety od strony punktu 2 i ten odcinek już ma poprzeczkę.

Modyfikacje punktów wysokościowych

Obecnie w warstwie trójkątów da się również zaznaczyć punkt i wejść w jego Własności. Na karcie Własności można zaptaszyć ignorowanie, żeby punkt (np. znajdujący się na nasypie) nie uczestniczył w tworzeniu trójkątów (gdy np. są fundamenty CityGML z lepszymi wysokościami). Powinno się również dać zmienić wysokość — zmodyfikować trzeba P[1], zastosowanie pozostałych punktów nie jest jeszcze określone. Nie ma jeszcze szczegółowych wytycznych w zakresie oznaczania trójkątów np. z NMT-100, którym ręcznie edytowano wysokość. Przy okazji został wprowadzony podział na warstwy punktów (warstwę określają dwie początkowe cyfry szesnastkowe kodu typu obiektu):

  • 0x10 — punkty nieznanego pochodzenia, np. wczytane z formatu SCN (trójkąty dostają kod 0x30),
  • 0x11 — punkty wczytane z NMT-100 (trójkąty oparte na tych punktach dostają kod 0x31),
  • 0x12 — punkty fundamentów z plików CityGML (wygenerowane trójkąty dostają kod 0x32).

Poprawione rysowanie niwelet uproszczonych

Po naprawieniu odcinka niwelety uproszczonej jej punkt 1 powinien się znaleźć na przecięciu początkowej poprzeczki z początkowym torem. Również w przypadku, gdy początkowa poprzeczka należy do innej niwelety, a tor początkowy jest wpisany w pierwszą własną poprzeczkę (może ona nie mieć blokady XY, ale póki co nie powinna przecinać się z torem początkowym, bo prowadzi to do błędów w naliczaniu kilometrażu).

Wyszukiwarka błędów: badanie kierunku drutu

Dla każdych dwóch kolejnych odcinków drutu porównywane są odpowiadające im wektory. Powinny one mieć ten sam zwrot, a kąt pomiędzy nimi nie powinien przekraczać 45°. Znajdywana jest np. sytuacja, w której trzeci kolejny słup znajduje się pomiędzy dwoma pierwszymi.

Wyszukiwarka błędów: skok do listy błędów danej kategorii

Jeśli sceneria w pliku RSF wykazuje dużą liczbę błędów (np. tak ma plik Linii 61, ponieważ większość poprawek została wykonana na poziomie SCM i nie zostało to jeszcze przeniesione do RSF), to klikając na listę typów błędów po lewej przewija się prawa lista do pierwszego błędu danego typu. Dzięki temu można łatwiej naprawić określone błędy bez potrzeby odptaszkowania nieistotnych w danym momencie błędów.

Pokazywanie obiektu względem toru

Jeśli nie został aktywowany katalog obiektów bądź po prawej stronie okna edycyjnego jest wybrane wyświetlanie pozycji obiektów względem toru zamiast podglądu z katalogu obiektów, to zostaną symbolicznie wyświetlone podsypki okolicznych torów względem wybranego obiektu. Obecnie wysokość jest wyliczana prawidłowo tylko dla prostych i łuków okręgu bez łuku pionowego. Dla pozostałych (w tym krzywych przejściowych), przekrój podsypki wyświetli się na nieprawidłowej wysokości (będzie to poprawiane później, analogiczna sytuacja ma miejsce w edytorze przekroju poprzecznego).

Wyszukiwarka błędów: powiązania sygnalizacji

Do wyszukiwarki błędów dodany został mechanizm, który sprawdza wszystkie obiekty sygnalizacji pod kątem powiązanego obiektu. Semafory powinny mieć powiązanie do To, Sp albo SBL, powtarzacze do To, a SBL do SBL. Sygnalizator typu To, Sp, SBL powinien być powiązany z dokładnie jednym innym sygnalizatorem, a powiązania nie powinny być zapętlone. Jeśli sterowanie sygnalizatorem jest wpisane w więcej sygnalizatorów, zostaną one dodatkowo wypisane — należy ustalić, który jest prawidłowy i usunąć powiązanie z pozostałych.

Wyszukiwarka błędów: poprzeczki z wysokością 0

Na skutek błędu w wersjach Rainsted pomiędzy 9 a 20 sierpnia mogły się zerować wysokości na poprzeczkach (jeśli poprzeczka była na krzywej przejściowej, to zerowanie zdarzało się również w późniejszych wersjach). W razie potrzeby należy je odtworzyć z wcześniejszych wersji plików. Do wyszukiwarki błędów dodane zostało zgłaszanie poprzeczek z wysokością 0. Taka wysokość nie ma również sensu praktycznego w sceneriach fikcyjnych — zwyczajowo używana jest podsypka o wysokości 0.2m, do tego szyny mają 0.18m, więc niweleta by była na wysokości 0.38m.

Przejście do kolejnego błędu z listy

Ponieważ ostatnio dodane wyszukiwania do wyszukiwarki błędów znajdują błędy masowo, dla usprawnienia pracy dodana jest reakcja na klawisz [B]: wykonuje pobranie kolejnego błędu z listy i przeskakuje do obiektu z błędem. Opis błędu jest pokazywany na górnym pasku okna. Wcześniej trzeba wejść w wyszukiwarkę błędów i uruchomić wyszukiwanie niespójności, po czym wybrać jeden z obiektów.

Zmiana typów sygnałów

Sygnały w każdej warstwie są dodatkowo podzielone na 8 typów, z których tylko 6 było jednoznacznie określone: 0 – obiekty ozdobne, 1 – punkty zatrzymania, 2 – wykonanie akcji, 5 – sygnalizator zatrzymujący, 6 – sygnalizator ostrzegający, 7 – sygnalizator zatrzymująco-ostrzegający (SBL). W związku z wprowadzeniem do wyszukiwarki błędów warunku, że sygnalizator typu 5 musi być sterowany przez inny sygnalizator, zaczęły się logować wrzucone tam tarcze ostrzegawcze przejazdowe. W zasadzie powinny być one sterowane przez automatykę przejazdu, ale póki co taki obiekt nie jest obsługiwany. Pojawił się pomysł, żeby tarcze ostrzegawcze przejazdowe przenieść do typu 4, a ewentualne jednokierunkowe ograniczenia z typu 4 do typu 3. Można to wykonać z menu Operacje -> Porządkujące. Nie jest to operacja wymagana, ponieważ nie ma jeszcze dalszych konsekwencji, poza brakiem zgłaszania błędów przez wyszukiwarkę. Zapewne kiedyś zostanie dopracowana koncepcja przejazdów i wtedy typ ustawiony dla TOP będzie bardziej istotny.

Podgląd przekroju poprzecznego

Po kliknięciu na poprzeczkę z przekrojem poprzecznym (nie dotyczy poprzeczek z nazwą) wyświetli się przypisany jej przekrój poprzeczny. Dół przekroju znajduje się na prawo od linii z punktu 1 do punktu 2, a linia poprzeczki pokazuje wysokość główki szyny (dla niwelety toru).

Zmiany w starterze do MaSzyny

Naprawione obracanie komórek pamięci

Jeśli plik zawierał komórki pamięci, to próba jego obrócenia powodowała błąd i nieprawidłowy rezultat operacji. Zostało to naprawione.


Rok Rainsted - wersje
2023 167168169170171172 • ...
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36