Wersja/22.12.166

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 22.12.166.18472 została opublikowana w dniu 2022-12-31.

Zmiany w edytorze RSF

Reorganizacja eksportu

Drobne zmiany porządkujące. Likwidacja osobnych zaptaszeń w górnej części okna na rzecz zaptaszeń na listach poniżej. Większość zaptaszeń dotyczy włączenia bądź wyłączenia eksportowania poszczególnych warstw. Ponieważ w warstwach 0x00..0x2F znajdują się dane pomocnicze, punkty oraz nazwy, które nie są eksportowane jako osobne obiekty, odpowiadające im zaptaszenia są używane do innych celów (włączania dodatkowych opcji w obiektach innych warstw). Podobnie dla warstwach 0x70..0x7F, gdzie umieszczone są linie pomocnicze, nie eksportowane bezpośrednio (linie kierunkowe, niwelety, parametry łuku, szablony rozjazdów, krzywe pomocnicze).

Wyłączone wymuszanie krzywych przejściowych

W parametrach łuku można było wyłączyć krzywe przejściowe, jednak nie działało to prawidłowo. Obecnie wyłączenie krzywych przejściowych nie psuje odcinków łuku — łuk może się składać z wycinków okręgu wpisanych w kąt pomiędzy prostymi. Będzie jeszcze uporządkowana kwestia przechyłki — czy przechyłka ma być zmienna na prostym, czy na pierwszym odcinku łuku (z opcjonalnym wymuszaniem długości tych odcinków). Rozwiązanie takie powstaje pod kątem wyliczenia środków łuków dla scenerii z błędnie zaokrąglonymi współrzędnymi odcinków (np. "Kaliska").

Zamykanie semaforów kształtowych

Zasadniczo zamykanie semaforów powinno być robione przez odcinki izolowane. Niemniej pierwotne rozwiązanie polegało na wpisywaniu na eventu *_S1 w tor za semaforem. Dawno temu do Rainsted dodany został generator takich eventów, aktualnie niezalecany do używania. Obecnie dodana została obsługa semaforów kształtowych w postaci generowania eventu *_Sr1, o ile w nazwie pliku semafora jest ciąg znaków "sk" (rozróżnienie ma to miejsce podczas eksportu do formatu MaSzyny, we własnościach toru nie widać różnicy). Docelowo sterowanie semaforami powinno zostać ujednolicone, aby nie było potrzeby używania osobnych komend zależnie od typu semafora (w tym dotyczy to również semaforów zagranicznych, które nie powinny mieć komend sterowania uzależnionych od języka kraju ani lokalnego nazewnictwa sygnałów).

Modyfikacja szablonu rozjazdu przez zmianę długości

Istnieją dwa sposoby ustalania geometrii rozjazdu: poprzez wybranie szablonu i zablokowanie długości albo przez zmianę długości bez włączonej blokady. W tym drugim przypadku do wybrania było 6 podstawowych szablonów, jednak pole szablonu nie było aktualizowane (powodując np. niezgodność długości z szablonem w wyszukiwarce błędów). Obecnie pole szablonu jest aktualizowane bez załączania blokady długości, z wyjątkiem zwrotnicy składowej rozjazdu krzyżowego. Po włączeniu blokady długości szablon można zmienić tylko we Własnościach toru.

Poprawiona obsługa przesuwania rozjazdów

Położenie rozjazdu może być zablokowane odcinkiem od strony iglicy w trzech przypadkach. 1) Przed odcinkiem przediglicowym znajduje się odcinek bez ustawionej podsypki (z założenia, przediglicowy innego rozjazdu). 2) Przed odcinkiem przediglicowym znajduje się łuk albo krzywa przejściowa. 3) Przed odcinkiem przediglicowym znajduje się rozjazd od strony krzyżownicy. Dotychczas nie dało się przesunąć takiego rozjazdu i mogło nie być jasne, z czego wynika blokada. Obecnie zostało dodane pytanie, czy rozjazd przesunąć do blokady. Odpowiedź [Tak] da zachowanie zgodne z dotychczasowym, natomiast [Nie] przestawi rozjazd do wskazanego punktu, jakby blokady nie było. Pytanie może się również pojawiać w przypadku naprawienia rozjazdu (będzie to obserwowane, czy pytanie nie zakłóca operacji wykonywanych masowo, np. naprawienie wszystkich rozjazdów).

Drugą zmianą jest prostowanie toru 1 dla rozjazdów, które mają prosty tor 1 i są przyklejone do linii kierunkowych. Dotychczas przestawienie punktów 1 i 2 powodowało "psucie" toru, przez co pierwotnie był błędnie wyliczany kąt toru, który był korygowany dopiero po przeliczeniu toru 2. W efekcie tor 2 mógł pozostać wygięty w nieodpowiednią stronę. Zachowanie rozjazdów wynika z algorytmu działania edytora — jest bezpośrednio przestawiany jeden z punktów rozjazdu, po czym "zepsuty" rozjazd dostaje funkcja naprawiająca. Lepszym rozwiązaniem byłoby przesyłanie do funkcji naprawiającej informacji o tym, że jeden z punktów ma być przestawiony, co pozwoliłoby lepiej zarządzać konsekwencjami danej zmiany.

Zmiany te nie powinny mieć wpływu na rozjazdy łukowe wpisane w łuki, ale nie było to sprawdzane. Zmiany mogą też mieć wpływ na wstawianie nowego rozjazdu w łuk (ze zmianą szablonu na łukowany), co też nie było sprawdzane.

Obiekty punktowe na wysokości terenu

Jeśli obiekt punktowy ma trajektorię, ale nie ma zablokowanej wysokości względem trajektorii (nie dotyczy to słupów), to wysokość zostanie wyznaczona za pomocą danych NMT (wg punktów albo trójkątów, zależnie od opcji wybranej w menu). Podobnie, jeśli nie ma ustawionej trajektorii ani blokady. Jeśli nie ma trajektorii, a blokada wysokości jest ustawiona, to wysokość nie będzie przeliczana i można ją wpisać ręcznie jako współrzędną w kolumnie P[1] i wierszu Z.

Wyłączone przerabianie rozjazdu 34m

Rozjazdy fikcyjne z szablonem długości 34m nadal są używane w sceneriach. W związku z próbami ulepszenia scenerii "Kaliska" wskazane było, aby edytor nie zmieniał szablonów na inne (dotychczas działała zmiana na szablon 33230 wraz z dodaniem odcinka przediglicowego). Szablon ten będzie normalnie obsługiwany w edytorze RSF (wraz z obsługą skosu 1:8.7857192453929776240776066680375), natomiast nie będzie można go wybrać dla nowo dodanych rozjazdów (będzie działał jedynie dla przeniesionych z SCM).

Automaty: nazwy dla odcinków niwelet

Dotychczas nazwy odcinków niwelet miały znaczenie tylko, gdy były powiązane z poprzeczkami zablokowanymi w XY. Nazwy te są używane np. do weryfikacji unikalności nazewnictwa semaforów SBL czy TOP. Nazwy dla pozostałych odcinków były generowane automatycznie podczas przeliczania niwelety. Ponieważ nazwy odcinków niwelet mogą być użyteczne do wygenerowania obszarów przekształcenia scenerii, dodana została opcja wyłączenia generatora nazw. Wpisane ręcznie nazwy mają na celu powiązanie obiektów scenerii (np. linii kierunkowych, parametrów łuku) z odcinkami niwelety docelowej poprzez podobieństwo nazw.

Automaty: doliczanie skalowania do długości

Aby długość odcinków była podawana w bardziej wiarygodny sposób, ich współrzędne są przeliczane na elipsoidę WGS84 (z korektą na geoidę o stałej wartości 30m dla terenu Polski, podczas gdy odległość geoidy od elipsoidy jest w zakresie od 27m do 43m), a następnie była liczona odległość zależna od wysokości nad poziomem morza. Uwzględniane są przy tym zniekształcenia układu PUWG 1992. Długość ta jest używana do naliczenia kilometrażu. Do niektórych zastosowań korekta długości jest niepotrzebna, a nawet może przeszkadzać (np. przy sceneriach fikcyjnych, przy ustalaniu odległości do przeliczania scenerii). Obecnie korygowanie długości można wyłączyć.

  • Uwaga! Jeśli ustawienia automatów zostały zapisane do RSF, to należy sprawdzić, jak korygowanie długości zostało ustawione. Standardowo powinno być włączone dla scenerii tworzonych na ortofotomapach, a wyłączone w przypadku scenerii fikcyjnych. Ustawienie inne od zalecanego powinno być przemyślane, w szczególności jaki cel ma być dzięki temu osiągnięty.

Rezygnacja z map pl4000px

Jeśli nie zostanie znaleziony podkatalog gisdata/pl4000px, to nie pokaże się w menu możliwość wybrania tej warstwy. Ta warstwa map była używana na początku obsługi map, do momentu wprowadzenia rozróżnienia na mapy pochodzące z różnych lat.

Poprawione wybieranie parametrów łuku

Zmieniony został warunek kwalifikacji obiektu do wybrania i obecnie da się zaznaczyć obiekt parametrów łuku niezależnie od ustawionych jego flag.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Optymalizacja przeliczania prostokątami

Jednym z algorytmów ulepszenia scenerii w SCM jest podział scenerii na obszary prostokątne i następnie obrót i przesunięcie każdego prostokąta osobno, z zachowaniem ciągłości odcinków i opcjonalnym skalowaniem. Algorytm ten był używany do przeliczenia scenerii "Linia 61" oraz "Kaliska". Obecnie algorytm jest przerobiony w kierunku obsługi obszarów czworokątnych, które nie muszą już być prostokątami (z bokami równoległymi do OX i OZ). Obejmuje to użycie czterech wierzchołków zamiast dwóch oraz ustalenie granicy obszaru przy pomocy linii (pionowej płaszczyzny), a nie jedynie porównania współrzędnej z rogiem prostokąta. Dla lepszego efektu wizualnego wierzchołki obszarów zostają również przeliczone, aby pokazać przybliżony efekt i aby łatwiej było zlokalizować potencjalne błędy (do menu została dodana opcja testowania, która przelicza tylko zaznaczenie obszarów).

Przy okazji zostało zmodyfikowane działanie przycisków dotyczących przeliczenia scenerii "Kaliska": przyciski są blokowane po wykonaniu operacji, a aktywowane zostają kolejne. W nagłówku okna pojawia się informacja, którego przycisku użyć w następnej kolejności (jeśli nie zostało włączone automatyczne wykonanie).

Wczytywanie przejazdów

W ramach wczytywania include bez parametrów wczytywane są również pliki zawierające ciąg znaków "przejazd", co ma na celu pokazanie komórek pamięci sygnalizacji przejazdowej oraz ich powiązania z drogami. W związku z usprawnieniem ruchu drogowego zostały rozdzielone komórki pamięci przejazdu, aby samochody zatrzymywały się przed zaporami, a nie przed samym jego środkiem.


Rok Rainsted - wersje
2024 172 • ...
2023 167168169170171
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36