Wersja/20.8.151

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 20.8.151 została udostępniona w dniu 2020-09-03.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 150.

Zmiany w edytorze RSF

Komunikat o nowszym pliku przy zmianie

Dotychczas sprawdzanie, czy wybrany plik RSF jest najnowszym, było uruchamiane tylko przy otwieraniu okna edytora. Obecnie będzie również wykonywane przy wybraniu innego pliku z listy. Jeśli nie zostanie wybrany najnowszy plik z danym początkiem, wyświetli się komunikat ostrzegawczy z sugestią wybrania nowszego pliku. Ma to szczególne znaczenie w przypadku edycji pliku RSF przez więcej niż jedną osobę — można przypadkiem pominąć nowszą wersję pliku, wgraną do rsfdata.

Wyliczanie użycia szablonów rozjazdów

Edytor szablonów rozjazdów pokazuje obecnie, w ilu przypadkach został dany szablon użyty. Można dzięki temu łatwiej usunąć zbędne szablony. Również uproszczone zostało usuwania zbędnych szablonów.

Ustalenie skrajni dla odcinka niwelety

Sposób wyliczania skrajni dla odcinka niwelety został obecnie uproszczony. Można wpisać liczbę torów, skrajnię dla toru (zwykle między 2.4m a 2.7m), rozstaw torów i ewentualnie asymetrię położenia niwelety. Skrajnia w odcinku niwelety jest używana do ustawiania słupków hektometrowych oraz wyliczania przekroju podtorza.

Wyszukiwarka błędów: sprawdzanie zgodności nazw zwrotnic w krzyżowym

Cztery zwrotnice w rozjeździe krzyżowym powinny mieć ten sam początek i różnić się jedynie ostatnią literą (bez znaku separatora). Przy nadawaniu unikalnych nazw rozjazdy krzyżowe nie są rozpoznawane jako spójne konstrukcje i każda zwrotnica może otrzymać inną nazwę. Operacja korekcji nazw krzyżowych naprawi te nazwy, jednak uzyskany w ten sposób początek nazwy będzie raczej losowy. Podobnie zrobi naprawianie wszystkich rozjazdów (masowe przeliczanie kątów wg szablonów). Trudnym do wykrycia błędem może być nazwanie innego rozjazdu nazwą zwrotnicy krzyżowego — operacja wymuszania unikalnych nazw może zmieniać w takim przypadku nazwę jednej zwrotnicy w krzyżowym i bez uruchomienia wyszukiwarki błędów może być trudno to wykryć.

Wyszukiwarka błędów: odległość ukresu od toru

Wcześniej wyszukiwarka błędów sprawdzała tylko powiązanie logiczne pomiędzy ukresem a torami, między którymi powinien się znajdować. Obecnie sprawdzana jest również odległość od końców toru (jedna z nich powinna być mniejsza od długości toru, powiększonej o "promień" ukresu). Pozwala to znaleźć i usunąć ukresy, które z powodu błędów w obliczeniach zostały umieszczone w "losowych" miejscach.

Wyszukiwarka błędów: kąt powiązanych sygnalizatorów

Jeśli dla sygnalizatora zostanie wybrany inny powiązany sygnalizator (np. powtarzacz albo tarcza dla semafora), to wyszukiwarka błędów sprawdzi kąt pomiędzy nimi. Jest to częściowo związane z błędem, który odwracał semafory i pozwala wykryć niektóre takie sytuacje. W szczególnych przypadkach może się jednak zdarzyć, że kąt pomiędzy semaforami będzie większy niż 180° i będzie to poprawne (np. SBL na ostrym łuku).

Wyszukiwarka błędów: spójność topologii

Dla każdej poprzeczki oraz każdego odcinka niwelety ustalane są skrajne obiekty poprzednie — czyli pierwsza poprzeczka i pierwszy odcinek niwelety (jedynie początkowy "ogonek" jest pomijany), a następnie sprawdzane jest, czy są względem siebie jako nadrzędne. Dzięki temu można wykryć, że np. odcinek niwelety jest przypadkowo przypięty do innej niwelety. Również poprzeczka zablokowana XY (ustalająca kilometraż w danym miejscu, np. wiarygodna tabliczka hektometrowa na słupie) powinna być powiązana wzajemnie z odcinkiem niwelety mającym blokadę naliczenia kilometrażu. Błędne powiązania tych obiektów prowadzą do niezrozumiałego zachowania niwelet i błędnego wyliczania profilu.

Wyszukiwarka błędów: zgodność przedrostka SBL z nazwą niwelety

Aby uporządkować kwestie nazewnictwa SBL zostało ustalone, że pierwszym członem nazwy semafora SBL (przed pierwszym znakiem podkreślenia) powinien być numer linii kolejowej. Zalecany zapis numeru linii kolejowej w Polsce to obecnie litery "LK" wraz z numerem. Taka nazwa powinna znaleźć się w pierwszym odcinku niwelety — jeśli każdy tor ma osobną niweletę, to po kropce można dodać numer toru (a także inne symbole — istotne są znaki przed kropką). Ostatni człon nazwy semafora SBL powinien być powiązany z hektometrem kilometrażu linii — nie jest to jeszcze weryfikowane, być może będzie w przyszłości.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Edytor SCN: uporządkowanie wyboru warstwy

Dotychczas uruchomione zostały dwie osobne warstwy: sieci trakcyjnej oraz trójkątów, a ich przełączanie było wykonywane przy użyciu zaptaszeń (checkbox) na zakładkach. Obecnie wybieranie warstwy zostało przeniesione do menu, gdzie wybrana warstwa jest oznaczona. Kontrolki zaptaszeń pozostały tymczasowo jako alternatywny sposób wyboru warstwy i prawdopodobnie za jakiś czas będą usunięte. Reorganizacja wyboru warstwy pozwoli na ewentualne wydzielenie kolejnych dwóch warstw: zieleń (obiekty punktowe oraz pionowe trójkąty) oraz budynki (obiekty punktowe niebędące ani zielenią, ani sygnalizacją, ani słupami).

Edytor SCN: odbicie pionowe obiektów

Funkcjonalność na potrzeby scenerii fikcyjnych — w pewnym zakresie umożliwia przetworzenie przekopu w nasyp albo nasypu w przekop. Została wykorzystana na fragmencie scenerii Zwierzyniec dołączonego do scenerii Quark, gdzie tor w przekopie był kilka metrów poniżej znajdującego się obok koryta rzeki, a ponadto było potrzebne wyprowadzenie torów na wysokość zbliżoną do głębokości przekopu — przenicowanie przekopu "załatwiło" obie te kwestie przy minimalnym nakładzie pracy. Możliwe jest również uruchomienie podobnego algorytmu do stworzenia lustrzanego odbicia stacji.

Edytor SCN: przypisywanie sieci do torów

Słup, który został przypisany do toru, będzie wyświetlany z czarną obwódką. Można się dzięki temu zorientować, które słupy nie chcą się przypisać do torów (automat przypisujący działa obecnie dla torów prostych oraz wycinków okręgu). Przypisywanie torów jest potrzebne przy eksportowaniu scenerii do RSF oraz korygowaniu zawieszenia sieci.

Wymiana tekstur drzew

Na podstawie porównania plików scenerii "Linia 61", "Moczniki" oraz "Linia 053" z paczek PC2009 oraz MaSzyna 15.02 została utworzona lista zmian tekstur (w większości przypadków zmiana jest jednoznaczna, ale niektóre tekstury wymieniano ongiś na kilka różnych). Dodany został mechanizm, który wymienia tekstury drzew we wczytanym pliku SCM. Przetestowane zostało to na scenerii MZD oraz plikach Krewetkowa przed przyłączeniem do Quarka. Docelowo ten sam mechanizm będzie można użyć także do podmiany wpisów obiektów przesuniętych do innych podkatalogów albo usuniętych z nowszych paczek.

Katalog obiektów

Reorganizacja informacji o obiektach

Dotychczas był używany plik POSTS.DBF do regulacji liny nośnej względem przewodu jezdnego. Jego zawartość została przeniesiona do pliku INCE1.DBF (w którym znajdują się również nazwy oraz dane innych obiektów punktowych) i obecnie ten plik jest używany do regulowania sieci, a także do zmiany pliku INC powiązanego z obiektem. Jednocześnie zmieniona została konwencja ukośników — obecnie są używane zwykłe, przedtem były odwrotne.

Edycja parametrów pliku INC

W oknie katalogu obiektów zostały prowizorycznie uruchomione funkcje edycyjne (ustawianie tagów, podanie kolejności parametrów, wpisanie własnego opisu). Dodane zostało pobieranie pliku INCE1.DBF z serwera (plik ten zawiera opisy poszczególnych plików INC). Lista tagów została powiększona o kilka brakujących (jeśli plik tagów nie zostanie zaktualizowany, będzie się wyświetlał numer tagu). Nie jest to jeszcze funkcjonalność docelowa, ale ma umożliwić ulepszenie eksportu z RSF do SCN w zakresie konfigurowalnego znaczenia parametrów.


Rok Rainsted - wersje
2024 172 • ...
2023 167168169170171
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36