Wersja/22.11.165

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 22.11.165.18035 została opublikowana w dniu 2022-11-28. Większość zmian była związana z dopracowaniem komórki Ozimka w zakresie edycji w RSF i eksportowania bez ręcznych poprawek.

Zmiany w edytorze RSF

Porządkowanie przedrostków

Dotychczas przedrostki ustawiane z menu były wyliczane wg współrzędnych P[0] odcinka, co mogło dawać pewne niejednoznaczności na krawędzi komórki. Obecnie jest używany punkt P[1]. Ponadto kod jest reorganizowany w kierunku ujednolicenia algorytmów dodawania przedrostków do nazwy, zarówno przez menu edytora, jak i podczas eksportu oraz w serwerze ruchu.

Korekta pozycji tabliczki hektometrowej

Przy eksportowaniu słupów z tabliczkami hektometrowymi do pozycji tabliczki doliczona jest korekta na pół szerokości słupa, jeśli jego punkt wstawienia znajduje się na boku (wstawienie w skrajni, nie w osi słupa). Będzie to działało dla słupów tra/ (utworzonych w 2011 roku), dla innych może nie dawać oczekiwanych rezultatów ze względu ich na punkt wstawienia na końcu przęsła ("tradycyjne" słupy). Dostosowanie do innych słupów będzie realizowane później.

Kwestia parametrów zasilania

W przęśle sieci trakcyjnej (dla MaSzyny) są parametry jak nazwa sekcji, napięcie i prąd połowicznego spadku napięcia, które powinny być pobierane z obiektu zasilania sieci (warstwa 0x7D). Jednak póki co nie ma możliwości ustawienia parametrów liczbowych w obiekcie tego typu. Tymczasowo eksportowanie tych parametrów zostało przełączone na obiekt drutu (albo wartości domyślne 3500 i 4500), jedynie nazwa zasilania jest pobierana.

Kod eksportowania NXYZATM

Dodany został kod eksportowania NXYZATM dla wykolejnic, jako alternatywa do NXYZAMT. Kod został dodany jako 19., na końcu listy (nie będzie już zmiany przydzielonych liczb ze względu na sortowanie alfabetyczne kodów literowych). Litera M oznacza tabliczkę np. "Wk1", a T — teksturę podsypki, np. "StonesMediumLightBrown1".

Wyjaśnienie kodu obiektu

Obok pola na kod obiektu na oknie Własności dodany został przycisk [??], który załącza i wyłącza dodatkowy panel z informacjami. Na początek umieszczone są na nim informacje o warstwie, w której obiekt się znajduje. Docelowo panel zostanie uzupełniony o rozpiskę znaczenia flag, jednak wymaga to przygotowania osobnego pliku z informacjami (RSFSTRU).

Plik tabliczki hektometrowej

W oknie Własności słupa można ustawić plik tabliczki hektometrowej. Pozwala to na użycie tabliczek o różnym wyglądzie. Do dopracowania są parametry pliku, np. domyślna wysokość zawieszenia tabliczki. Zamiast tabliczki hektometrowej możliwe jest też doczepianie innych obiektów, np. zegarów do latarń na peronach. W temacie tabliczek hektometrowych jest jeszcze wiele drobiazgów do dopracowania (np. kwestia ujemnego kilometrażu i ujemnych przesunięć) — będą one ulepszane w przyszłości.

Jednostronne tabliczki hektometrowe

Dotychczas eksport wg domyślnego wzorca obejmował jedynie tabliczki dwustronne. Dołożony został eksport tabliczek jednostronnych. Dodana została opcja generowania tabliczki z kilometrażem wpisanym ręcznie (można dopisać przesunięcie, ale nie będzie ono eksportowane w domyślnym wzorcu). Nie jest obsługiwane generowanie dwóch tabliczek z różną zawartością. Tabliczki jednostronne uzyskuje się poprzez użycie znaku [ (lewego nawiasu kwadratowego) dla tabliczek widocznych od mniejszego kilometrażu, albo znaku ] (prawego nawiasu kwadratowego) dla tabliczek widocznych od większego kilometrażu, zamiast znaku # (krzyżyk) dla tabliczki dwustronnej. Znaki te wpływają na wizualizację tabliczki w oknie edycyjnym. W przypadku wybrania wzorca eksportowania tabliczki, jej wygląd określą powiązane pliki, a znaki te nie będą miały wpływu.

Ustawianie promienia wielu odcinkom

W przypadku ustawienia promienia odcinkowi będącemu jednym z wielu odcinków stanowiących łuk (pomiędzy prostymi), w przypadku braku obiektu parametrów łuku, promień zostanie przepisany do sąsiednich odcinków łukowych. Odcinki te jednak nie zostaną automatycznie naprawione (nie będą miały przeliczonych końców). Ponieważ może to powodować nieprzewidziane błędy, mechanizm można wyłączyć z menu Automaty -> Linie: ustawiaj promień sąsiednim też. Docelowo planowane jest kompleksowe przerobienie obsługi łuków (w kierunku łuków koszowych z parametrami i możliwości zabudowy rozjazdów na przechyłkach), z osobnym oknem do przeglądania i edycji wszelkich parametrów.

Blokada usuwania obiektów z komentarzem

Edytor obsługuje obiekty z komentarzem w warstwie 0xAF (obiekty z obrysem). Zasadniczo są one dodawane i usuwane przez mechanizm (okno) obsługi zgłoszeń (błędów). Obiektom tym została dodana flaga (0x80), która blokuje automatyczne usuwanie. Nie ma obecnie sprawdzania, czy istnieje już obiekt o podanych współrzędnych, więc jeśli automatycznie dodany obiekt będzie miał ustawioną flagę nieusuwania, to zostanie wstawiony drugi w tym samym miejscu.

Ulepszona obsługa trójkątów

Zmieniona została struktura rekordu trójkąta w zakresie mapowania i wektorów normalnych. Zmiany mają umożliwić konwersję trójkątów z SCM do RSF i następnie eksport z RSF z zachowaniem zaokrągleń liczb. Celem jest przeniesienie trójkątów terenu do RSF dla komórki Ozimka w celu dalszej edycji tam (i rezygnacji z edycji hybrydowej).

Przy okazji poprawiony eksport trójkątów w zakresie ograniczenia do wybranej komórki (decydującym jest punkt środkowy trójkąta). Eksport uwzględnia zapamiętane mapowanie i wektory normalne, ale można też przełączyć trójkąt w tryb przeliczania wg parametrów ustawionych dla pliku tekstury.

Pochylenia dla W4

Większość wskaźników ma pochylenia zapisane w polach, które w przypadku W4 są użyte do zapisania własności peronu (długość, strona otwarcia drzwi, preferowany punkt zatrzymania dla krótkich składów, powiązanie odjazdu z najbliższym semaforem). Obecnie, dla W4 dodane zostały opcje pochyleń, jednak z dokładnością [0.1°].

Prowizoryczne rozwiązanie dla overhead

Własność overhead w torze jest informacją dla obiektu zarządzającego składem o zmianach w sieci trakcyjnej. Liczba równa 0 oznacza przejazd z wyłączonym zasilaniem pojazdu, dodania oznacza konieczność opuszczenia pantografów i ograniczenia prędkości (dotyczy tylko pojazdów trakcji elektrycznej), wartość -1 oznacza brak ograniczeń (ewentualnie, wartości bezwzględne większe niż 500 mogą oznaczać zmianę napięcia zasilającego). Dotychczas format RSF nie obsługiwał tej własności. Obecnie można ją dodać do nazwy odcinka, po średniku. W związku z planami przebudowy własności toru w przyszłości zostanie opracowany inny sposób. Dodanie własności do torów jest alternatywą do podczepienia odczytu czterech wskaźników.

Import fundamentów CityGML dla bliskich brył

Na poziomie edytora SCM można oznaczyć bryły CityGML jako bliskie, dzięki temu podczas importu zapisują się w osobnym pliku (co można wykorzystać do szybszego wczytania scenerii albo ręcznego ulepszenia tych brył w programach 3D). Obecnie dodana została opcja wczytania do RSF fundamentów tych brył, które wcześniej zostały oznaczone jako bliskie (zamiast wczytania wszystkich w pobliżu poprzeczek na niwelecie).

Edycja komentarzy

Podczas konwersji z formatu SCM do RSF dodana została obsługa komentarzy do obiektów, które to komentarze są następnie zapisywane do SCM podczas eksportu. Dotychczas nie było możliwości edycji tych komentarzy. Obecnie w oknie własności obiektów dodany jest przycisk [Komentarze], który zamiast listy dwukierunkowej wpisuje komentarze sąsiednie dla obiektu — głównym jego zastosowaniem jest możliwość usunięcia zbędnych komentarzy. Docelowo obiekty z komentarzami zostaną oznaczone (bit 7 w polu Flags), a komentarze będzie również można dodawać dla dowolnych obiektów.

Wyłączone doliczanie kąta dla sygnałów

Kąt obrotu zapisany w parametrach pliku sygnału jest obecnie używany tylko jako korekta kąta przy eksporcie, nie ma już wpływu na kąt ustawienia sygnału. Obsługa kątów dla sygnałów jest teraz podobna do obsługi dla słupów, gdzie również kąt nie jest doliczany (od 2018 roku). Co do zasady obiekty sygnalizacji w RSF wstawia się "prawidłowo" (odpowiednio do widoczności), a ewentualne obrócenie jest niepożądaną cechą konkretnego rozwiązania (modelu 3D). W planach jest również uporządkowanie tej kwestii dla obiektów z obrysem (rozdzielenie na kąt doliczany do obiektu i kąt dodawany przy eksporcie).

  • Uwaga! Należy przejrzeć pliki RSF pod kątem obiektów sygnalizacji mających wpisany dodatkowy obrót w parametrach pliku. W przypadku MaSzyny są to wykolejnice oraz wskaźniki We (przynajmniej w paczce MaSzyna 21.04 obiekty te nadal były obrócone).

Obsługa list obiektów

Oprócz dodawania obiektu wg typu z zakładki Dodaj można było używać przycisku [Dodaj nowy] na zakładce Inne, który kopiował zaznaczony obiekt punktowy. Obecnie zostało to rozszerzone o obsługę obiektów na listach. Najpierw obiekt musi zostać dodany do pliku RSF jako wzorcowy, następnie można go dodać do listy obiektów, wybranej w górnej części zakładki Dodaj (opcja w menu Obiekt). Po wybraniu obiektu z listy użycie przycisku [Dodaj nowy obiekt] na zakładce Dodaj będzie odpowiednikiem użycia przycisku [Dodaj nowy] na zakładce Inne, z taką różnicą, że w pierwszej kolejności zostanie zaznaczony obiekt wzorcowy dodany do listy. Dla obiektu wzorcowego można ustawić dowolny opis, który będzie widoczny na liście (menu kontekstowe). Listy obiektów póki co obsługują tylko obiekty punktowe (do list można dodać odcinki, ale nie da się ich wstawiać po wybraniu z listy). Działanie list będzie obserwowane i ulepszane. Opisy obiektów na listach dają też potencjalną możliwość ustawienia parametrów kopiowania (np. czy zachować odległość od trajektorii, czy ustawić ją na konkretną wartość, jakim algorytmem utworzyć nazwę obiektu).

Zmiana warunków eksportu warstw

Eksport do MaSzyny został finalnie przełączony na flagi poszczególnych warstw. Dotychczas flagi warstw działały tylko dla odcinków, natomiast dla obiektów punktowych i trójkątów można było włączyć albo wyłączyć wszystkie 16 warstw. Kliknięcie zaznaczenia w lewym panelu zaznacza albo odznacza warstwy po prawej stronie (nie dotyczy to ustawień). Docelowo ustawienia "Grupy warstw" zostaną wyłączone i użyte w innych celach. Przy okazji zostało uruchomione sortowanie warstw mocowań drutów — po włączeniu sortowania sieć trakcyjna zostanie umieszczona przed latarniami.

  • Uwaga! Należy przejrzeć konfiguracje eksportowania i upewnić się, że warstwy mają ustawione odpowiednie flagi eksportu.

Poprawione wstawianie rozjazdu na łuku

Poprawiona została sytuacja, gdy dodawany jest rozjazd po zaznaczeniu odcinka łuku. Dotychczas rozjazd się wstawiał punktem 2 przed kolejny odcinek łuku, co było niezbyt zgodne z oczekiwanym efektem. Rozwiązanie obecne jeszcze nie jest w pełni zadowalające, ale bardziej do przyjęcia.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Drzewko scenerii zamiast listy

Uruchomiona została opcja innej organizacji plików. Poszczególne pliki scenerii (albo inne pliki) są umieszczane w drzewku na podstawie początkowej nazwy.

Eksport do RSF v3: trójkąty

Dodana została obsługa trójkątów do eksportu v3 obiektów z formatu SCM do RSF. Wcześniej trójkąty były uwzględniane jedynie w eksporcie v2, a do tego w RSF nie była zapamiętana nazwa tekstury ani współrzędne mapowania. Jeśli współrzędne mapowania nie przekraczają ±217, zostanie użyte 7 cyfr dziesiętnych, a 5 cyfr dziesiętnych w przeciwnym przypadku.

Początkowo przemapowanie w Rainsted dzieliło współrzędne X i Z wierzchołka przez długość powtarzania tekstury (ustaloną na 25m około 2010 roku). Ponieważ dla dużych scenerii dawało to liczby o dużych wartościach, a do mapowania można dodać dowolną liczbę całkowitą bez zmiany efektu wizualnego, kolejnym krokiem była korekta współrzędnych mapowania do przedziału w okolice zera. Jednak około 2018 roku dodano w MaSzynie kolejne zastosowanie mapowania: po podzieleniu przez pewną liczbę uzyskano zaburzenie powtarzalności wzorów, jednocześnie zalecono mapowanie z powtarzaniem 5m. W związku z tym przesuwanie mapowania osobno dla każdego trójkąta spowodowało, że trójkąty zaczęły się odróżniać. Ze względu na podział scenerii na komórki na krawędziach kwadratów kilometrowych oraz aby nie produkować ogromnych liczb dla mapowania, obecnie Rainsted mapuje z jednym przedziałem -200..+200 dla trójkątów wewnątrz kwadratu kilometrowego. Niemniej scenerie mogą być zamapowane bez redukcji do określonego przedziału, w efekcie trójkąty w odległości 100km od środka układu współrzędnych po podzieleniu przez 5m będą mieć mapowanie wyrażone liczbą rzędu ±20000 (15+ bitów, 5 cyfr dziesiętnych to 17 bitów, łącznie współrzędna mapowania jest zapisana w RSF na 32 bitach). Dla scenerii większych od 100km od środka występują zaokrąglenia współrzędnych torów do 1m, co praktycznie uniemożliwia budowanie stacji — przyczyna tych zaokrągleń nie została ustalona (zaokrąglenia nie dotyczą scenerii tworzonych edytorem RSF).

Regeneracja wektorów kontrolnych

W ramach Etapu 3 ulepszenia scenerii "Kaliska" uruchomiona została regeneracja wektorów kontrolnych odcinków prostych w oparciu o długość odcinka oraz kąty wektorów kontrolnych sąsiednich odcinków (menu Operacje edytora SCM). Algorytm bazuje na założeniu, że nadmiernie zaokrąglone są współrzędne końców odcinków (100mm), natomiast ich długości oraz wektory kontrolne mają dużo mniejszy błąd zaokrąglenia (podane są z dokładnością 1mm albo 0.1mm). Pozwoli to w drugiej kolejności ustalić (mimo zaokrągleń), które odcinki są współliniowe i jakie współrzędne powinny mieć końce, gdyby nie były nadmiernie zaokrąglone. Usunięcie nadmiernych zaokrągleń jest z kolei potrzebne do przeliczenia scenerii, aby pasowała do ortofotomap i mogła być ulepszona danymi geodezyjnymi.

Podobne błędy zaokrągleń są również w innych sceneriach, jak Quark czy Drawinowo — sytuację nieco maskuje równoległość torów do osi układu współrzędnych.

Inne

Wstępny generator skryptu obrotnicy

Po uruchomieniu obsługi obrotnic w MaSzynie w 2011 roku ich przydatność nie okazała się duża. Nie powstała koncepcja skryptu, który można by używać jako uniwersalny wzorzec obsługi obrotnicy. Poza Quarkiem i Drawinowem, gdzie nie zostały uruchomione manewry z użyciem obrotnicy, od 2016 roku obrotnica jest dostępna w Częstochowie Osobowej, a od 2020 roku w Katowicach.

Obecnie została przygotowana infrastruktura bazowa dla generatora skryptów obrotnic. Generator potrafi wyszukać obrotnice, a dla wybranej obrotnicy stworzyć listę torów oraz kątów obrotu. Tworzony też jest wstępny plik tekstowy, jednak póki co jego przydatność jest zerowa (jedyna przydatna informacja to kąty obrotu, które trzeba jeszcze zweryfikować, czy nie wymagają przeliczenia na inną ćwiartkę kąta).


Rok Rainsted - wersje
2023 167168169170171172 • ...
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36