Wersja/20.5.150

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 20.5.150 jest aktualnie wersją roboczą, w której dokonywane są bieżące zmiany. Po osiągnięciu stabilnego poziomu zmian i upewnieniu się, że nie ma poważnych błędów, zostanie udostępniona do pobrania dla wszystkich.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 149.

Zmiany w edytorze RSF

Usprawnione usuwanie trójkątów terenu

We wczesnych wersjach Rainsted trójkąty były umieszczone w warstwie 0x30, a punkty wysokościowe w 0x10. Do tych warstw zostało dostosowane masowe usuwanie trójkątów — używane przy pracach nad sceneriami Quark oraz Tarniowo2 (po każdym poprawieniu terenu w SCM poprzednie dane trójkątów terenu były usuwane z RSF, a doklejane poprawione w celu dostosowania przekrojów poprzecznych na niweletach). Po wprowadzeniu importowania CityGML weszły w użycie warstwy 0x31/0x11 oraz 0x32/0x12. Usuwanie trójkątów zostało prowizorycznie dostosowane do użycia wielu warstw.

Poprawka nazewnictwa warstw

W oknie edycji warstw został zmieniony sposób wyświetlania ich nazw. Ponieważ nazwy warstw są już globalnie wbudowane w Rainsted, a zmiana nazwy jest tylko opcją, globalne nazwy są przyjmowane domyślnie, a później jest wykonywane sprawdzanie, czy użytkownik zmienił nazwę. Wcześniej niektóre warstwy miały sztywne nazwy, a dla pozostałych nazwy domyślne były ustawiane tylko wtedy, gdy nie było nazwy ustalonej przez użytkownika.

Wyjaśnienie przy okazji: warstwy 0x4F (tory), 0x8F (słupy), 0x9F (sygnały) przeznaczone są dla zlikwidowanych obiektów infrastruktury, które widoczne są na historycznych ortofotomapach i starych zdjęciach. Obiekty te można dodać jako orientacyjne albo zmienić kod obiektu wstawionym wcześniej przy aktualizacji infrastruktury do nowszego stanu (dla podkreślenia świadomości dokonanej przebudowy lub ewentualnie mając planach stworzenie wersji historycznej). Wyjątkiem jest warstwa 0x5F (drogi), która jest używana dla peronów i innych ciągów pieszych, uzależnionych od niwelety torów i mających określoną różnicę do wysokości torów (np. peron 30cm ponad główką szyny).

Eksport wektorów kontrolnych zwrotnicy

Zmienione zostały warunki wpisania wektorów kontrolnych 0 0 0 dla pierwszego toru zwrotnicy. Ustawienie flagi 0x0020 w kodzie typu spowoduje, że wektory kontrolne zostaną podane jawnie.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Zmiany w starterze do ATS

Zmiany w instalatorze dodatków

Zmiany w serwerze ruchu

Katalog obiektów

Inne


Rok Rainsted - wersje
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150 • ...
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 • ... • 91
2008 37 • ... • 73
2007 ... • 36