Wersja/22.8.162

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 22.8.162.17748 została opublikowana w dniu 2022-08-31. Większość zmian dotyczyła obsługi sieci trakcyjnej w edytorze RSF pod kątem bardziej precyzyjnego ustawiania mocowań sieci.

Zmiany w edytorze RSF

Poprawione rysowanie skrajni

Poprawiony został błąd w rysowaniu słupa względem punktu wstawienia na obrazku po prawej. Przy okazji kliknięcie na podgląd przekroju albo miniaturkę przełączy na drugi z widoków.

Eksport do SCM z wyłączeniem komórek

Jeśli w pliku RSF zostały określone i wyeksportowane osobno pewne pojedyncze komórki, to może być potrzeba wyeksportowania reszty obiektów w wyłączeniem tych komórek. Taka sytuacja występuje np. dla Linii 181, gdzie do osobnej komórki zostało wydzielone Kępno i dotychczas jedyną możliwością eksportowania pozostałej części było obcinanie plików SCM edytorem SCM. Obecnie można skonfigurować eksport również z wyłączeniem wskazanych komórek. Maksymalnie można wykluczyć 3 komórki, więc jeśli plik RSF ma więcej "zbędnych" komórek, to ta opcja eksportu się nie przyda. Należy też sprawdzić dotychczasowe ustawienia eksportu komórek i odznaczyć opcję "Pomiń komórki".

  • Uwaga! Należy przejrzeć konfiguracje eksportowania pod kątem pola Ustawienia -> Pomiń komórki, ponieważ domyślne zaznaczenie tego nie było jednoznaczne.

Skrócenie nazwy dla plików INC obiektów z obrysem

Dla obiektów warstw 0xA0..0AF zostało skrócone miejsce na nazwę pliku do 71 znaków. Katalog obiektów (przygotowany dla paczki MaSzyna 20.04) wskazuje, że jedynie 6 nazw przekracza 71 znaków (z czego 3 i tak przekraczały dotychczasowy limit 75 znaków). Problematyczne jest więc 0.25% nazw obiektów i dla nich zostanie opracowany osobno sposób wydłużenia nazwy. Skrócenie nazwy ma na celu wygospodarowanie miejsca na dodatkowe flagi, podobnie jak zostało to zrobione dla mocowań sieci trakcyjnej (słupów).

Zerowe odcinki i alerty

Edytor nie jest przystosowany do obsługi pliku RSF, który zawiera zerowe odcinki (oba końce w tym samym miejscu). Dla zerowego odcinka nie jest możliwe wyliczenie kąta azymutu, zerowa długość może również doprowadzić do dzielenia przez zero. Wprowadzenie każdorazowej weryfikacji niezerowej długości spowolniłoby dodatkowo działanie edytora, a i tak nie ma dobrego rozwiązania, co należałoby robić z zerowymi odcinkami. Ponieważ jednak pojawienie się błędów obliczeń może nie być czytelne dla użytkownika, wprowadzony został mechanizm alertów. Wykrycie błędu obliczeń — funkcji atan2() albo dzielenia przez zerową długość — spowoduje załączenie "alertu zerowych odcinków". W takiej sytuacji edytor będzie wyświetlał informację, że plik RSF ma zerowe odcinki i zaproponuje ich usunięcie. Ponieważ usunięcie tych odcinków może nie być najlepszą opcją (np. ze względu na podłączenie sygnałów, które w razie usunięcia odcinków zostaną utracone), alternatywnym postępowaniem jest otwarcie wyszukiwarki błędów i stworzenie listy błędnych odcinków, co pozwoli użytkownikowi na wykonanie odpowiednich modyfikacji, bardziej użytecznych niż tylko usunięcie.

W przyszłości mogą być wprowadzone inne alerty, związane z wykrywaniem błędów podczas obliczeń. Co do zasady warstwa obliczeniowa ma być osobna od okna edytora, przez co nie będzie możliwości bezpośredniego wyświetlania komunikatów w razie wykrycia błędu.

Dwie szerokości dla półbramki

Analogicznie do dwóch szerokości dla słupów (osobno dla skrajni na wysokości pudła pojazdu oraz osobno dla mocowania drugiego wysięgnika), dwie szerokości są również wprowadzone dla półbramek (o kodzie obiektu 0xA8) — szerokość nogi oraz szerokość dźwigara. Ze względu na konieczność odróżnienia definicji plików INC, użyty został kod 0x28A8 (zamiast 0x20A8, który będzie miał tylko jedną szerokość). Użycie dwóch szerokości ogranicza rozmiar półbramki do 32m (ewentualnie 65m), co powinno być wystarczające. Pozostałe obiekty z obrysem mają tylko jedną szerokość, która nie jest ograniczona (kody nazw plików od 0x20A0 do 0x20AF). W kolejnych wersjach edytora zostaną wprowadzone zmiany uwzględniające dwie szerokości bramki. Dotychczasowe wersje Rainsted błędnie rysowały półbramki (rozmiar dźwigara musiał być wpisany bezpośrednio do obiektu).

Automatyczna korekta półbramek

Jeśli plik dla bramki (o kodzie 0x20A9) ma podaną szerokość większą niż 5m i mniejszą niż 30m, to kod dla tego pliku zostanie zmieniony na 0x28A8 (obsługujący dwie szerokości), podana szerokość zostanie wpisana jako szerokość dźwigara, a jako szerokość nogi zostanie wpisane 0.4m. W następnej kolejności (co może się zdarzyć dopiero po ponownym wczytaniu pliku RSF), obiekty powiązane z takim plikiem będą miały zmieniony kod z 0xA9xx (bramka proceduralna o edytowalnym rozmiarze) na 0xA8xx (bramka o stałym rozmiarze). Testowane na pliku Wyczerpy_228.RSF (półbramka koło rozjazdu "wy_wyczerpy4").

Przy okazji w menu Operacje naprawianie bramek zostało rozbudowane o sprawdzanie kodu tekstury i jeśli kod tekstury miał kod 0x21A0 (sprzed wydzielenia bramek), to zostanie zmieniony na 0x21A8 albo 0x21A9, zależnie od kodu powiązanego obiektu. Ewentualnie planowane jest zdublowanie pliku tekstury, aby istniała zarówno z kodem 0x21A8, jak i 0x21A9, jeśli obiekty obu warstw używają tej tekstury.

Poprawka eksportu rozjazdów krzyżowych

W związku z błędną kolejnością operacji dla zwrotnic "b" i "d" nieprawidłowo eksportowały się tekstury szyn. Zostało to naprawione.

Odświeżanie listy sygnałów

Po wstawieniu elementów sygnalizacji z menu górnego Dodaj, odświeżana jest lista na zakładce Sygnały.

Osobne podsypki dla rozjazdów

Przez niedopatrzenie i niedopracowanie koncepcji dla rozjazdów można było ustawić te same tekstury podsypki, co dla zwykłego toru. Rozjazdy na ogół wymagają użycia osobnych podsypek, ze względu na to, że na teksturze podsypki toru znajdują się podkłady, a podrozjazdnice mają inny wygląd. Dla tekstur podsypki toru przeznaczony został kod 0x21 (uzupełniony o warstwę, np. 0x2140), natomiast dla rozjazdów 0x22 (odpowiednio 0x2240). Obecnie na podglądzie własności obiektu będzie się pojawiać informacja, że kod podpiętego pliku nie jest zgodny z wymaganym (wcześniej w razie niezgodności typu pojawiały się puste pola).

Teoretycznie dla rozjazdu można ustawić dwie tekstury dla podsypki, co w zamyśle miało służyć do odróżnienia charakteru rozgałęziających się torów (np. jeden tor do kopalni, z podsypką zanieczyszczoną węglem, a drugi do piaskowni, z podsypką w kolorze piasku). Jednak odpowiednie modele, obsługujące dwie podsypki nie zostały przygotowane.

Przy okazji został również dostosowany eksport torów SCM do RSF, powinien tekstury podsypek rozjazdów zapisywać z kodem 0x2240. Przy eksporcie z RSF do SCM kod typu tekstury nie jest sprawdzany. Ponieważ zmiany mogą mieć wpływ na inne funkcjonalności (np. kopiowanie tekstury wzdłuż listy, kopiowanie do żółtej grupy), funkcjonalność będzie obserwowana i w razie potrzeby będą wprowadzane poprawki. Ewentualnie w planach jest dodanie operacji porządkującej tekstury dla rozjazdów (jeśli tekstura dla rozjazdu nie będzie używana przez zwykłe tory, to zostanie jej zmieniony kod, w przeciwnym przypadku zostanie utworzona kopia z kodem odpowiednim dla rozjazdu).

Zmiany wytycznych — menu Operacje

W związku ze zmianami koncepcji zarówno w symulacji, jak i w edytorze, dodane zostały operacje wykonujące trwałe zmiany w pliku RSF w celu uzyskania zgodności z nowymi wytycznymi. Część z tych operacji mogłaby być uruchamiana przy otwieraniu pliku, ale w większości przypadków jedynie wydłużyłoby to niepotrzebnie czas uruchomienia edytora. Ponadto, operacje mogą działać błędnie i lepiej jest przetestować działanie, np. poprzez eksport do SCM i zapisanie pliku do SVN, a następnie porównanie eksportu po wykonaniu zmian w RSF. W razie wykrycia błędu (niejasnego rezultatu) można wrócić do poprzedniej wersji RSF i próbować wykonać operacje dostosowujące w późniejszym czasie. Co do zasady, jednorazowe wykonanie dostosowania do nowych wytycznych powinno dać trwały efekt i kolejne uruchomienia mogą nie wykonywać żadnych zmian. Obecnie operacje te zostały zgromadzone w osobnym podmenu. Są to operacje takie jak:

  • Aktualizacja wskaźników W28 do paczki MaSzyna 17.07 i późniejszych. Zamiast osobnych wskaźników na każdy kanał jest tylko jeden wskaźnik i osobne tekstury.
  • Przełożenie latarni do warstwy 0x8E. Zmiana ta ma na celu uniknięcie przypadkowego łączenia sieci trakcyjnej do słupów oświetleniowych — łączenie takie miało uzasadnienie jedynie dla sieci tramwajowej (sceneria GOP do ATS).
  • Bramki do warstwy 0xA8 i 0xA9. Celem wydzielenia tych obiektów było uniknięcie przyklejania mocowań sieci trakcyjnej do innych obiektów z obrysem.
  • Przełożenie TOP do typu 4. Pierwotnie TOP (tarcze ostrzegawcze przejazdowe) były w typie 6 (powtarzacze), przez co wyszukiwarka błędów pokazywała brak urządzenia nadrzędnego.
  • Obniżenie słupków hektometrowych. Pierwotnie słupki hektometrowe były wstawiane na wysokości podstawy (dopasowanie względem terenu). Jednak na potrzeby obliczania konfliktu ze skrajnią lepiej użyć górnej powierzchni.
  • Odwrócenie ścian lasów. Po analizie wpisów typu triangle_strip ustalone zostało, że ściany lasu powinny być widoczne od drugiej strony niż założona pierwotnie. Pliki RSF wymagają poprawienia. Operacja odwracalna.
  • Poprawianie słupów lewych. Dotyczy plików RSF wyeksportowanych z SCM. Słupy lewe otrzymywały błędne parametry.

Blokada odległości dla obiektów z obrysem

W parametrach pliku INC zostało dodane pole flag bitowych, pierwszą dodaną flagą jest blokowanie odległości od trajektorii. Dotychczas kopiowanie obiektów przez [Dodaj nowy] na zakładce Inne zawsze ustawiało blokadę odległości. Utrudniało to np. ustawianie studni odwadniających, ponieważ każda nowa studnia miała od razu zablokowaną odległość od toru (wziętą z poprzedniej) i trzeba było odblokowywać oraz przestawiać kolejnym kliknięciem. Obecnie można w parametrach INC ustawić, czy nowe obiekty mają mieć odblokowaną odległość, czy nie. Domyślnie flaga nie jest ustawiona i nowe obiekty nie będą miały zablokowanej odległości od toru, blokada też nie będzie dodawana przy przemieszczaniu. Jednak zablokowanie odległości może być przydatne, np. przy kopiowaniu bramek trakcyjnych. Jedynie w przypadku ukresów zablokowanie będzie się zawsze załączało, ze względu na konieczność utrzymania zadanej odległości od torów.

Wyłączone centrowanie

Została zmieniona obsługa zmiany środka okna edycyjnego. Dotychczas obiekty były prawie zawsze umieszczane na środku (centrowanie okna na obiekcie). Obecnie dodana została weryfikacja, czy współrzędne obiektu znajdują się wewnątrz okna edycyjnego i w takim przypadku środek okna nie będzie zmieniany. Centrowane będą jedynie obiekty, które nie byłyby widoczne w oknie edycyjnym. Funkcjonalność może być modyfikowana w przyszłości, np. może być dodana konfiguracja w menu Automaty, albo uzależnienie centrowania od warstwy obiektu.

Nazwy pomocnicze

Do przetwarzania nazw plików dodana została opcja pomijania początku aż do znaku równości ("="). Dzięki temu można używać swoich skrótów (aliasów) przed znakiem "=", a nie tylko dopisywać dodatkowe informacje na końcu w komentarzu (po dwóch ukośnikach "//"). Powinno to działać we wszystkich miejscach, gdzie są dostępne nazwy plików, jednak funkcjonalność będzie obserwowana i ewentualnie problematyczne sytuacje będą korygowane.

Wyszukiwarka błędów: źle przyklejone sygnały

Algorytm wyszukiwarki przegląda przyklejone elementy sygnalizacji i sprawdza, czy są one przyklejone do słupów albo bramek. Jeśli nie, zgłaszany jest błąd. Jeśli typ obiektu się zgadza, to sprawdzana jest odległość od punktu wstawienia, która nie powinna przekraczać 0.2m. Jeśli przekracza, to wyjątkiem mogą być wskaźniki umieszczone powyżej zawieszenia sieci, które nie powinny przekraczać 2.8m od punktu wstawienia wysięgnika.

Pytanie o dodanie kierunkowej również dla dróg

W poprzedniej wersji dodane zostało pytanie, czy dla odcinka torów dodać linię kierunkową zamiast utworzyć samo-kierunkowy. Obecnie pytanie pojawi się również dla dróg i rzek.

Rozszerzone dodawanie obiektów

Wprowadzane są zmiany na zakładce Dodaj, mające na celu łatwiejsze kopiowanie obiektów. Po wstawieniu obiektu będzie można go dodać na listę jako obiekt wzorcowy. Obiekt dodany z użyciem obiektu wzorcowego będzie miał kopiowane parametry. Działanie będzie podobne do operacji kopiowania wykonywanej przez przycisk [Dodaj nowy] na zakładce Inne, ale dodawany obiekt będzie wybrany z listy, a nie poprzez zaznaczenie wzorcowego. W ten sposób będzie można utworzyć listy np. najczęściej używanych semaforów, słupów, czy drzew, a tylko w pojedynczych przypadkach ustawiać parametry obiektów indywidualnie.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Możliwość zapisu plików składowych scenerii

Dotychczas edytor SCN pracował na obiektach pliku wybranego w głównym oknie na zakładce Wczytanie. Związane to było z brakiem możliwości zapisu plików dołączanych przez include. W ramach zmiany tego stanu dodana została lista zmienionych plików na zakładce Struktura, jednak nie działało to prawidłowo. Nie było to rozwijane w związku z wyższym priorytetem rozwoju edytora RSF. Obecnie zostały ulepszone mechanizmy wykrywania zmienionych plików oraz zapisu plików składowych scenerii. Ponieważ zapis ten jest w fazie testów, wskazana jest ostrożność i porównywanie zawartości zapisanych plików z poprzednimi wersjami (np. przez SVN). Może być tak, że dodanie nowego obiektu poprzez zduplikowanie istniejącego (np. mocowania sieci trakcyjnej) nie oznaczy prawidłowo, że plik został zmodyfikowany.

Kopiowanie bramek trakcyjnych

Dotychczas opcja kopiowania dotyczyła wyłącznie mocowań sieci dla przypadków, gdy przęsło nie miało mocowania z jednej strony. Edytor SCM pozwalał też na dodawanie nowych przęseł. Obecnie przycisk [Dodaj] na zakładce Druty stworzy również kopię bramki, po czym włączy tryb przemieszczania obiektu w oknie edycyjnym — należy kliknąć w miejscu, gdzie kopia bramki ma być ustawiona. Kopiowanie obiektów punktowych może też działać dla obiektów innego typu, ale nie było to testowane. Funkcjonalność uruchomiona jako prowizoryczny sposób ulepszania sieci trakcyjnej, do zastosowania np. na stacji Fosowskie, zanim sieć będzie eksportowana z RSF.


Rok Rainsted - wersje
2023 167168169170171172 • ...
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36