Wersja/23.4.170

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 23.4.170.18859 została opublikowana w dniu 2023-05-01.

Zmiany w edytorze RSF

Wyłączanie wyświetlania punktów

Do menu Widok została dodana opcja umożliwiająca wyłączenie wyświetlania punktów wysokościowych (wierzchołków trójkątów).

Poprawiona obsługa list obiektów

Listy obiektów służą do kopiowania obiektów już wstawionych w inne miejsca, z zachowaniem ustawionych parametrów. Jest to rozszerzenie algorytmu [Dodaj nowy] z zakładki Inne o pobieranie obiektu z listy (wcześniej można było w ten sposób powielać sygnalizację oraz mocowania sieci trakcyjnej). Obecnie lista nr 15 (obiekty 0x2F0F jako nazwa listy oraz 0x2E0F jako elementy) będą używane dla dodawania obiektów z menu, typu W6a, W13, W11a, rezonatory. Dotychczas wstawiane były obiekty z pierwszymi znalezionymi nazwami INC, które pasowały do nazwy, obecnie w pierwszej kolejności szukana będzie lista nr 15. Aby korzystać z tej listy, należy wstawić w scenerii odpowiednie obiekty jako wzorcowe, a następnie dodać je do listy nr 15.

Dodawanie rezonatora do sygnalizatora

Do menu Dodaj została dodana opcja dodania rezonatora do sygnalizatora (w tym samym miejscu, wcześniej była możliwość dodania 200m przed). W pierwszej kolejności przeszukiwana jest lista nr 15 obiektów wzorcowych. W przypadku niezalezienia obiektu wzorcowego, wyszukiwana jest pierwsza nazwa pliku zawierająca ciąg "rezonator", a jeśli nie zostanie znaleziona, to będzie utworzona. Rezonator jest wpisywany jako obiekt następny do sygnalizatora. Będzie się eksportować w jednym wpisie razem z odczytem sygnalizatora, bez potrzeby dzielenia torów na krótsze odcinki (aby każdy z nich miał przypisany tylko jeden obiekt sygnalizacji). Funkcjonalność ta nie jest obsługiwana w edytorze SCM!

Uporządkowanie kwestii zaokrągleń

Współrzędne końców dwóch sąsiadujących odcinków często są wyliczane z innych zależności, np. dla prostego z linii kierunkowej, a dla krzywej przejściowej z parametrów łuku. Mogło to powodować różniące się zaokrąglenia, przez co pojawiały się różnice rzędu 0.1mm albo 0.2mm (pierwotnie planowane było zaokrąglanie współrzędnych do 1mm podczas eksportowania). Obecnie ustalone zostało, że będzie uwzględniany znak pola Id (czyli zgodność ułożenia z kierunkiem niwelety). Dla wartości nieujemnych będzie wyliczany punkt 1, natomiast punkt 2 będzie kopiowany z sąsiedniego odcinka (jeśli taki będzie istniał i wyliczona wartość nie będzie się znacząco różnić od wartości tam podanej). Dla ujemnych wartości wyliczany będzie punkt 2, natomiast punkt 1 zostanie skopiowany. Błędy zaokrągleń mogą się nadal zdarzyć, jeśli znak Id nie będzie określał zgodności z niweletą, np. będzie zerowy w obu odcinkach.

Jednocześnie porządkuje to kwestię punktów brzegowych (na liniach łączenia komórek). Odcinek z gwiazdką w nazwie, którego Id będzie nieujemny, będzie miał wyliczane współrzędne punktu 1 i będą one zapisywane do pliku CSV z danymi o połączeniach. Natomiast jeśli odcinek z gwiazdką będzie miał ujemny Id, to jego punkt 1 zostanie przemieszczony do wyliczonej wartości tylko w przypadku, gdy żadna ze współrzędnych "nie będzie okrągła" albo wartość wyliczona będzie się różnić od dotychczasowej o więcej niż 50mm — współrzędne tego punktu mają być pobierane z zapisanego pliku CSV.

Wyłączone blokowanie szablonu 8800mm

W związku z ulepszonym algorytmem dodawania rozjazdu krzyżowego z menu, wyłączone obecnie zostało blokowanie szablonu 8800mm (zwrotnica w krzyżowym) dla zmiany szablonu poprzez przemieszczenie punktu 2 rozjazdu. Blokowanie tych szablonów zostało wprowadzone, aby przy przeliczaniu torów nie zmieniał się szablon zwrotnic. Obecnie rozjazd krzyżowy dodany z menu będzie miał zablokowane szablony zwrotnic, natomiast zwrotnice dodawane ręczne nie będą miały załączanej blokady. (Przez zwrotnicę rozumiany jest obiekt z dwoma torami — rozjazd krzyżowy składa się z czterech zwrotnic i ośmiu odcinków, natomiast zwykły rozjazd z jednej zwrotnicy i jednego odcinka przediglicowego.)

Rozjazdy tramwajowe dla warstw 0x48 do 0x4F

Jeśli tory są układane w warstwach od 0x48 do 0x4F, to domyślnie będzie wstawiany rozjazd o długości 5m z zablokowaną długością. Dla warstw od 0x40 do 0x47 dodawany rozjazd zależy od długości poprzedniego odcinka (przy czym najkrótszym dodawanym jest 27138mm), a blokada długości nie jest załączana.

Usuwanie zbędnych izolacji

Menu Operacje zostało przebudowane i wydzielona jest pozycja "Izolacje". Przeniesione zostały tam dotychczasowe operacje dotyczące izolacji. Dodana została operacja, która usuwa nazwy izolacji, jeśli nie zostały one podłączone do żadnego odcinka. Izolacje takie powstają po usunięciu fragmentu scenerii albo znacznym przerobieniu torów. Niemniej można je wybrać w edycji torów, możliwe jest również policzenie użycia poszczególnych nazw i można je usuwać pojedynczo.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Edycja nazwy toru w formularzu

W oknie edycji wpisu dodane zostały zakładki, osobno jest formularz edycyjny (z kontrolkami generowanymi dynamicznie na podstawie parsera), a osobno edytor tekstowy wraz z podglądem wersji pierwotnej (wczytanej z pliku). W formularzu można zmienić nazwę odcinka trajektorii, a także zakres jego widoczności (i tak zasadniczo ignorowany w symulacji). Głównym zastosowaniem formularza jest ręczna zmiana nazwy odcinka toru. W miarę potrzeby funkcjonalność ta będzie poszerzana.

Inne

Poprawki konwertera rozkładów z Timegraph

W miarę testów dodawane są drobne ulepszenia. W nazwie pliku TAB szukany jest ciąg "_20" (albo "_19"), co wraz kolejnymi dwoma znakami traktowane jest jako rok. Rok oraz numer pociągu wstawiane są do edytora rozkładów. Do podmiany nazw posterunków używany jest plik nazwy.txt, który może również służyć do naprawienia (ujednolicenia) nazw W4 w pliku RSF (należy uważać, aby nie zrobić błędnej podmiany nazwy, która będzie zmieniała dwa różne posterunki na jedną nazwę). Liczba torów pobierana jest z danych wpisanych do programu Timegraph (z pliku TAB). Parametry szlaku są pobierane z pliku szlaki.txt. Z kilometrażu stacji oraz czasu przejazdu wyznaczana jest prędkość. W przypadku zmiany prędkości na kolejnych szlakach tworzony jest odpowiedni wpis w rozkładzie.


Rok Rainsted - wersje
2023 167168169170171172 • ...
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36