Wersja/24.1.172

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 24.1.172 jest aktualnie wersją roboczą, w której dokonywane są bieżące zmiany. Po osiągnięciu stabilnego poziomu zmian i upewnieniu się, że nie ma poważnych błędów, zostanie udostępniona do pobrania dla wszystkich.

Prace nad kolejnymi wersjami Rainsted są tymczasowo zawieszone. Do czerwca 2024 zakres zmian będzie ograniczony do drobnych poprawek oraz naprawy ewentualnych błędów krytycznych.

Zmiany w edytorze RSF

Poprawka pokazywania współrzędnych

W oknie Własności obiektu dla linii kierunkowych pokazywane są współrzędne końców z doliczonymi współrzędnymi środka scenerii. Po ostatnich zmianach działało to błędnie i zostało naprawione. Naprawiona też została edycja współrzędnych przeliczonych, można więc kopiować np. współrzędne blokady poprzeczek z innego RSF bez konieczności ręcznego przeliczania do innego środka scenerii.

Krzywe pomocnicze w warstwie linii kierunkowych

Krzywe pomocnicze z warstwy 0x78 (używane np. dla łuków koszowych) można zaznaczać po wybraniu warstwy, w której dotychczas były tylko linie kierunkowe (klawisz [F1]). Ma to na celu rozdzielenie edycji krzywych pomocniczych od ułożonych na nich torów.

Poprawka w parametrach pliku dla obiektów z obrysem

W definicje parametrów pliku wkradł się błąd, który spowodował ukrycie parametrów eksportowania, w szczególności przesunięć oraz kąta, dodawanych podczas eksportu.

Poprawka działania edytora szablonów rozjazdów

Łukowanie rozjazdu wykonuje się poprzez wybranie szablonu rozjazdu bazowego z prostym torem i użycie przycisku [Łukowanie]. Zostanie utworzona kopia szablonu ze wskazaniem na rozjazd bazowy. Następnie w parametrach toru 1 w dolnej tabelce należy wpisać dodatni promień dla łukowania jednostronnego albo ujemny dla dwustronnego i użyć przycisku [Łukowanie], który przeliczy szablon do podanego promienia. Przycisk [Łukowanie] nie będzie widoczny, jeśli szablon nie będzie miał wskazanego bazowego szablonu albo będzie użyty więcej niż jeden raz (tzn. wybrany dla dwóch lub więcej rozjazdów).

Eksportowanie prędkości dla dróg

Prędkość maksymalna dla odcinków była ustawiana tylko dla torów, natomiast jej ustawianie podczas eksportowania do SCN została pominięta dla dróg i rzek. Obecnie prędkość będzie pobierana z danych RSF (wpisanych w odcinki), ale w odróżnieniu od torów nie będzie wyznaczana z promienia łuku.

Poprawione dodawanie odcinków niwelet

Przy dodawaniu odcinka niwelety do istniejącego odcinka niwelety wykonywał się nieprawidłowy kod. Był wyjątek na ściany lasu, ale nie uwzględniał niwelet.

Zmiana tolerancji dla korekty rozjazdów krzyżowych

Dotychczas używane były wartości od 8.7 do 8.9 [m] dla długości zwrotnicy oraz poniżej 6.15 dla odcinka przediglicowego. Na potrzeby Linii 351 zakres został zmieniony na 8.2 do 8.9 dla długości zwrotnicy, a dla odcinka przediglicowego maksymalna długość ustalona na 6.3, ponieważ z wcześniejszymi ustawieniami zmiany w scenerii nie wykonywały się.

Dodatkowe opcje rozjazdu podwójnego

W rozjeździe podwójnym dwustronnym dotychczas można było wstawić jako drugi szablon rozjazdu o skosie 1:9 (27138mm). Obecnie można wstawić również szablony o skosach 1:7.5 oraz 1:6.6. W razie potrzeby możliwe będzie również dodanie innych szablonów.

Obsługa map 2021/2023

Rozdzielona została obsługa map najnowszych od map z 2021. Wstępnie przygotowane jest również oddzielenie 2023, ale menu nie zostało dostosowane.

Informacja o blokadzie dla rozjazdu

Położenie rozjazdu może być zablokowane przez sąsiedni odcinek. Powodem do zablokowania może być brak podsypki (np. odcinek przediglicowy innego rozjazdu albo wiadukt bezpodsypkowy), łuk, albo jest to jeden z torów innego rozjazdu. Dodana została informacja o typie blokady. Jeśli blokadą jest tor bez podsypki, który nie jest przediglicowym rozjazdu, to proponowane będzie uzupełnienie podsypki w tym odcinku ustawieniem pobranym z sąsiedniego.

Poprawione usuwanie duplikatów punktów

Jeśli plik RSF ma wczytane np. fundamenty CityGML, może być tak, że dwa punkty mają te same współrzędne XY, ale inną współrzędną Z. Dotychczas usuwanie duplikatów usuwało punkt późniejszy (względem początku pliku), obecnie porównywane są wysokości i usuwany jest punkt znajdujący się niżej (współrzędna Z). Jeśli konieczne jest istnienie punktów o tych samych współrzędnych XY, a innych współrzędnych Z, to muszą być one w osobnych warstwach (lub nie należy wykonywać operacji usuwania duplikatów).

Wstępnie uruchomione kopiowanie komórek

Jeśli trzeba przenieść obiekty do innego pliku RSF, np. z powodu zmiany granicy komórek, można użyć kopiowania komórek. Należy wybrać plik RSF, z którego mają być pobrane obiekty, wybrać komórkę (aby pojawił się jej kod na zakładce Komórki), wybrać kopiowanie z menu i następnie wczytać docelowy plik RSF i wykonać operację wklejenia zapamiętanych obiektów. Kopiowane obiekty zostaną przeliczone z uwzględnieniem środków scenerii obu plików RSF. Kopiowanie obiektów jest nadal w trakcie dopracowania, tak więc po skopiowaniu może być konieczne przypisanie odcinków do linii kierunkowych, niwelet, czy wzajemne połączenie odcinków. Kopiowanie w obecnej formie ma zastosowanie do sytuacji awaryjnych, np. gdy na granicy komórki wychodzi łuk pionowy. Nie jest to dobry sposób na podział pliku RSF na mniejsze obszary, być może tak będzie po dalszych udoskonaleniach.

Poprawione liczenie długości niwelet

Obecnie są dwa ustawienia wpływające na liczenie niwelet: 1) uwzględnianie różnicy wysokości odcinka niwelety, 2) uwzględnianie skalowania PUWG1992. Problem z niweletą był taki, że jak skalowanie zostało wyłączone, to ustawienie odnośnie wysokości nie miało znaczenia. Dodana została opcja ignorowania wysokości podczas liczenia bez skalowania. Dla scenerii fikcyjnych skalowanie powinno być wyłączone, aby długości były wyliczane wprost, bez przeliczania na elipsoidę WGS84. Uwzględnianie wysokości może powodować problemy, jeśli w odcinki niwelety są powpisywane przypadkowe wysokości. Docelowo długość niwelety powinna być liczona po linii łamanej, uwzględniającej załomy profilu na poprzeczkach — jednak wymaga to znacznej przebudowy obliczania długości niwelety i zostało przełożone na później, w związku z możliwym błędnym działaniem podczas wprowadzania zmian.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Obsługa railprofile

Kształt szyny powinien być podpięty do wpisu toru w miejscu, w którym znajduje się tekstura szyny. Pierwotne rozwiązanie zakładało użycie dwukropka po nazwie tekstury, dzięki czemu starsze wersje EU07.EXE mogłyby ignorować nieobsługiwane informacje. Alternatywnym rozwiązaniem mogłoby być użycie plików konfiguracyjnych typu MAT zamiast podawania nazwy tekstury jako pliku graficznego. Jednak przyjęto inne rozwiązanie, w postaci osobnej własności railprofile, która wymaga przebudowy parsera wpisów. Wcześniej w edytorze RSF zostało zrobione wydzielanie "kształtu szyny" jako railprofile podczas eksportowania, obecnie również parser plików SCN został dostosowany.

Poprawione sprawdzanie wysokości zawieszenia sieci

Podczas sprawdzania wysokości zawieszenia przęseł sieci trakcyjnej ponad torami przypisywany był wskaźnik do toru, jednak w przypadku, gdy nie zostało połączone mocowanie z końcem przęsła, skutkowało to wyskoczeniem okienka z błędem. W szczególności miało to miejsce dla przęseł naprężania. Błąd ten nie miał większego znaczenia, ale wyskakujące okienko mogło być irytujące i sprawiało wrażenie, że coś jest nieprawidłowo. Dodany został warunek sprawdzający, czy mocowanie zostało podpięte.

Algorytm poprawiający nazwy zwrotnic w krzyżowym

W ramach unifikacji topologii rozjazdów krzyżowych przygotowany został algorytm, który sprawdza litery zwrotnic składowych rozjazdu. Dla zwrotnic w lewo z pierwszym odcinkiem prostym litery są zmieniane z "b" na "a", a z "d" na "c". Natomiast dla zwrotnic w prawo z pierwszym odcinkiem prostym litery są zmieniane z "a" na "b", a z "c" na "d". Algorytm będzie testowany i w razie potrzeby poprawiany, celem jest poprawienie nazewnictwa w pliku SCM dla Linii 351.

Zmiany w starterze do ATS

Zmiany w instalatorze dodatków

Zmiany w serwerze ruchu

Katalog obiektów

Inne


Rok Rainsted - wersje
2024 172 • ...
2023 167168169170171
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36