Wersja/19.10.147

Z Rainsted
(Przekierowano z Wersja/19.9.147)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 19.9.147 jest aktualnie wersją roboczą, w której dokonywane są bieżące zmiany. Po osiągnięciu stabilnego poziomu zmian i upewnieniu się, że nie ma poważnych błędów, zostanie udostępniona do pobrania dla wszystkich.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 146.

Zmiany w edytorze RSF

Wyszukiwarka błędów: brak skrajni na niwelecie

Odcinki niwelety powinny mieć wpisane wartości skrajni lewej oraz prawej. Skrajnia jest używana do pozycjonowania automatycznych słupków hektometrowych oraz generowania podtorza na przekroju poprzecznym. Suma obu tych wartości powinna wynosić minimum 4m (tyle wymaga wyszukiwarka błędów). Dla linii jednotorowej skrajnia po każdej stronie powinna być od 2.4m do 2.7m, zależnie od kategorii linii (czyli w sumie od 4.8m do 5.4m). Dla linii wielotorowej dodać trzeba rozstaw torów (czyli dla dwóch torów zwykle każda skrajnia ma wartość pomiędzy 4.4m a 5m, dając w sumie od 8.8m do 10m). Również w przypadku dróg z niweletami wartość 4m (jako suma) wydaje się być dobrą minimalną wartością (pas ruchu powinien mieć minimalnie 2.5m, czyli na każde pobocze zostaje po 0.75m).

Pomijanie prędkości przy izolowaniu rozjazdów

Automat ustawiający odcinki izolowane dla rozjazdów pomija teraz znaki wpisane po ukośniku "/" w nazwie rozjazdu. W założeniu w ten sposób podaje się ograniczenia dla sterowania ruchem, mające wpływ na sygnały na semaforach. Po pierwszym ukośniku podaje się prędkość do jazdy na wprost, a po drugim na bok. Przykładowo, aby przejazd na wprost przez rozjazd był zawsze z dolnym pomarańczowym, należy dodać do nazwy "/40", a jeśli chcemy wyświetlić "5" na W21 dla jazdy na bok po rozjeździe zwyczajnym R=300m, należy dodać "//50" (dwa ukośniki, pomiędzy nimi pominięta jest prędkość do jazdy na wprost).

Zmiana kilometrażu na wielu poprzeczkach

Na karcie Własności poprzeczek dodane zostało pole, które pozwala przeliczyć kilometraż na poprzeczkach o podaną wartość. Jest to przydatne w przypadku ustawienia tymczasowego kilometrażu. Unika się w ten sposób żmudnej edycji każdej poprzeczki. Efektem ubocznym takiej zmiany może być utrata "okrągłego" kilometrażu w poprzeczkach ze słupkami. Poprzeczki są modyfikowane od aktualnie wybranej do końca listy. Nie jest zmieniany kilometraż poprzeczek z nazwą zawierającą znak równości "=", chyba że jest to ciąg "Z=" (czyli weryfikacja wysokości).

Wyliczanie współrzędnej pionowej

Na karcie Punkty są pokazywane współrzędne płaskie (XY) punktu wskazywanego przez strzałkę myszy. Jeśli w tym miejscu zostanie znaleziony trójkąt, będzie również wyliczona współrzędna pionowa (Z). Dotychczas do wyliczania współrzędnej pionowej były używane dane SRTM, jednak od paru lat preferowane jest użycie NMT-100 oraz ewentualnie fundamentów CityGML. Rozwiązanie to będzie działać również dla scenerii fikcyjnych, o ile do RSF zostały wyeksportowane trójkąty terenu.

Poprawione przyklejanie linii do terenu

Błąd polegał na nieprawidłowym odczycie wysokości podsypki. Linie mogły ustawiać się na losowych wysokościach.

Wyszukiwarka błędów: sprawdzenie sygnalizatorów bramkowych

Sprawdzane są sygnalizatory, czy mają przypisany obiekt bazowy (czyli czy zostały przyklejone). Jeśli tak, to typ obiektu powinien być 0xA8 albo 0xA9 (kiedyś można było przyklejać do bramek 0xA0 i 0xA1, ale zdarzały się przyklejenia do nieodpowiednich obiektów i bramki musiały zostać oddzielone od innych obiektów — nie ma na razie odróżnienia bramek sygnałowych od bramek trakcyjnych). Przyklejony sygnalizator powinien mieć literę "H" w nazwie INC (pierwotnie w MaSzynie używana była litera "B", jednak automaty weryfikujące mogą mylić ten wariant zawieszenia z komorą światła białego). Jeśli nie jest przyklejony, to sprawdzane jest, czy ma literę "H" w nazwie INC — jeśli tak, sygnalizowane jest to jako błąd.

Należy zakładać, że plik INC sygnalizatora z literą "H" w nazwie będzie posiadał również kosz — dotychczasowe rozwiązanie miało bramki z koszami, w które trzeba było wpasować głowice — jednak ogranicza to możliwe rozstawy torów.

Pozycja słupka w edytorze przekrojów poprzecznych

W edytorze przekrojów poprzecznych dodana została wizualizacja położenia słupka hektometrowego. Wysokość ustawiona w P[1].Z poprzeczki określa górną powierzchnię słupka, a różnica P[1].Z-P[2].Z jest wysokością słupka ponad główkę szyny (albo powierzchnię drogi). Dotychczas pozycjonowanie słupków nie było precyzyjnie określone, w najbliższym czasie zostanie to uporządkowane, aby można było konfrontować słupki ze skrajnią taboru (tzn. skrajnią dla budowli).

Tabliczki hektometrowe na bramkach

Analogicznie dla słupów sieci trakcyjnej możliwe jest oznaczanie bramek (typu 0xA8 i 0xA9), że mają mieć tabliczkę hektometrową.

Zmiana nóg bramki

Dla bramek trakcyjnych o zmiennych wymiarach (typ 0xA9) możliwa jest zamiana nóg. Jest to w zasadzie podobne do obrócenia bramki, ale zmieniana jest dodatkowo odległość nogi od toru. Przeliczane są również przyklejone do niej wysięgniki sieci trakcyjnej.

Przywrócenie widoczności wszystkich warstw

Włączenie specjalnego kolorowania torów (np. wg prędkości) wyłącza pozostałe warstwy dla lepszej widoczności (można je pojedynczo włączyć ręcznie). Dla większej wygody, dodana została opcja w menu, która włączy wszystkie warstwy jednocześnie. Poza tym, przełączenie kolorowania na jedno z trzech podstawowych przełącza widoczność warstw na taką, jaka była ustawiona przed wybraniem specjalnego kolorowania.

Kopiowanie kierunkowej

Jeśli odcinek prosty toru bez ustawionej kierunkowej zostanie naprawiony, a skutkiem naprawienia będzie podłączenie do innego odcinka prostego z ustawioną kierunkową, to naprawiany odcinek zostanie przyklejony do kierunkowej w identycznej odległości. Funkcjonalność jest w fazie testów i nie zawsze działa zgodnie z oczekiwaniem, np. łączenie z punktem 4 rozjazdu, który nie miał przeliczenia kierunkowej wtórnej może skutkować wystrzeleniem odcinka.

Okno do zarządzania notatkami

Wprowadzony został system "zgłaszania błędów", oparty na współrzędnych WGS84 oraz osobnych plikach na każde zgłoszenie. Współrzędne WGS84 są przeliczane na PUWG1992, a zgłoszenie jest symbolizowane jako obiekt z obrysem, o ile mieści się w obszarze obejmowanym przez dane w pliku.

Przeliczenie słupków hektometrowych

Dla słupków rainsted/slhm*.inc zostało ustalone nowe przesunięcie pionowe na -0.68m, aby można było pozycjonować górę słupka względem niwelety (poziomu główki szyny) i porównywać ze skrajnią. Operacją z menu można zaktualizować to przesunięcie dla plików INC z jednoczesnym przeliczeniem powiązanych słupków o różnicę. Docelowo operacja będzie wykonywana automatycznie podczas wczytywania i będzie podłączona do zmiany wersji RSF z 16. na 17.

Filtrowanie geograficzne izolacji

Do menu Operacje dodana została jakiś czas temu operacja obliczenia współrzędnych odcinków izolowanych. Obecnie te współrzędne są używane do ograniczenia listy przy wybieraniu odcinka izolowanego dla toru. Aktualne ograniczenie to 10km, ale będą prowadzone dalsze testy i prawdopodobnie zostanie zróżnicowane w zależności od typu izolacji (większy zasięg dla blokad liniowych — ze znakiem "@").

Łukowanie rozjazdu aktualizuje nazwę szablonu

Łukowanie wykonuje się dwuetapowo. W pierwszym etapie należy wybrać szablon bazowy i użyć przycisku [Łukowanie] dla utworzenia kopii. W drugim etapie należy wpisać w dolnej tabelce promień dla pierwszego toru i użyć przycisku [Łukowanie] do przeliczenia szablonu. Przeliczenie szablonu zaktualizuje promień w nazwie szablonu (wpisze go po znakach "-R"). Zmiana promienia nie jest możliwa, jeśli szablon zostanie użyty więcej niż raz — w takim przypadku należy utworzyć osobny szablon łukowania na inny promień, albo tymczasowo zmienić rozjazdom szablon na inny.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Godła arkuszy map dla CityGML

Aby nie było konieczne trafianie w ciemno w sąsiednie arkusze danych CityGML, wyświetlane są godła arkuszy, mniej więcej na środku każdego arkusza (co około 2.3km). Wyświetlanie nazw arkuszy można wyłączyć z menu Widok. Godła będą się wyświetlały tylko dla obszaru PUWG1992, dla innych nie ma to sensu.

Konwersja E3D na OBJ

Została dodana prymitywna konwersja współrzędnych z pliku E3D do formatu OBJ. Nie są wydzielane submodele ani brane pod uwagę parametry submodeli, ignorowane są transformy i nazwy tekstur.

Zmiany w starterze do ATS

Zmiany w instalatorze dodatków

Zmiany w serwerze ruchu

Katalog obiektów

Inne


Rok Rainsted - wersje
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147 • ...
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 • ... • 91
2008 37 • ... • 73
2007 ... • 36