Sceneria/Linia 139/Zmiany

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Ostatnie zmiany w plikach scenerii Linia 139 od Katowic do Zwardonia.

Testy na MaSzyna 21.04

Bazową wersją symulatora dla poniższych paczek jest MaSzyna 21.04. Ze względu na użycie departuredelay (powiązanie eventów z rozkładem) w skryptach sterujących, może to nie działać na poprzednich paczkach.

Planowane

 • Uzupełnienie wskaźników W5.
 • Wstawienie wskaźników W11a i rezonatorów przed To.
 • Dodanie skryptów sterujących dla głównych torów (pod pociągi osobowe).
 • Wstawienie blokad liniowych zliczających.
 • Podział odcinków przy sygnalizatorach (odcinek z sygnalizatorem otrzymuje nazwę sygnalizatora).


BBA: dodane przedrostki linii kolejowych do nazw rozjazdów bocznic szlakowych. Przedrostki te są niezbędne aby działała weryfikacja blokad liniowych (rozjazdy te muszą być odróżniane od rozjadów na posterunkach).

BBA: poprawione nazwy rozjazdów oraz dodane i poprawione izolowanie.

Teren w okolicy stacji Bielsko-Biała Główna bardziej dostosowany do torów. Teren i tak będzie musiał być zmieniony po dodaniu niwelet na bocznicach, gdzie pochylenia będzie trzeba odtworzyć na podstawie danych NMT z Geoportalu. Dodatkowo wstawione obiekty przygotowane przez użytkownika @M79r (np. tunel), dla których wysokość została ustalona przy użyciu serwisu internetowego podającego wysokość services.gugik.gov.pl/nmt/.

BBA: poprawione ułożenie peronów na łukach w związku z możliwością określenia odległości peronu od toru (odcinka łuku).

Poprawione strony otwarcia drzwi dla peronów Lipnik i Leszczyny w stronę Zwardonia.

Paczka linia61-f2301.7z

 • Paczka jest nakładką na paczkę linia61-f2208.7z.

Misja "linia61_osobowy1a" dodana jako przejazd testowy pomiędzy Częstochową Osobową a Katowicami.

Paczka !linia61-221013.7z

 • Paczka zawiera misję roboczą "!linia61_osobowy1a", w której można przejechać pośpiesznym 84507 z Częstochowy Osobowej przez Herby Stare do Katowic (rozkład z 2003 roku). Paczka wymaga wcześniejszego rozpakowania paczki linia61-f2208.7z, która zawiera pliki z północną częścią trasy.

Wydzielone Katowice do pliku lk1/kat_i2005.scm w celu uruchomienia połączenia Katowice – Tarnowskie Góry i testowania przejezdności na tym odcinku. Dodatkowo wstawione obiekty przygotowane przez użytkownika @M79r, jako prowizoryczna organizacja otoczenia.

Uzupełniona sieć trakcyjna na LK138 oraz sygnalizacja w okolicy stacji Katowice Zawodzie.

Paczka lk139-t2204.7z

 • Paczka zawiera tylko teren i jest nakładką na wcześniejsze paczki.

Teren dostosowany prowizorycznie do profilu niwelety. Rozdzielony na dwa pliki w okolicy łączenia torów południowych (BBA) z torami północnymi (CZD) ze względu na odczyt niwelet z RSF i potencjalny dalszy podział na komórki. W północnej części zwiększone zagęszczenie trójkątów w okolicy torów.

Paczka lk139-220419.7z

 • Paczka ma charakter demonstracyjny i jest nakładką na poprzednie. Obejmuje tylko część południową, dlatego może nie być możliwy wjazd do Czechowic-Dziedzic. Przetestowane pociągi 428, 77862 i 77011. Na MaSzyna 21.04 pociąg 77011 do Zwardonia miał problem z ruszeniem z ostatnich dwóch przystanków przed Zwardoniem. Teren wymaga dostosowania do skorygowanego profilu i pewnie zostanie to zrobione za jakiś czas.

W skryptach sterujących usunięte warianty "_next" dla przebiegów wyjazdowych. Będą używane tylko warianty "_n". W południowej części przywrócone blokady liniowe, które nie przeniosły się do RSF. Uruchomienie przebiegu wyjazdowego synchronizowane z rozkładem przez departuredelay -30 (podawanie semafora równo z godziną odjazdu nie działa prawidłowo i potrafi wziąć godzinę z następnego przystanku).

Skorygowany profil pionowy południowej części LK139.

Testy na MaSzyna 20.01

Bazową wersją symulatora dla poniższych paczek jest MaSzyna 20.01.

Paczka lk139-210102a.7z (robocza, nakładka)

Paczka zawiera tylko plik infrastruktury północnej części i jest nakładką na poprzednie paczki. Kłopotliwe rozjazdy w Czechowicach-Dziedzicach zostały rozłączone, dzięki czemu udało się obejść wysyp podczas wczytywania do symulacji. Tekstura torów zmieniona edytorem tekstowym, aby się wyświetlała. Poza tym drobne poprawki.

Paczka lk139-201231a.7z (robocza, nakładka)

 • Paczka zbiorcza prac z 2020 roku. Nakładka na poprzednie. Nie nadaje się do użytku, ponieważ MaSzyna się wykrzacza.

Część południowa (Czechowice-Dziedzice – Zwardoń):

 • Wstawione krótkie odcinki proste pomiędzy odcinkami krzywych przejściowych, aby uniknąć rozpadania się geometrii torów, co miało miejsce w północnej części po przeniesieniu do RSF.
 • Ostateczna korekta znaków wartości promienia.
 • Dane odcinków i sygnalizacji przeniesione do RSF — stan początkowy RSF miał dużo mniej błędów niż w przypadku północnej części.
 • Wstępny eksport do formatu SCM wraz z porównaniem z pierwotnym plikiem wykazały zniknięcie tylko niektórych informacji o blokadach liniowych (eventy zliczania pojazdów).
 • W pliku RSF dodane napędy rozjazdów.
 • Wstawione ponad 230 linii kierunkowych w RSF. Dodane brakujące łuki na odcinku Milówka – Zwardoń.
 • Ułożona niweleta LK139 do Zwardonia. Wstępnie skorygowany profil pionowy.

Część północna (Katowice – Czechowice-Dziedzice) — zmiany w RSF:

 • Ułożone niwelety: LK1, LK93, LK138, LK139, LK141, LK150, LK171, LK656, LK713.
 • Ustawione profile pionowe po porównaniu z terenem: LK1, LK93, LK138, LK139.
 • Dodana sieć trakcyjna na głównych torach (dla pociągów osobowych).
 • Nadane prawidłowe nazwy rozjazdom w głównych torach.
 • Dodane odcinki izolowane na stacjach (tylko tory przy peronach).
 • Wstawione 186km sieci trakcyjnej — są jeszcze drobne braki...

W pliku RSF wstawione linie kierunkowe (około 370) i przyklejone tory. Skorygowane rozstawy torów i zmienione długości rozjazdów w miejscach, gdzie wskazywała na to ortofotomapa. Praktycznie każdy obiekt się przemieścił. Sygnalizacja została częściowo skorygowana, odtworzone zostały zależności (sterowanie To, Sp, SBL). Wysokości nie były zmieniane, tak więc tory mogą nie nadawać się do jazdy. Również nie było jeszcze korygowane położenie peronów i mogą one kolidować z torami.

Północna część przeniesiona do formatu RSF. Wcześniej zostały nieco skorygowane promienie łuków oraz krzywych przejściowych. Wszystkie obiekty zostały przeliczone o 40km w osi południkowej, tak więc środek OXZ z okolic Zwardonia przeniósł się w okolicę Czechowic-Dziedzic.

2020-02-26 (niepublikowane)

 • Zmiany mają charakter formalny i nie wnoszą nic do funkcjonalności względem poprzedniej paczki.

Usunięte izolacje przy rozjazdach krzyżowych, których nazwy nie były unikalne.

Przeliczone pozycje i kąty napędów rozjazdów w Soli.

Parametry we wpisach, definiowane pierwotnie jako długość odcinka, a nie używane przez EU07.EXE zostały zaokrąglone do 3 cyfr dziesiętnych na potrzeby testowania eksportu do RSF z zachowaniem kolejności wpisów i porównywania z plikiem eksportowanym z RSF. Docelowo wartości te będą zastępowane kilometrażem z niwelety.

W południowej części trasy zostały wpisane ograniczenia prędkości w tory. W tory za rozjazdami w większości 40km/h, w tory prowadzące na kozioł 20km/h. Prędkości są potrzebne między innymi do porównywania z eksportem z RSF, który automatycznie wstawia ograniczenia na ostrych łukach oraz przy rozjazdach.

W zwrotnicach zostały zamienione tory tak, aby pierwszy tor był prosty (z wyjątkiem zwrotnic "b" i "d" w krzyżowym). Jest to pierwszy etap do aktualizacji szablonów rozjazdów przed eksportem do RSF. Prowizorycznie uzupełnione napędy dla rozjazdów używanych w przebiegach i przetestowane dotychczasowe skrypty sterujące — nie da się obecnie dojechać do Katowic na domyślnych ustawieniach rozjazdów.

Zwrotnice rozjazdów krzyżowych otrzymały unikalne nazwy, ale bez zwracania uwagi na zgodność w ramach struktury rozjazdu krzyżowego. Nazwy te będą poprawiane ręcznie na zgodne ze schematami, bądź z poziomu RSF zostaną ujednolicone automatem. Brak unikalnych nazw utrudniał wyszukanie zwrotnic w celu poprawienia nazwy w pliku (trzeba było szukać po numerze linii w pliku, a np. wykonywane jednocześnie dodawanie napędów zmieniało numer linii). Kilkumetrowe odcinki toru przy zwrotnicach rozjazdów krzyżowych zostały obrócone punktem 1 w stronę iglic, aby uzyskać topologię zgodną z używaną w edytorze RSF.

W Soli dodany W4 wraz z odczytem przed semaforem B. Poprawiony rozkład pociągu 77862 — były w złym miejscu wpisane godziny przejazdu przez stacje.

Uruchomiony został algorytm rozróżniania łuków (odcinków okręgu) od krzywych przejściowych i odpowiednio zostały ustawione znaki dla promienia. Łuki symetryczne mają wartość promienia dodatnią, odcinki proste — zerową, a wszystkie inne krzywe — ujemną. Wartość ta jest istotna podczas edycji: dla łuków o dodatnim promieniu można wyliczyć środek okręgu i np. przemieszczać punkt połączenia dwóch odcinków po tym okręgu, unikając przy tym przeliczania odcinków o ujemnej wartości promienia. Rozróżnienie jest potrzebne do podziału łukowych odcinków z odczytem sygnalizatorów.

Nieponumerowane tarcze manewrowe otrzymały unikalne nazwy, w większości zgodne ze schematami stacji. Zostały też przypisane do odpowiednich torów.

Współczynnik tarcia w torach został wymieniony z 0.25 na 0.15.

Odcinki torów, tworzące rozjazdy, zostały w większości dopasowane do typowych szablonów (skosy 1:9, 1:7.5, 1:6.6). Pozostało kilkanaście rozjazdów, których nie udało się dopasować i które będą musiały być indywidualnie potraktowane po eksporcie do RSF (np. łukowe, podwójne, symetryczne). Edycja torów w RSF wymaga "sztywnych" szablonów rozjazdów, ponieważ ich parametry są używane do przeliczania geometrii torów.

W Soli zmieniony mechanizm zatrzymania pociągu towarowego. Aby pociąg nie stawał na zwrotnicy, w Tm3 wpisywana jest komenda SetVelocity 0 0 (odpowiednik S1), mająca zatrzymać skład analogicznie jak semafor. Po podaniu wyjazdu komenda jest zmieniana na standardowe ShuntVelocity 0 0 (odpowiednik Ms1), jednak AI nie reaguje prawidłowo na taką zmianę. Rozwiązaniem prowizorycznym jest wpisanie SetVelocity 40 40 (odpowiednik S12) i zmiana komendy dopiero po zajęciu rozjazdów, analogicznie do wygaszenia wyjazdu.

Prowizorycznie (bez skryptów sterujących stacjami) poprawiony przejazd pociągu 428 od Czechowic-Dziedzic do Katowic. Rozkład uzupełniony o brakujące przystanki, czasy przejazdu wzięte z tabeli na rok 2007/2008. Przypisane W4 do torów tam, gdzie nie były. Usunięte zduplikowane nazwy rozjazdów oraz semaforów.

Sceneria miała obrócone wykolejnice o 180° w osi pionowej, w związku z tym część z nich została obrócona i wymieniona na wkPP_ml.inc. Pozostałe wymagają sprawdzenia plików INC. Na potrzeby sterowania ruchem wykolejnica powinna obsługiwać sygnały S1, Ms1, Ms2, Sz (tzn. musi mieć możliwość ruszenia taboru z miejsca oraz zablokowania wyjazdu mimo otwarcia). Rozwiązaniem dostępnym obecnie na poziomie MaSzyny jest nazwanie toru przy wykolejnicy taką samą nazwą, jak ma wykolejnica i wykonywanie na torze eventów jak dla zwrotnicy (eventy takie powinny zmieniać właściwości wykolejania przez tor, można też użyć toru typu turn, który potrafi się odłączyć od sąsiednich i podłączyć ponownie).

Paczka lk139-200213.7z

Naprawione nazwy plików INC dla tarcz ostrzegawczych przejazdowych (nie są jeszcze aktywne).

Uruchomione skrypty sterujące: Bielsko-Biała Głowna, Bielsko-Biała Lipnik, Bielsko-Biała Leszczyny. Szlak pomiędzy stacją Bielsko-Biała Głowna a stacją Zwardoń jest w miarę przejezdny w obie strony. Uruchomiona mijanka w Łodygowicach (pociąg 428 mija się 77011 około godziny 16:00) — dodane napędy rozjazdów. Uzupełnione wygaszanie semaforów w skryptach (generator tego jeszcze nie robi).

Pociąg towarowy 77862 przestawiony ze Skalité do Zwardonia, ponieważ tam oczekuje na wolną drogę od 14:19 do 14:47, a sceneria startuje o 14:25. Przygotowany plik rozkładu (usunięte przystanki osobowe z rozkładu 428), będzie się mijał w Żywcu z 77011 około 16:20.

Teren utworzony w 2008 roku został uklepany na tyle, żeby nie rzucały się w oczy kolizje z torami. Dalsze prace nad terenem będą kontynuowane po skorygowaniu profilu pionowego (obecnie są wiszące tory i wiszące budynki, docelowo powinno się to bardziej wyrównać).

Wstawione kilka kolejnych napędów rozjazdów, umożliwiają obecnie płynniejszy ruch pociągów (działają mijanki w Węgierskiej Górce oraz Żywcu).

Prowizorycznie obsłużony ruch do stacji Czechowice-Dziedzice. Poprawiony numer kanału radiowego w rozkładach (na R5). W Soli zrobiony mechanizm przytrzymania pociągu towarowego.

Zakończony etap wstępnych prac uzdatniających scenerię. Dalsze prace będą ukierunkowane na utworzenie pliku RSF, w którym po korektach ułożenia torów będą dodawane brakujące obiekty (wskaźniki, sieć trakcyjna).

Paczka lk139-200210.7z

Zostały przeanalizowane wektory kontrolne odcinków i dla przypadków, gdy wskazują one punkty w 1/3 oraz 2/3 odcinka, zostały one wyzerowane (około 5000 odcinków). Usprawni to dzielenie odcinków przy sygnalizatorach oraz późniejszy eksport do RSF.

Wjazd na stacje Sól oraz Rajcza zmieniony na dwa pomarańczowe (S13). Przeloty będą obsługiwane na dalszych etapach prac.

Większość sygnalizatorów otrzymała unikalne nazwy, dzięki czemu mogły zostać połączone z torami. Pozostały do poprawienia pojedyncze semafory, a także tarcze ostrzegawcze przejazdowe oraz nieponumerowane wcześniej tarcze manewrowe.

Uzupełniona została większość wskaźników W4. Nie wszystkie są przypisane do torów ze względu na bliskość semaforów. Dalsze uzupełnianie i przyklejanie do torów będzie realizowane w miarę potrzeby (testy z rozkładami jazdy).

Przedrostek dla Bielsko-Biała Lipnik ustalony na BBP (zmieniony później na BLp), ponieważ był konflikt z BBL jako Bielsko-Biała Leszczyny.

Utworzone skrypty sterujące dla stacji: Wilkowice Bystra, Łodygowice, Żywiec, Węgierska Górka, Milówka. Przetestowany przejazd od Zwardonia oraz ustawiona strona otwarcia drzwi przy peronach.

Trójkąty terenu, które były dopasowane do poprzedniego ułożenia torów, zostały nieznacznie przesunięte. Dzięki temu w okolicy Czechowic-Dziedzic nie są już bardzo widoczne niezgodności terenu z torami. Do poprawienia zostaje około 5km, gdzie teren jest wyżej niż tory.

Paczka lk139-200122.7z

Prace zostały rozpoczęte od porównania wersji 2008 roku z najnowszą. W nowszej wersji początek scenerii został przesunięty o wektor -2280.5 0 -2009, aby dopasować stację Zwardoń do map. W torach na wschód i północ od Zwardonia widoczne są przesunięcia, dzięki którym stacja Czechowice-Dziedzice mniej więcej pasuje do ortofotomapy. W nowszej wersji zachowane zostały nazwy torów, na których w 2008 był wstawiony tabor, także nie będzie pożytku z dalszego porównywania wersji. Ewentualnie przemieszczenie torów mogłoby być użyte do przeliczenia terenu, ale nie wydaje się to być potrzebne (teren był robiony z SRTM, podczas gdy od 2014 roku są dostępne dane NMT-100, a od 2018 również bryły budynków CityGML). Pliki nowej wersji zostały przeformatowane makrem, aby modyfikacje wprowadzone przez Rainsted nie wprowadzały zmian w formatowaniu.

Na całej długości trasy zostały ustawione kody komórek. Odcinki torów i dróg otrzymały unikalne nazwy, w drugiej kolejności poprzedzane dodatkowo kodem komórki, aby nie powtarzały się takie same w obu plikach. Oryginalnie nazwy posiadało tylko 11 torów, na części z nich był wstawiony tabor. Przetestowane zostało automatyczne dodawanie przedrostków do nazw sygnalizatorów, ich połączenia z torami zostały naprawione ręcznie. Dalsze zmiany nazw wymagają zmiany podejścia, ponieważ więcej niż jedna stacja trafia do tej samej komórki, przez co powtarzają się nazwy sygnalizatorów (obiekty zasięgu nazewnictwa się lepiej sprawdzą przy tworzeniu przedrostków). Nazwy rozjazdów zostały zmienione na unikalne (oprócz krzyżowych, które wymagają kojarzenia zwrotnic) i będą w dalszej kolejności zmieniane na odpowiadające schematom stacji.

Przy pomocy obiektów zasięgu nazewnictwa dodane zostały przedrostki do nazw sygnalizatorów oraz rozjazdów. Naprawione też zostały powiązania sygnalizatorów z torami. Z uwagi na masową skalę zmian niektóre nazwy mogą być błędne, co będzie już dalej naprawiane ręcznie.

Na odcinku od Zwardonia do Żywca nadane prawidłowe nazwy rozjazdom i zrobione odcinki izolowane przy rozjazdach. Celem tych działań jest uruchomienie pociągu osobowego jadącego ze Zwardonia (wyjazd 14:28) do Katowic.

Dla stacji Zwardoń, Sól i Rajcza zostały wygenerowane skrypty sterujące w oparciu o automatycznie utworzone izolacje rozjazdów oraz ręcznie dodane zliczanie pojazdów dla blokad liniowych. Dzięki prostemu eventowi udało się uruchomić przejazd AI pomiędzy tymi stacjami z podaniem sygnałów na semaforach. Z użyciem edytora RSF dodane trochę wskaźników W4. Utworzony plik rozkładu, w efekcie AI wyjeżdża z rozkładem ze Zwardonia i utyka przed Milówką. Za Rajczą mocno nie pasuje teren i na razie nie wiadomo, czy to teren jest do poprawienia, czy profil torów — będzie to prawdopodobnie poprawiane dopiero po udrożnieniu ruchu między stacjami Zwardoń i Czechowice-Dziedzice.

Do 2019 włącznie

Pierwsza wersja scenerii powstała w 2008 roku, rysowana była specjalnym edytorem na podkładach z ortofotomap. Ze względu na brak normalizacji map w owym edytorze, w Rainsted było widoczne przesunięcie względem map (nie było jeszcze wtedy edytora RSF). Wobec braku osób chętnych do współpracy przy ulepszaniu tej scenerii, prace się nie posuwały, a autor do swoich potrzeb (symulacja sterowania ruchem) dostosował Linię 61.

Sceneria była rozważana jako jedna z kilku do testów edytorów w Rainsted, ale w porównaniu do Linii 61 nie miała sieci trakcyjnej ani obsługi ruchu pociągów. Po przetworzeniu Linii 61 do zgodności z mapami pojawiła się perspektywa powrotu do prac nad linią 139. Jednak w 2020 roku okazało się, że autor ma wersję lepiej dostosowaną do map, a także ze stacją Katowice.

Jakość stanu początkowego nie różni się wiele od tego, co było w 2008 roku. Tory zostały przesunięte i do map pasują nieco bardziej. Jednak nadal tory nie mają nazw, a sygnalizacja jest pozbawiona przedrostków, przez co eventy odczytu są błędne.

Scenerie realistyczne
Sceneria Podstrony i informacje
Gorlice Realistyczny układ torów
Kaliska Etap 1Etap 2Etap 3WyczerpyLK146LK131Komórki
Linia 61 UwagiWOS 2011Aktualne zmianyZmiany 2017÷201920162015Komórki
Linia 64 Realistyczny układ torów
Linia 139 Aktualne zmianyKomórki
Linia 181 WOS 2011Aktualne zmianyKomórki
Suwałki Zmiany
Szczecin Przeliczenie
Tarnowskie Góry ZmianyKomórki
Toruń Zmiany
Tramwaje GOP Realistyczny układ torów
Scenerie fikcyjne
Sceneria Podstrony i informacje
Czarne Prosty tor o długości ponad 460km
Drawinowo Zmiany
Linia 546 OpisDzierżawa
MZD Zmiany
Quark MydelniczkaRuch 2016Aktualne zmiany
SDR StrzęsowiecCzerwiceKarpiceKrętoszynPiaskowiecWostrzewo
Tarniowo Na bazie rzeczywistej stacji, poprawne profile pionowe na szlakach
Zwierzyniec Zmiany
Zagadnienia ogólne
Profil 2-5-13Odcinki izolowaneSterowanie ruchem 2016Zasięgi nazewnictwa
Sieć trakcyjnaRegulacja
Teren NMT-100Budynki CityGMLPrzeliczanie niweletamiPrzeliczanie obszaramiKomórkiPUWG1922
Formatowanie SCNUnifikacja klonówZapis czasu
YouTube: Sceneria w RainstedZakopane
Lista scenerii, którymi można się zaopiekować