Sceneria/Linia 61

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Początki scenerii sięgają roku 2006, kiedy powstał odcinek Gnaszyn – Herby Stare. Następnie do 2008 został rozbudowany w kierunku Stradomia oraz Lublińca. Później, w latach 2009 do 2011 — jako osobna sceneria — powstawał odcinek Lubliniec – Fosowskie (i dalej szlak do Ozimka linią 144). Niestety każdy z odcinków miał własny Lubliniec, co uniemożliwiało ich połączenie. Dodatkową trudnością było to, że do 2015 roku powstało łącznie 14 klonów, różniących się szczegółami, przy czym każdy z nich miał osobne tory i używały one dwóch zestawów semaforów (o różnych nazwach i współrzędnych).

W lutym 2015 rozpocząłem prace nad połączeniem scenerii. Zacząłem od unifikacji 8 klonów na odcinku Stradom – Lubliniec. Dziewiąty klon był w trakcie przygotowania i z niego wziąłem wskaźniki W4. Zunifikowane tory udało się pociąć i pozszywać w kilku miejscach na tyle, że skrajne stacje (Stradom, Herby Nowe, Lubliniec) dały się dopasować do ortofotomapy. Ujednolicone tory zostały wydane w paczce MaSzyna 15.04.

Dalsze prace kontynuowałem od końca maja 2015. Ponieważ czekałem na jeszcze jedną odmianę odcinka Lubliniec – Ozimek, podjąłem próbę wprowadzenia profilu pionowego na odcinku Liswarta – Lubliniec. Wymagało to skrócenia stacji Lisów oraz Lubliniec po około 300m. Później się jeszcze okazało, że stacja Kochanowice ma w scenerii zbyt szerokie perony, a ponadto dorobić trzeba w niej wiele łuków. W sumie przekształcenie odcinka 15km do zgodności z ortofotomapą oraz nałożenie profilu pionowego wraz z korektami większości błędów i opracowaniem pochylanych podsypek rozjazdów zajęło mi ponad 2 miesiące intensywnej pracy. Szczególnie dużo czasu zajęło przesuwanie i obracanie wiaduktu w Lisowie wraz z przygotowaniem przekopu pod tor wyciągowy od zachodniej strony. Dopiero w połowie sierpnia udało się osiągnąć stan, w którym wszystkie klony używały tych samych torów, a misje były znów przejezdne — przy czym nadal pozostało wiele błędów o charakterze estetycznym.

Zmiany na scenerii są ukierunkowane na przedstawienie stanu, w jakim linia była w 2011 roku. Z jednej strony wynika to z większej dostępności materiałów sprzed remontu (ortofotomapy, schematy, modele słupów i budynków), z drugiej — po remoncie zatarta została dotychczasowa specyfika linii (znaczne różnice prędkości na obu torach, dawna sygnalizacja w Herbach Starych, jednokierunkowość torów stacyjnych — upraszczająca budowę urządzeń mechanicznych scentralizowanych). W praktyce daje to możliwość uruchamiania pociągów z rzeczywistymi rozkładami z okresu 2007 do 2013 (pomiędzy remontem toru 2 a stworzeniem "protezy koniecpolskiej").

Głównym celem moich prac jest zmniejszenie dystansu pomiędzy sceneriami nadającymi się do używania w symulacji (z otoczeniem, misjami itd.), a tym, co da się wygenerować z edytora RSF. Scenerie wygenerowane z edytora wymagają jeszcze wypracowania konkretnych rozwiązań w zakresie terenu i otoczenia. Dlatego zacząłem od scenerii, która jest uznawana za jedną z bardziej dopracowanych, a z drugiej strony można poprawić jej jakość bez konieczności wymyślania i ustalania sensu poszczególnych rozwiązań, jak dla scenerii fikcyjnych.

Spis treści

Szybka instalacja

Scenerię w aktualnym stanie można zainstalować skryptem instalacyjnym na zakładce Dodatki w Rainsted. Jeśli skrypt nie uruchomi się w Rainsted, można go pobrać bezpośrednio z serwera, zapisać na dysku i wrzucić w otwarte okno Rainsted. Wymagane jest posiadanie paczki MaSzyna 21.04 (na wcześniejszych paczkach skrypt instalacyjny nie uzupełni wszystkich brakujących plików).

Informacje o linii

Cechy szczególne w okresie 2007÷2013

 • Znaczna różnica prędkości pomiędzy torem 1 (50, 40, 30km/h) i torem 2 (120km/h).
 • Duża liczba ograniczeń prędkości, długie odcinki z prędkością 30km/h.
 • Dawna sygnalizacja w Herbach Starych (semafory sześciokomorowe).
 • Niektóre tory nie posiadają semaforów wyjazdowych (niektóre tylko Tm).
 • Ruch pasażerski regionalny (do 2013) oraz tranzytowy (Częstochowa – Wrocław).

Stałe cechy szczególne

 • Długi odcinek jednotorowy (ponad połowa długości scenerii).
 • Trzy pięciokierunkowe stacje kolejowe (Herby Nowe, Lubliniec, Fosowskie).
 • Zróżnicowany profil pionowy (pochylenia do 10 promil).
 • Semafory drogowskazowe (Stradom, Gnaszyn, Blachownia, Herby Stare).

Aktualny stan scenerii

Od maja 2022 tory ułożone zgodnie z mapą są od Częstochowy Osobowej do Ozimka. Otoczenie na odcinku Lubliniec – Fosowskie – Ozimek zostało częściowo dopasowane do charakterystycznych obiektów (głównie przejazdów) z nieznacznymi zafałszowaniami położenia np. cieków wodnych. Pozwala to korzystać z rzeczywistych wykazów ostrzeżeń stałych (WOS) oraz rozkładów jazdy (z lat od 2007 do 2012).

Wyczerpy (linie 1 i 146)

Testowo podłączony fragment scenerii "Kaliska" po jego zgrubnym dopasowaniu do map (w ramach testów skalowania scenerii). Umożliwia prowadzenie ruchu przez stację Częstochowa Osobowa. W czerwcu 2021 tory zostały w dużym stopniu dopasowane do map (w szczególności w okolicy posterunku odgałęźnego Wyczerpy), ustawiony został profil pionowy oraz rozpoczęte zostało wstawianie terenu z NMT-100. Odcinek ten nadal wymaga wiele pracy, ale jest już solidna baza do dalszych ulepszeń.

Częstochowa Osobowa (linia 1, łącznice 700 i 701)

Pierwotnie nieobecna w scenerii, aktualnie jako stacja w budowie. Dodatkowo Częstochowa Osobowa umożliwi jazdę powrotną kolejnym pociągiem, np. 5513 po zakończeniu rozkładu 64040 (wg stanu na 2011 rok). Dzięki uprzejmości jednego z użytkowników dodałem model dworca (model nadal jest w fazie tworzenia i w kolejnych aktualizacjach scenerii prezentowany jest aktualny stan prac).

Częstochowa Osobowa – Częstochowa Stradom

W uproszczonej formie są tory dojazdowe z pozostałych stacji w Częstochowie. W grudniu 2015 została rozbudowana łącznica nr 700, dochodząca z Częstochowy Osobowej. Tor został ułożony zgodnie z mapą i wpięty w urealnioną głowicę Stradomia. Wstępnie jest ułożony tor do lokomotywowni, brakuje łącznicy do Częstochowy Towarowej. Przebudowana głowica otwiera też możliwość wybudowania stacji technicznej od strony Kucelinki (dla pociągów przelotowych z/do Koniecpola).

Częstochowa Stradom

Stacja pokrywa się z ortofotomapą (jest też komplet torów bocznych od północy). Głowica wschodnia została wymieniona na wersję zgodną z rzeczywistością (wcześniej niemożliwy był przejazd do Częstochowy Osobowej z torów innych niż dwa przy stradomskim dworcu). W styczniu 2016 stacja została wydłużona od zachodniej strony, dzięki czemu zachodnią głowicę można było zbliżyć do stanu widocznego na ortofotomapie. W torach stacji powstał nieobecny wcześniej łuk. Stacja w scenerii ma profil pionowy od kwietnia 2016.

Częstochowa Stradom – Herby Stare

Dostępny w scenerii szlak został w kilku etapach ułożony zgodnie z mapą. Wymagało to przemodelowania łuków oraz przesunięcia stacji Gnaszyn i Blachowania wraz z gruntownym przerobieniem głowic i sieci nad nimi. We wrześniu 2015 obie głowice Blachowni oraz wschodnia głowica Gnaszyna zostały przerobione do rzeczywistej topologii (z wyjątkiem dodania brakujących torów bocznych). Semafory zostały odpowiednio wymienione. Również zostały dodane brakujące wcześniej semafory za peronami. W drugiej połowie stycznia 2016 rozpoczęty został proces przesunięcia odcinka Stradom – Herby Stare do położenia zgodnego z ortofotomapą. Sceneria została rozcięta w 16 miejscach, a uzyskane w ten sposób fragmenty są przemieszczone w bardziej odpowiednie lokacje. Szlak w scenerii ma profil pionowy od kwietnia 2016 — różnica wysokości to ok. 38m.

Herby Stare

W pierwszym etapie prac stacja w scenerii została przemieszczona tak, żeby skrzyżowanie z linią 131 wypadło w miejscu zgodnym z ortofotomapą. W styczniu 2016 część wschodnia została odchylona o ok. 3.5°, a część zachodnia przesunięta lekko na południe. Zachodnia głowica została skrócona, dodane są brakujące rozjazdy. Stacja ma już profil pionowy. Finalnie zostały też dopracowane tory boczne (ich ułożenie w pierwotnej scenerii było dość przypadkowe).

Semafory na stacji oraz sygnały używane w misjach zostały wymienione na obowiązujące do roku 1969 (dwa zielone jako S10, pomarańczowe u góry a zielone na dole jako S4) — wcześniej były wymieszane nowe z dawnymi. Również tarcze ostrzegawcze są wymienione na trójkomorowe. Odpowiada to stanowi rzeczywistej stacji przed 2015 rokiem.

Herby Nowe (linie 131 i 181)

Stacja została obrócona tak, aby prosty odcinek linii 181 od północnej strony pokrywał się z ortofotomapą, następnie przesunięta ok. 300m na południe tak, żeby do ortofotomapy pasowała południowa głowica wraz z odcinkiem linii 131. Rozjazdy głowicy południowej zostały doprowadzone do zgodności z ortofotomapą.

Łącznice wznoszące się do Herbów Starych oraz Liswarty miały pierwotnie dość swobodne ułożenie, a przeskalowanie (niezbędne do przesunięcia stacji) nie dało zadowalającego efektu. Ostatecznie łącznice zostały ułożone na nowo w marcu 2016, wraz z dopasowaniem do terenu NMT-100.

W czerwcu 2016 zostały przebudowane północne wyjazdy, dzięki czemu możliwe było podłączenie prowizorycznie przygotowanej linii 181, sięgającej do Kępna. Również prowizorycznie została uruchomiona misja TLK 83500 z Wielunia do Stradomia.

Herby Stare – Liswarta

W drugiej połowie stycznia 2016 stacja Herby Stare została przesunięta, dzięki czemu można było dodać łuki odwrotne w torze 1. W marcu 2016 tor południowy został dopasowany do mapy (odsunięty około 250m na południe), a następnie oba tory otrzymały profil pionowy.

Liswarta

Posterunek odgałęźny został przesunięty około 700m na zachód. Dodany został też profil pionowy na poszczególnych torach (każdy ma inne pochylenie). Finalnie został też uporządkowany teren, aczkolwiek przejazd przez drogę jest raczej jeszcze odległy od rzeczywistości.

Liswarta – Lisów

Szlak z profilem pionowym, w dużej mierze zgodny z ortofotomapą. W związku z tym, że szlak przebiega przez las oraz ma zróżnicowany profil pionowy, ułożenie torów zostało nieco uproszczone. Rzeczywiste tory zostały już przebudowane i nie można zweryfikować szczegółów ich ułożenia na gruncie. Finalnie w grudniu 2016 zrobione mostki ponad rzeką przed Lisowem zamiast pierwotnego przekopu przez las.

Lisów

Stacja z profilem pionowym, praktycznie cała przebudowana. Skrócona od zachodniej strony około 300m. Wiadukt przesunięty, przeskalowany i obrócony. Dorobiony tor wyciągowy wraz z wymodelowaniem przekopu. Powierzchnia terenu zachodniej części wzięta z NMT-100, wschodnia zmodyfikowana z oryginalnej scenerii. Nastawnia przy wiadukcie przeskalowana, bo była za duża (wschodnią chyba też trzeba by przeskalować). Również przeskalowana hałda węgla obok nastawni. Dodana bocznica do zakładu, finalnie uzupełniony też tor pod budynek dworca (ze skrajnikiem) i zarośnięty peron.

Lisów – Kochanowice

Szlak z profilem pionowym. Łuk za Lisowem wymodelowany w terenie z NMT-100 (zwiększony promień). Dotychczasowy przekop przez las został zastąpiony istniejącym w rzeczywistości nasypem, jednak nadal prowadzi przez las, a nie przez pola. Brakuje kilku przejazdów z drogami polnymi.

Kochanowice

Stacja z profilem pionowym, praktycznie cała przebudowana. Wydłużona od strony południowej, perony zostały zwężone. Dodane dodatkowe rozjazdy. Przejazd przed stacją został przesunięty (przy okazji nastawnia). Bocznica zakładowa została ułożona zgodnie z mapą i po uzupełnieniu drobiazgów (ogrodzenie, plac, budynki, latarnie) będzie się nadawała do urozmaicenia ruchu towarowego. Do przesunięcia i przeskalowania jest otoczenie dworca.

Kochanowice – Jawornica

Szlak z profilem pionowym. Łuk przed Jawornicą wymodelowany w terenie z NMT-100 (zwiększony promień).

Jawornica

Zmieniona topologia rozjazdów do zgodnej z rzeczywistą.

Jawornica – Lubliniec

Łuk przemodelowany wstępnie w październiku 2016. Wskazane by było zrobienie łuku koszowego, jednak dla łuku o stałym promieniu rozbieżności z ortofotomapą nie przekraczają 5m.

Lubliniec

Stacja została skrócona o ok. 300m względem pierwotnej w scenerii. W lipcu 2016 przebudowana do zgodności z ortofotomapą, z wyjątkiem głowicy torów bocznych, która pasuje częściowo. Dodane zostały również wyjazdy na przyległe szlaki. Od października 2016 stacja ma profile pionowe na wszystkich wyjazdach (również na Fosowskie). W 2020 roku finalnie dołożona bocznica prowadząca na wschód i północ (ale bez dostosowania terenu i otoczenia).

Lubliniec – Fosowskie

W maju 2022 odcinek przeliczony do map. Ustawiony profil pionowy, Fosowskie są około 65m poniżej Lublińca.

Fosowskie

Po przeliczeniu odcinka w maju 2022 stacja ma trochę błędów do poprawienia (np. zbyt szerokie perony, wschodnia część nie pasuje do map). Układ torowy jest nieco uproszczony.

Fosowskie – Ozimek (linia 144)

W maju 2022 odcinek przeliczony do map. Ustawiony profil pionowy, Ozimek znajduje się ok. 10m poniżej Fosowskich.

Ozimek (linia 144)

Po przeliczeniu odcinka w maju 2022 stacja miała trochę błędów do poprawienia (np. zbyt szeroki peron). W 2012 roku powstała wersja stacji zgodna z ortofotomapą, zawierająca praktycznie kompletne tory boczne huty — tory te zostały wstępnie zintegrowane w październiku 2022 (docelowo wymagają dopasowania wysokości do budynków CityGML — w północnej części powinny być ok. 3m niżej).

Ozimek – Opole (linia 144)

Szlak ułożony prowizorycznie, umożliwia dojazd z Ozimka do Opola i wg stanu na czerwiec 2022 może być bazą do testowania misji obejmujących Opole.

Profil pionowy

Pierwotnie profil pionowy sprowadzał się do ułożenia torów na trzech poziomach, przy czym jeden z nich stanowiła stacja Herby Nowe. Zmiana wysokości pomiędzy dwoma pozostałymi poziomami była na łuku przed Lisowem (tam, gdzie w końcu pojawiły się mostki nad rzeką) i wynosiła 2.5m.

Stradom – Liswarta

Profil pionowy na tym odcinku został zrealizowany ostatecznie w kwietniu 2016, po wcześniejszym ułożeniu torów zgodne z ortofotomapą. Stradom jest na wysokości około 248m n.p.m., Herby Stare sięgają 286m n.p.m., Liswarta jest około 267m n.p.m.

Liswarta – Lubliniec

Eksperymentalnie dodałem profil pionowy na odcinku 15km. Wymagało to uprzedniego ułożenia torów zgodnie z ortofotomapą, aby kilometraż toru zgadzał się z kilometrażem profilu — niezbędne było przy tym skrócenie stacji Lisów i Lubliniec, a także przerobienie stacji Kochanowice. Profil pionowy został ustalony na podstawie schematów stacji, a wysokość bezwzględna na podstawie porównania profilu z danymi NMT-100. Profil może nie być w pełni zgodny z rzeczywistym, ponieważ schematy stacji miały nieścisłości. Wysokość Lublińca ustaliłem na 261.18m (poziom główki szyny). Wg schematów tory w Lublińcu są poziome na długości ponad 1.5km. Z czasem profile pionowe zostały wprowadzone również na pozostałych 4 szlakach od Lublińca.

61-Li-Lbc.png

Legenda:

 • niebieski — próbki odczytane z mapy topograficznej (dotychczasowa metoda ustalania profilu)
 • czerwony — profil odczytany ze schematów stacji
 • żółty — wysokości z SRTM (z doliczonymi wysokościami lasów)
 • zielony — wysokości z danych geodezyjnych NMT-100 (pik w Lublińcu to błąd przy wiadukcie)

Na początku 2018 roku profil został skorygowany, nowy poziom główki szyny został ustalony na 260.68m n.p.m. W 2020 roku Geoportal udostępnił usługę odczytywania wysokości — w Lublińcu pokazuje około 260.2, także poziom główki szyny powinien być ewentualnie jeszcze nieco niżej.

Lubliniec – Fosowskie

W maju 2022 sceneria została przeliczona do zgodności ortofotomapą i dodany został profil pionowy. W Fosowskich skorygowany został przebieg linii 144 na wschód.

Fosowskie – Ozimek (linia 144)

W maju 2022 sceneria została przeliczona do zgodności ortofotomapą i dodany został profil pionowy.

Misje na scenerii

Na początku 2015 roku było 8 misji na odcinku Stradom – Lubliniec oraz 6 na Lubliniec – Ozimek. W połowie sierpnia 2015 zakończył się etap łączenia scenerii i przywracania przejezdności poszczególnych misji — obecnie wszystkie misje korzystają ze wspólnych torów. Oznaczenie (+) w nazwie oznacza wydłużenie misji, związane z połączeniem obu scenerii w Lublińcu, a (+LK181) oznacza dołączenie odcinka Herby Nowe — Kępno. Od czerwca 2020 możliwy jest również wyjazd z Lublińca w kierunku Toszka — oznaczenie (+LK152). Od marca 2022 uruchomiony został fragment z liniami 131 i 143, oznaczony (+Kalety) oraz trasa z Lublińca na Kluczbork (+LK143). W maju 2022 uruchomiona została trasa Tarnowskie Góry – Fosowskie, oznaczona (+LK144), a same Tarnowskie Góry są oznaczone jako (+TG).

Sceneria została też przystosowana do ulepszonego sterowania ruchem (zmiana nazw semaforów oraz rozjazdów, dodawanie odcinków izolowanych, wprowadzenie skryptów sterujących). Misje z dodatkowymi składami do poprowadzenia mają podaną łączną liczbę dostępnych składów, np. (2).

W miarę możliwości pociągi osobowe dostały rzeczywiste rozkłady z 2011 roku (sprzed remontu pod Pendolino). Wyjątki to pociąg pośpieszny z postojem w Ozimku (ostatni taki jechał w 2008 roku przed przemianowaniem na TLK) oraz misje obejmujące przejazd z Herbów Nowych do Częstochowy. Misje już ustabilizowane w rozkładach jazdy mają podaną godzinę startową oraz rok. Zasadniczo stan np. wskaźników jest wzorowany na filmie z września 2011, niemniej dzień roku nie jest narzucany.

linia61_osobowy1 (+LK181)(+Kalety)(+TG)(3) — 06:45, 2003 r.

Pierwotnie jazda EN57 z Herbów Nowych do Stradomia, potem przerobiona na zakończenie w Częstochowy Osobowej. Uruchomiony do jazdy został też pośpieszny w przeciwną stronę. W pierwotnej wersji trzeba było poczekać, aż pośpieszny ze Stradomia dojedzie do Gnaszyna, a dalszy ciąg czekania na ten pociąg był w Herbach Starych.

Misja jest merytorycznie problematyczna ze względu na rozkłady, ponieważ co najmniej od 2006 roku pociągi osobowe nie jeździły z Herbów Nowych w kierunku Częstochowy. Roboczo wprowadzone zostały rozkłady z 2003 roku (osobowy Kępno – Częstochowa, pośpieszny Szczecin – Katowice). Jednak taki rozkład nie jest zgodny z WOS 2011, ponieważ w 2003 roku obowiązywała prędkość 60km/h na torze 1 wobec 50km/h ze znacznymi zwolnieniami w 2011, natomiast dla toru 2 informacje nie są pewne (albo również 60km/h albo być może 100km/h od Blachowni do Stradomia).

Pod koniec 2018 dołączona została linia 181 (Herby Nowe – Wieluń – Kępno), co umożliwia dłuższą jazdę i testowanie sygnalizacji oraz ruchu na odcinku od Kępna do Herbów Nowych. Uruchomiona jest też mijanka w Pątnowie Wieluńskim oraz rozpoczynanie i kończenie jazd EZT w Wieluniu Dąbrowie. Do jazdy można wybrać pociąg 74130 z Kępna (6:47) do Częstochowy (9:07) oraz 511 z Herbów Nowych (6:50) do Wielunia Dąbrowy (7:49). Ze względu na przesunięcie startu na wcześniejsze godziny, pośpieszny 84507 z Częstochowy odjeżdża teraz zbyt późno (8:22) i wybieranie go do jazdy przestało mieć sens.

Od października 2021, w związku z Etapem 2 przekształcenia scenerii "Kaliska", istnieje możliwość podłączenia linii 146, gdzie w Białej Pajęczańskiej można by startować pociąg pośpieszny 54503, jadący od Zduńskiej Woli do Katowic przez Częstochowę Osobową oraz Herby Stare. Od lutego 2022 jest też możliwość dołączenia ok. 20km trasy od Kaliny do Kalet (dla pociągów 84507 i 54503). W lipcu 2022 dodane zostały Kalety i Tarnowskie Góry, także do jazdy można wybrać też pociąg 512 Tarnowskie Góry (6:54) — Wieluń Dąbrowa (8:44).

linia61_osobowy1a (+LK181)(+Kalety)(+TG)(3) — 08:17, 2003 r.

Modyfikacja misji "linia61_osobowy1", obejmująca przesunięcie godziny startowej oraz odpowiednie przemieszczenie składów. Pierwotnie używana do przetestowania przejazdu pociągiem 84507 z Częstochowy Osobowej do Katowic przez Herby Stare.

linia61_osobowy2 (+)(2) — 06:43, 2011 r.

Przejazd EN57 z Ozimka (6:44) do Częstochowy Osobowej (8:19) jako pociąg 64040 z Opola w 2011 roku. Oryginalnie zapowiedź odjazdu pociągu do Tarnowskich Gór o 7:31 pochodzi prawdopodobnie z 2010 roku, wtedy poranny pociąg osobowy miał w Lublińcu pół godziny postoju. Ponieważ praktycznie nie ma różnic w WOS pomiędzy rokiem 2010 a 2011, będzie można ewentualnie tej misji dać rozkłady z 2010.

W 2016 został dodany EZT w Lublińcu, którym jako 5514 można dojechać do Częstochowy Osobowej zamiast tym z Ozimka.

Wykres ruchu na linii 61 w 2011 roku, utworzony programem Timegraph, z zaznaczonym pociągiem 64040.

Scenariusz ma potencjał na uruchomienie pociągu 46035 z Częstochowy Osobowej (6:22) do Ozimka (8:19), z mijanką w Lublińcu (postój 9 minut, odjazd 7:34). Dobudowanie Częstochowy Osobowej umożliwiło dalszą jazdę pociągiem 5513 do Lublińca (5 minut postoju w Częstochowie Osobowej — od 8:19 do 8:24, w Lublińcu ponownie 9:26).

W związku z przeliczeniem Ozimka w maju 2022 i potencjalną możliwością uruchomienia stacji Opole Główne, godziny startu mogą być przesunięte do około 6:10, co umożliwi uruchomienie misji w obie strony na trasie Częstochowa – Opole z trzecią misją rozpoczynaną w Lublińcu o 6:44.

linia61_osobowy3 — 05:58, 2011 r.

Przejazd służbowy EN57 z Herbów Nowych do Lublińca i następnie jazda do Częstochowy Osobowej jako pociąg osobowy 5514 (odjazd 6:44). Rozkład dojazdowy do Lublińca ma charakter roboczy i nie uwzględnia ewentualnego konfliktu z pociągiem 5511 (powinien być 6:03 w Liswarcie).

Misja częściowo pokrywa się z misją "linia61_regio", ponieważ tamta została przedłużona o powrót pociągiem 5514. Niemniej jest to jedyny taki czas, kiedy można wrócić z Lublińca kolejnym pociągiem bez nadmiernego oczekiwania (w innych przypadkach trzeba by czekać około półtorej godziny). Gdyby wymienić nagrania, sensowniej byłoby jechać z Lublińca pociągiem 5516 (11:35 z Lublińca), mijając wcześniej dwa TLK w okolicy Liswarty (ok. 10:50).

W związku z przeliczeniem Ozimka w maju 2022 i potencjalną możliwością uruchomienia stacji Opole Główne, możliwe będzie uruchomienie dodatkowo misji w obie strony na trasie Częstochowa – Opole (odjazdy 6:16 i 6:22).

linia61_pospieszny1 (+)(4) — 14:35, 2011 r.

Przejazd EP09 z wagonami z Lublińca do Częstochowy Osobowej jako TLK. Program misji został użyty do wydłużenia misji "l61+l144_pospieszny", która zaczyna się jednominutowym postojem w Ozimku, a kończy postojem w Stradomiu (zgodnie z rozkładem z 2008 roku). Od listopada 2016 dołożony testowo wyjazd z Częstochowy Osobowej na Wyczerpy.

W grudniu 2016 zaczęta została przebudowa misji. W nowej wersji pociąg jedzie jako TLK 61108 (relacji Wrocław Główny – Warszawa Wschodnia, rozkład z 2011 roku). Wyjazd z Lublińca 14:39, w Częstochowie Osobowej 15:19. Przebudowa daje możliwość uruchomienia dodatkowych pięciu pociągów z rzeczywistymi rozkładami. W Częstochowie będzie możliwość przesiadki na powrotny TLK 16105. Z małą zwłoką tę samą trasę (Lubliniec – Częstochowa – Lubliniec) pokonują pociągi 5518 i 5517 (ten pierwszy można prowadzić do Częstochowy, jednak powrót do Lublińca wymaga jeszcze dalszych prac nad wyczyszczeniem torów z pociągów dekoracyjnych). Mijają się z kolei z 64042 oraz 46041, które można by prowadzić pomiędzy Częstochową a Ozimkiem. Ponadto jeszcze z 16105 można by się w Fosowskich przesiąść na 61106 i wrócić do Częstochowy (z wyjazdem na Wyczerpy).

linia61_regio (2) — 05:20, 2011 r.

Jazda z Częstochowy Osobowej (5:23) do Lublińca (6:25). Został przerobiony punkt początkowy (pierwotnie był to Stradom). Rozkład pociągu 5511 z 2011 roku, ale ma inny numer ze względu na nagranie sygnału odjazdu. Z powodu wymiany głowic na stacji Blachownia musiała zostać zmodyfikowana mijanka z drezyną znajdującą się obok unieruchomionego pociągu towarowego.

Pomiędzy Blachownią (5:46) a Herbami Starymi (5:58) powinno się mijać pociąg 5512 (odpowiednio 5:56 i 6:03) z Lublińca do Częstochowy. Po wprowadzeniu w styczniu 2017 udoskonalonego sterowania ruchem na scenerii, można też wybierać do jazdy pociąg 5512 (5:35 z Lublińca).

Misja ma potencjał na powrót pociągiem 5514 do Częstochowy Osobowej (6:44 z Lublińca, 7:23 w Stradomiu) — wstępnie jest przygotowane dostarczenie nowego rozkładu w Lublińcu. Z kolei po zakończeniu jazdy 5512 dałoby w Częstochowie Osobowej wziąć 46035 (6:22) i jechać do Lublińca (7:34), a potem wrócić 64040 (zamiast jechać do Ozimka) i jechać ponownie do Lublińca pociągiem 5513 (kończąc 9:26). Rozbudowa ruchu pozwoli na wydłużenie czasu korzystania ze scenerii do łącznie 4h jazd rozkładowych (potem następuje przerwa między szczytami komunikacyjnymi).

linia61_tlk-1 (+LK1)(+LK152) — 19:11, maj 2011 r.

Prowadzimy pociąg pośpieszny relacji Warszawa – Wrocław na odcinku Rudniki (k. Częstochowy) – Toszek Północ. Misja miała osobny plik sygnalizacji, obecnie jest przejezdna po zastosowaniu podstawowej wersji (WOS 2011). Przydzielony został rozkład pociągu TLK 16113 z maja 2011 roku (Częstochowa Osobowa 19:19 – odjazd 19:23, Lubliniec 20:24 – odjazd 20:38, Opole Główne 22:45, Wrocław Główny 23:53). Misja się kończyła manewrami w Lublińcu i wyjazdem na południe stacji, ale finalnie została wydłużona o dodatkowy odcinek.

 • Misja wymagała solidnego przemyślenia, ze względu na brak spójności. Pociągi pierwotnej relacji z Lublina do Wrocławia jeździły w 2010 roku, nie było ich w 2011. Z kolei potwierdzone informacje dotyczące remontu linii 144 są z maja 2011 — objazdem przez Kędzierzyn jeździły pociągi z Warszawy (przy czym nocne jedynie na początku maja). Pierwotnie pociąg miał numer 62200 — z tym numerem musiałby jechać z Lublińca do Częstochowy. Rozważane jest utworzenie osobnej misji na jazdę pociągiem Lublin – Wrocław na odcinku Stradom – Ozimek.
 • Dostępnie obecnie nagrania używają numerów "16113" oraz "62200". Najlepiej by było wymienić teksty "62200" na "16113" albo jakikolwiek inny numer nieparzysty, jeżdżący w maju 2011 (rozkład można zastąpić z innych godzin, bo nie jest dopracowany ruch pozostałych pociągów).
 • Od czerwca 2020 doklejony do Lublińca jest odcinek linii 152, także da się dojechać do stacji Toszek Północ (dodatkowe pół godziny jazdy, łącznie misja trwa 2h). Rozkład został uzupełniony o dodatkowe posterunki.

linia61_tlk2 (+LK181) — 00:25, 2012 r.

Przejazd opóźnionym pół godziny pociągiem TLK 83500 "Podhalanin" (zobacz niżej) tak, aby możliwa była przesiadka na TLK 38501 w Stradomiu (około godziny 02:14).

linia61_tlk26100 — 17:45, 2010 r.

Planowana misja pociągu TLK 26100 Lublin – Wrocław na odcinku Stradom – Ozimek. Pociągi z Lublina jeździły tą trasą w 2010 roku, a w 2011 już nie. Misja "linia61_tlk-1" była połączeniem pociągu z Lublina z remontem linii 144, jednak nie udało się znaleźć rozkładów — potwierdzony remont był w maju 2011.

linia61_tlk38501 (+LK181) — 02:13, 2012 r.

Powrót pociągu TLK "Podhalanin" z Zakopanego do Szczecina (rozkład z 2012) na odcinku od Stradomia do Kępna. Uruchomiony jako demonstracja wpływu profilu pionowego na pociąg, w porównaniu do jazdy TLK 83500 w przeciwną stronę.

linia61_tlk83500 (+LK181) — 23:50, 2012 r.

Eksperymentalnie uruchomiony przejazd pociągu TLK 83500 "Podhalanin" ze Szczecina do Zakopanego (rozkład z 2012), na odcinku od Kępna do Stradomia. Misja służyła do przetestowania ciągłości torów linii 181.

Po dobudowaniu ok. 15km torów za Częstochową będzie możliwa przesiadka na TLK 38501 (zamiana drużyn) i jazda w przeciwną stronę w ramach jednej misji. Obecnie zrealizowane jako "linia61_tlk2", gdzie TLK 83500 jest opóźniony, a przesiadka wypada w Stradomiu.

linia61_towarowy1

Nocną służbę rozpoczynamy w Herbach Nowych. Prowadzimy pociąg pośpieszny-towarowy 53060 relacji Inowrocław - Kraków na odcinku Herby Nowe – Częstochowa Stradom. W Stradomiu manewrujemy, podczepiamy się pod wagony stojące na bocznicy i jedziemy do Lublińca z ciężkim bruttem. Po drodze dłuższy postój w Herbach Starych.

W związku z dostępnością wykresów ruchu dla roku 2007, opracowana została koncepcja przerobienia misji z dostosowaniem do rozkładów. Pociąg z Herbów Nowych miałby rozkład 5380 (postój od 23:18 do 23:23), przepuszczałby pociąg 14660/1 w kierunku Liswarty (czeka od 23:04, wyjeżdża 23:20) i ewentualnie oczekiwałby na wjazd pociągu 47063 z Herbów Starych (wg rozkładu zajmuje łącznicę od 23:05 do 23:11, odjazd 23:21). Do Stradomia dojazd 23:23, gdzie następnie czeka do 00:16. W Stradomiu o 00:12 można przejąć pociąg 4514, który następnie ma postój w Herbach Starych od 00:37 do 00:58 i jedzie w stronę Kaliny. Można tam przejąć pociąg 41707, który wjeżdża od Kaliny o 00:50 i ma odjechać 00:57, a następnie ma postój w Stradomiu os 01:23 do 01:53. W tym czasie należy przejąć pociąg 10973 (01:32, jedzie w kierunku Kaliny) albo 4881 (przyjazd 01:27, odjazd 01:42, jedzie w kierunku Lublińca i Kluczborka). Podstawowy scenariusz kończy się w Lublińcu o 2:44.

Druga opcja to pociąg 73160 z Herbów Nowych (odjazd 03:26), w Stradomiu (03:57) oczekiwanie na pociąg 16581 (przyjeżdża 04:19, odjazd 4:24). Zakończenie w Lublińcu o 5:27 (w Kluczborku 7:02). W porównaniu do pierwszej propozycji krótszy czas trwania (oczekiwania) i mniej składów ozdobnych na LK61.

linia61_towarowy2 (+)(+LK1)(2) — 15:05, 2011 r.

Podpięcie ET22 pod wagony towarowe w Stradomiu i jazda do Ozimka (pierwotnie do Lublińca). W Lisowie ściąganie pociągu ze szlaku. Aby pominąć ściąganie pociągu w Lisowie należy użyć klawiszy [Shift]+[2] (zmiana w lipcu 2021), najpóźniej w Herbach Starych — wtedy i tak trzeba będzie poczekać w Lublińcu na TLK 16105.

W 2021 roku misja została wpasowana w planowy ruch pociągów osobowych. Do Stradomia ok. 15:13 przyjeżdża TLK 61108 z Opola i jedzie dalej do Częstochowy Osobowej, chwilę po nim (ok. 15:26) z Częstochowy Osobowej przyjeżdża TLK 16105 do Opola, mijając się z osobowym 5518 (przyjazd 15:26), a jeszcze później (15:42) jedzie osobowy 5517 z Częstochowy Osobowej do Lublińca. Powinniśmy wyjeżdżać jakoś pomiędzy tymi pociągami — jest tu potencjał na ewentualną dłuższą próbę hamulca. Jeśli wyjedziemy wcześniej, to któryś z pociągów nas wyprzedzi (wyjazd z Lublińca po 16:30). Dalej pozostanie mijanie się z osobowym 64042 (15:37 opuszcza Lubliniec, 16:16 w Stradomiu) oraz TLK 61106 (około 16:45 mija Fosowskie, w Lublińcu jest 17:15). Z Fosowskich najwcześniej możemy odjechać do Ozimka o 17:42, gdyż od 15:44 szlak jest zajęty (6 kolejnych pociągów planowych). Do Ozimka da się dotrzeć dopiero około godziny osiemnastej.

W lipcu 2021 dodane zostały komórki scenerii Częstochowa Osobowa oraz Wyczerpy, dzięki czemu niewielkim nakładem pracy uruchomiona została dodatkowa misja TLK 16105 na odcinku od Rudnik do Ozimka z atrakcjami na szlaku (i opcją powrotu TLK 61106 do Częstochowy od Fosowskich).

linia61_towarowy3 (+LK143)(3) — 9:23, 2011 r.

Uruchomiony prowizorycznie przejazd pociągu 47662 z koksem na trasie od Stradomia (09:25) do Kluczborka (około 11:30). Jako urozmaicenie ruchu wstawiony TLK 61104 i towarowe 54600, 16181, 62460, 83580, 42162, 46361. Opcjonalnie można przejąć w trakcie jazdy i poprowadzić: osobowy 46935 (od Kalet, 9:29 w Lublińcu, w Kluczborku 10:20) oraz IR 38121 (od Toszka, 09:47 w Lublińcu) — jako przejazdy testowe linią 143. Ewentualnie po dojechaniu 46935 do Kluczborka możliwy byłby powrót pociągiem 64936, o 10:31 z Kluczborka.

linia61_towarowy4 (+LK152)(+LK144)(+TG) – 0:40, 2007 r.

Przejazd pociągu 59483, który według rozkładu z 2007 roku zjeżdżał z LK152 na LK144 (01:36) — jako chyba jedyny. Start pociągu w Herbach Nowych o 00:44, a dojazd do Tarnowskich Gór o 02:25.

l61+l144_lotos

Jazda nocnym pociągiem towarowym z Ozimka do Lublińca — w Fosowskich oczekiwanie na mijankę z EN57, w Pawonkowie z towarowym. W Lublińcu odczepianie składu, potem jazda luzem do Pluder, aby przeciągnąć pociąg towarowy z awarią.

l61+l144_osobowy (+LK144)(+TG) — 15:33, 2011 r.

Przejazd EN57 z Lublińca do Ozimka. Pierwsza misja, która służyła do testowania skróconego Lublińca z trasą do Ozimka oraz uruchomienia współpracy rozkładu z peronami. Sposób podania semafora jest losowany — może być Sz albo rozkaz pisemny. Godziny odjazdów zostały przesunięte do zgodności z rozkładem pociągu 46041 (z Lublińca 15:36, w Ozimku o 16:28), pozostał jednak numer 21250 ze względu na nagrania. Odjazd na Sz w Fosowskich poprawiony w związku z pięciominutowym postojem (wygasał zbyt szybko).

Misja ma potencjał na rozpoczynanie w Stradomiu o 14:30 (9 minut postoju w Lublińcu).

Od stycznia 2023 nierealistyczna sytuacja w Fosowskich zamieniona na mijankę z pociągiem 64424, jadącym z Opola do Tarnowskich Gór. Pociąg 61106 przestawiony za Ozimek, jako przygotowanie do mijanki w Ozimku około 16:30. Misja ma być używana do testowania ruchu na linii 144 (Tarnowskie Góry – Opole przez Tworóg).

l61+l144_pospieszny (+) — 08:40, 2008 r.

Przejazd EP07 z wagonami osobowymi z Ozimka do Lublińca, obecnie wydłużony do Stradomia. Pierwotnie bez rozkładu, dodany został rozkład pośpiesznego 62102 "BOLKO" z 2008 roku (z postojami w Ozimku, Lublińcu i Stradomiu). W późniejszych latach pociągi pośpieszne zostały zastąpione przez TLK i zlikwidowano postoje w Ozimku. Misja jest przejezdna, aczkolwiek oczekiwanie na mijankę z towarowym w Pawonkowie jest trochę bez sensu i skutkuje kilkuminutowym opóźnieniem od Lublińca (rozkład nie ma rezerwy czasowej). Ponadto od Pluder do Lublińca była wtedy prędkość drogowa 70km/h (w scenerii jest 60km/h wg WOS 2011). Ze Stradomia pociąg jechał dalej na Kucelinkę i Koniecpol, omijając Częstochowę Osobową.

l61+l144_spalinowy

Misja z szesnastym klonem Lublińca została opublikowana w październiku 2015, bazując na stanie scenerii sprzed połączenia. Klon został zunifikowany w listopadzie 2016, wymagane było posortowanie plików z torami specjalnie opracowanym algorytmem. Lubliniec został wymieniony w całości na zunifikowany.

l61+l144_tlk — 20:32, 2011 r.

Prowadzimy pociąg TLK "Opolanin" na odcinku Lubliniec – Ozimek. Pierwotnie misja używała osobnego zestawu semaforów i wskaźników — zostały zmienione na standardowy zestaw. Misja otrzymała rozkład TLK 16113, jednak jego przejazd w 2011 nie jest zbyt ciekawy, ze względu na mijanie tylko jednego pociągu pasażerskiego (64044 pomiędzy Blachownią a Herbami Starymi). Ze względów logistycznych oczekiwanie na mijanki z pociągami towarowymi raczej nie ma sensu praktycznego.

Misja ma potencjał na rozpoczynanie jazdy w Częstochowie Osobowej.

l61+l144_towarowy (+Kalety)(+TG) — 13:10, 2011 r.

Misja opisywana jako przedłużenie jazdy towarowym od Stradomia, jednak godzina odjazdu była wcześniejsza niż przyjazd w tamtej misji... Eventy tego scenariusza zostały użyte do przedłużenia misji "linia61_towarowy2" do Ozimka.

W marcu 2022 została zrealizowana druga propozycja przerobienia scenariusza. Pociąg towarowy dostał rozkład 46971 z 2011 roku — na trasie z Tarnowskich Gór do Opola. Ze względu na stan uruchomionych fragmentów scenerii, w zasadzie pierwszą stacją powinny być Kalety (13:37), niemniej prowizorycznie został uruchomiony wyjazd z Tarnowskich Gór (13:14). W Lublińcu postój 4 minuty (14:04-14:08), w Pawonkowie postój 9 minut (14:23-14:32), w Fosowskich prawie pół godziny (14:53-15:20) i na koniec w Ozimku 10 minut (15:36-15:46). Dalszych torów do Opola na razie nie ma. Testowo można by jeszcze doczepić pociąg osobowy 46939 z Kalet (12:55) do Kluczborka (14:20) z opcją powrotu pociągiem 64940 (14:33-16:01) oraz dwa pociągi towarowe również bez kontaktu z główną misją: 26461 ze Stradomia (13:22) do Kluczborka (ok. 15:35) oraz 5464 z Lisowa (13:16) na Toszek (14:08). Te dodatkowe pociągi łączy tylko zbliżona godzina odjazdu i przejazd przez Lubliniec.

l61+l144_towarowy_1 — 16:34, 2011 r.

Jazda z pociągiem towarowym z Lublińca do Ozimka (z dłuższym postojem w Pawonkowie). W Ozimku przesiadka na ET42 i jazda z pociągiem towarowym do Fosowskich, skąd w dalszą drogę zabiera się pociąg osobowy. Rozkładów nie ma.

Na początku 2018 roku zwiększony czas pomiędzy startem scenerii (16:34) a odjazdem (16:46). Przy okazji przygotowana koncepcja dostosowania do ruchu pociągów pasażerskich w 2011 roku: w Pawonkowie pośpieszny by jechał w przeciwną stronę, a z Fosowskich ciągnięty będzie pociąg 64044, który wcześniej przejedzie przez Ozimek. Potencjalnie dałoby się wtedy też jechać 61106 z Ozimka do Częstochowy Osobowej.

Druga propozycja przerobienia pierwotnie dotyczyła misji "l61+l144_towarowy", jednak tam został przydzielony inny scenariusz. Ok. 15:35 pojawiają się w Lublińcu cztery pociągi osobowe. Na pewno towarowy nie dojedzie do Pawonkowa w czasie ich postoju (przejazd pociągów osobowych do Pawonkowa zajmuje 13 minut z postojem w Lisowicach). Z kolei od 15:44 do 17:42 zajęty jest szlak pomiędzy Fosowskimi a Ozimkiem (6 kolejnych pociągów osobowych), więc do Ozimka da się dojechać dopiero około godziny osiemnastej. Aby nie czekać godziny w Fosowskich, wyjazd z Lublińca powinien być około 16:50, czyli odjazd ze Stradomia około 15:20 byłby całkiem dobry. O 15:22 odjeżdża TLK 16105 z Częstochowy Osobowej i 15:28 będzie w Stradomiu, 15:12 przyjeżdża TLK 61108 z Opola, a 15:26 osobowy 5518 z Lublińca.

Ponieważ pokrywa się to częściowo z misją "linia61_towarowy2", można też przenieść misję na godziny poranne, aby ok. 7:30 załapywać się na podobną mijankę 4 pociągów osobowych w Lublińcu (chyba że zdąży się dojechać do Lublińca przed 7:00, wtedy można minąć się z osobowym 64040 w Pawonkowie i opcjonalnie o 7:48 w Fosowskich wcisnąć przed osobowy 46035 do Opola (8:02 z Fosowskich). Jeśli się to nie uda, to z Fosowskich do Ozimka można odjechać pomiędzy 8:36 a 8:45, a później jest "okienko" w każdej godzinie aż do 15:44.

Misja może być nawiązaniem do pewnej majowej nocy... Cytat z https://www.bazakolejowa.pl/index.php?dzial=stacje&id=417&ed=0&okno=start, Michał Kłosowski (2016-09-13 22:38:39):

Jak dziwnie się wspomina takie miejsca, które wybornie zapisały się w pamięci. 2007 rok, maj. Środek nocy. Pociąg pospieszny z Wrocławia prowadzony EP08-008. Pomarańczowa, fikuśna lokomotywa odmówiła posłuszeństwa w peronach stacji Fosowskie, gdzie została awaryjnie uziemiona. Mijały kwadranse, godziny. To była bardzo ciepła, wyjątkowo miła noc. Ludzie albo udali się na spoczynek w wagonach, albo krążyli po stacji paląc papierosy, pijąc piwo. Najbardziej miła była integracja z Panią Dyżurną stacji, która ochoczo krążyła przy wagonach i opowiadała dowcipy. Nie mniej mile zachowała się obsługa pociągu, tłumacząca ciekawskim pasażerom zasadę działania poszczególnych przyrządów. Odbyła się także lekcja obwieszczająca o tym, co oznaczają symbole lokomotyw nanoszone na czołach. Po dwóch, trzech godzinach zepsuty pociąg zepchnęła ET22 ściągnięta z Tarnowskich Gór. Pamiętam, że na torach "Kluczborskich' stacji stało kilka nocujących jednostek EN57, zaś po przeciwległej stronie budynku dworca kolejowego mieściła się wielka, przeszklona wiata, bodajże wagonowni.

Koncepcja na bazie dostępnych rozkładów towarowych z 2007 roku. Pociąg 26791 jedzie ze Stradomia (11:13) do Opola Towarowego (13:57), mając po drodze postoje w Fosowskich (12:42-13:02) i Chrząstowicach (13:25-13:45). Jednak z różnych skomplikowanych przyczyn ruchowych w Ozimku znajduje się pociąg 8890, który powinien do Ozimka dojechać dopiero o 13:59 (powinien mijać w Chrząstowicach) i trzeba go dostarczyć do Fosowskich (14:37) po odczekaniu przejazdu dwóch osobowych (64422 i 66431). Około 14:57 dojeżdża do Fosowskich pociąg osobowy 64044 z awarią i trzeba go dostarczyć do Częstochowy Osobowej. Rozpoczęcie misji może być około 11:13 w Stradomiu, ale także alternatywnie można wybrać pociąg towarowy 1022, wyjeżdżający z Lublińca o 11:56 (oczekuje tam na mijankę osobowych). Można ewentualnie wykorzystać dojazd do Opola Towarowego, jeśli ta część trasy zostanie uruchomiona.

Zestawienie misji

Poszczególne misje mają różną godzinę początkową, dzięki czemu można się zapoznać z ruchem na linii 61 w różnych porach dnia.

2003 2007 2008 2011 2012
00:00-02:59 00:44 linia61_towarowy4 00:25 linia61_tlk2

02:13 linia61_tlk38501

03:00-05:59 05:20 linia61_regio

05:58 linia61_osobowy3

06:00-08:59 06:45 linia61_osobowy1

08:17 linia61_osobowy1a

08:40 l61+l144_pospieszny 06:43 linia61_osobowy2
09:00-11:59 09:23 linia61_towarowy3
12:00-14:59 13:10 l61+l144_towarowy

14:35 linia61_pospieszny1

15:00-17:59 15:05 linia61_towarowy2

15:33 l61+l144_osobowy

18:00-20:59 19:11 linia61_tlk-1

20:32 l61+l144_tlk

21:00-23:59 23:50 linia61_tlk83500

Nie uwzględnione:

 • linia61_tlk26100 — nie dokończone sterowanie dla misji
 • linia61_towarowy1 — brak odniesienia do ruchu rozkładowego (niewielki ruch pasażerski w nocy)
 • l61+l144_lotos — brak rozkładów, brak odniesienia do ruchu rozkładowego (niewielki ruch pasażerski w nocy)
 • l61+l144_spalinowy — brak odniesienia do ruchu rozkładowego
 • l61+l144_towarowy_1 — zabieranie składu z Fosowskich oderwane od rzeczywistości

Testy

Zmodyfikowaną scenerię najlepiej zainstalować skryptami instalacyjnymi — patrz informacje na początku strony. Jeśli ktoś woli wypakować archiwa własnoręcznie (np. nie ma bezpośredniego połączenia internetowego), będzie potrzebował pobrać je spod adresu rainsted.com/warsztat/MaSzyna_21.04/ — aktualnie pliki scenerii zostały podzielone na kilka paczek. Ponieważ większość prac jest już wykonana, począwszy od 2022 roku zmieniony jest system tworzenia paczek.

 • Nie częściej niż raz w miesiącu tworzona jest paczka całościowa "F", o nazwie linia61-fRRMM.7z, gdzie RRMM po małej literze "F" oznacza rok i miesiąc. Paczka ta zwykle bazuje na ostatnim oficjalnym wydaniu MaSzyny (aktualnie uwzględnione jest 21.04, a działanie z 22.03 nie było sprawdzane ze względu na dużą reorganizację zachodniej części trasy). Pozostałe archiwa są nakładkami, które należy wypakowywać w następnej kolejności.
 • Paczki z ostatnimi zmianami są nazwane linia61-RRMMDD.7z, gdzie RRMMDD jest mniej więcej datą zebranych prac. Zasadniczo paczki te należy wypakować kolejno wg dat, zaczynając od najnowszej paczki "F".

W powyższych paczkach są tylko zmodyfikowane pliki (nie są samodzielnym kompletem) — należy je wypakować do katalogu z paczką MaSzyna 21.04. Jeśli byłaby potrzeba przywrócenia pierwotnego stanu, to najlepiej zrobić sobie kopię całego katalogu scenery. Nie ma potrzeby przywracania poprzedniego stanu plików przed wgraniem kolejnej aktualizacji. Uwaga! Na skutek reorganizacji obiektów w związku z podziałem na komórki zachodniego odcinka scenerii, część plików dołączonych do paczki MaSzyna 21.04 przestaje być potrzebna (głównie te z początkiem nazwy v2_ oraz v3_).

Wyniki testów oraz propozycje rozwiązań można zgłaszać w wątkach na forach isdr.pl albo eu07.pl (na tym drugim nie odpisuję). W szczególności proszę zwracać uwagę na różnice względem dostępnych filmów i zdjęć. Można również potwierdzić, że dana misja jest przejezdna. Niektóre misje mają przebieg wariantowy — wskazane byłoby opisanie zdarzeń, które się wylosowały (np. wjazd na Sz w Pawonkowie, czekanie na towarowy w Pludrach albo nie). W miarę możliwości proszę podać nazwę paczki albo datę instalacji skryptem — określenie "najnowsza" może nie być wystarczające, gdyż błędy często były poprawiane w dniu ich zgłoszenia.

Uwaga! Naprawianie niektórych błędów (np. dotyczących sieci trakcyjnej) nie ma większego sensu w miejscach, w których tory nie są ułożone zgodnie z mapą, gdyż wymagałoby to kreatywnego wymyślania alternatywnej rzeczywistości, ale przy zachowaniu pełnej zgodności z przepisami i sensem... Przed zgłoszeniem błędu proszę też sprawdzić ostatnie zmiany, ponieważ obserwowany błąd może być etapem pośrednim aktualnych prac.

Publikacja paczek od 2023 roku

W związku z integracją pracy wielu autorów, wprowadzone są trzy etapy dystrybucji, a za czwarty etap jest uważana publikacja oficjalnych paczek MaSzyny.

 • Pliki ze zmianami przed wstępnym przetestowaniem udostępniane są w podkatalogu rainsted.com/warsztat/chwilowe. Pliki te mogą zawierać również poważne błędy, np. uszkodzenia zawartości. Przed ich wypakowaniem należy zrobić sobie kopię do ewentualnego odtworzenia poprzedniego stanu. Pliki na ogół zostaną przetestowane po kilku dniach, a następnie albo pojawią się kolejne paczki z poprawkami, albo archiwum zostanie przesunięte pod stały link w podkatalogu z nazwą paczki MaSzyny, na której był wykonany test. Archiwa są traktowane jako tymczasowe (nie warte zachowania na później) i po przetestowaniu będą usuwane z serwera.
 • Jeśli pliki w archiwum przejdą wstępne testy, zostaną przesunięte pod stały link w podkatalogu z nazwą docelowej paczki MaSzyny. Pliki będą przechowywane przez okres kilku miesięcy, w celu umożliwienia prześledzenia powstania błędów, które mogły się pojawić po drodze. Archiwa będą zawierały tylko ostatnio zmienione pliki, tak więc trzeba będzie je wypakowywać chronologicznie, zaczynając od paczki stabilnej ("f").
 • Co około miesiąc archiwa z datą dzienną będą składane w paczkę stabilną "f" (z której również będą usuwane pliki zbędne). Począwszy od 2023 roku paczka "f" będzie nakładką na poprzednią paczkę "f" (nie będzie zawierać powtórzenia plików, które nie uległy zmianie od poprzedniej paczki "f"). Celem składania paczek "f" będzie uproszczenie ręcznej instalacji zmian oraz docelowe usunięcie paczek dziennych.
 • Publikacja nowych paczek stabilnych "f" będzie bazować na oficjalnych paczkach MaSzyny. Paczki stabilne będą umieszczane w podkatalogu o nazwie odnoszącej się do nazwy paczki MaSzyny. Zasadniczo zmiana bazowej paczki oficjalnej jest luźno powiązana z publikacjami tych paczek — głównie dotyczy to synchronizacji zawartości (np. zmiany taboru, dokonanie niezależnych prac) oraz wykorzystania nowych funkcjonalności (np. w zakresie departuredelay, czyli synchronizacji sterowania sygnalizatorami z rozkładem).

W związku z zaawansowanym postępem prac (nad linią 61 oraz okolicami) rozważane jest usunięcie paczek dziennych z 2015-2020, ponieważ raczej się już nie przydadzą do prześledzenia dokonanych zmian.

Podział scenerii na fragmenty

Docelowo podział miał obejmować komórki scenerii, jednak obecnie w poszczególnych plikach jest po kilka komórek, dlatego zostały one nazwane fragmentami. Dalsza ewolucja nie jest jeszcze szczegółowo zaplanowana, będzie to zależało od rozwoju symulatora, szczególnie w zakresie powstania generatora misji oraz serwerów ruchu. Oprócz samej linii 61 wymienione są fragmenty bezpośrednio przylegające. Kolejność wg czasu dołączenia.

Herby

Główny fragment linii 61, obejmujący trasę od Stradomia do Kochanowic, zawiera także Herby Nowe (linie 131 i 181). Środek w okolicy Herbów. Obiekty podzielone na pliki wg pierwotnej koncepcji i nazewnictwa. Planowane było podzielenie na 4 komórki (na razie jest to zawieszone, ponieważ nie wniesie dodatkowej jakości) wraz z uporządkowaniem plików (np. jeden plik dla wszystkich obiektów infrastruktury). Fragment wykorzystywany przez około połowę misji.

Lubliniec

Wydzielony na wczesnym etapie prac, pod koniec 2021 roku został przeliczony do nowego środka. Obiekty infrastruktury przeniesione do wspólnego pliku. Wykorzystywany przez większość misji.

Fosowskie

Linia 61 od Lublińca do Fosowskich, dalej linia 144 do Ozimka. W maju 2022 wykonane dopasowanie do map i dodany profil pionowy, w czerwcu wykonany podział na 3 komórki (każda ma własny środek). Fragment wykorzystywany przez około połowę misji.

Częstochowa Osobowa

Częstochowa Osobowa (linia 1, łącznica 700) ma osobne pliki ze względu na technologię tworzenia, jednak nadal środek jest w okolicy Herbów. Planowane jest ustalenie nowego środka oraz granic podziału od zachodu i południa. Pozwala wydłużyć trasy pociągów z linii 61 o dość istotny punkt startowy albo końcowy.

Linia 181

Obejmuje trasę od Herbów Nowych (bez) do Kępna włącznie. Obiekty eksportowane z RSF. Wykorzystywany przez kilka misji. Planowany podział na komórki, w połowie 2022 wydzielona tylko komórka dla Kępna (ogólnie trasa powinna być podzielona na około 10 komórek).

Wyczerpy

Fragment przeniesiony ze scenerii Kaliska i następnie znacznie zmodyfikowany, aby dopasować do map. Nowy środek ustalony w 2021 roku, obiekty eksportowane z RSF. Pozwala wydłużyć trasy pociągów z linii 61 o wyjazd w kierunku Warszawy bądź Zduńskiej Woli, umożliwia też wysyłanie pociągów do Częstochowy Osobowej bez konieczności ustawiania ich na szlaku (funkcja stacji technicznej).

Krupski Młyn

Wyjazd na południowy zachód z Lublińca. Nowy środek ustalony w 2021 roku. Obiekty wyeksportowane z RSF, jedynie teren ze ścianami lasu przygotowany jako SCM z dużo wcześniejszej wersji RSF. Wykorzystany do wydłużenia misji "linia61_tlk-1", która wcześniej kończyła się zmianą czoła w Lublińcu oraz w "linia61_regio" jako dalsza trasa dla pociągu towarowego, będącego głównie dekoracją (z możliwością opcjonalnego prowadzenia).

Linia 146

Fragment wydzielony ze scenerii Kaliska w ramach Etapu 2F. Umożliwia ruch pociągów pomiędzy Częstochową a Zduńską Wolą. Pliki SCM o charakterze demonstracyjnym ze względu na przybliżone dopasowanie do map. We wrześniu 2021 przetestowany przejazd ze Zduńskiej Woli do Częstochowy Osobowej. Dopasowany do map pod koniec 2022, wymaga dalszych ulepszeń.

Kalety

Wyjazd z Herbów na południe, z Lublińca na południowy wschód. Fragment dołączony w 2022 roku i użyty do rozszerzenia jednej z misji. Obiekty eksportowane z RSF (3 komórki w jednym pliku).

Tarnowskie Góry

Przedłużenie torów na południe od Kalet o kilkanaście kilometrów. Umożliwia sensowniejszy wyjazd pociągów towarowych w stronę Kalet. Fragment dołączony w 2022 roku i użyty do rozszerzenia jednej z misji. Obiekty eksportowane z RSF z obcięciem do granic komórki i przesunięciem środka.

Kluczbork

Trasa od Lublińca na północ, około 50km. Zintegrowana z Lublińcem w 2022 roku, uruchomiony jeden scenariusz testowy z kilkoma pociągami do Kluczborka. Obiekty eksportowane z RSF jako trzy komórki z przesunięciem. Od kwietnia 2023 możliwość dojazdu do Kępna również linią 272.

Linia 144

Odcinek z Tarnowskich Gór do Fosowskich oraz z Ozimka do Opola. Prowizorycznie uruchomiona przejezdność w czerwcu 2022.

Linie 131, 137 i 139

Dalsze przedłużenie od Tarnowskich Gór na południe. W październiku 2022 przetestowany przejazd z Częstochowy Osobowej do Katowic.

Zakres prac

Wiele wykonanych operacji na plikach scenerii może nie być zauważalne dla końcowego użytkownika, ale są one istotne ze względu na dalszy rozwój scenerii. Unifikacja klonów pozwala wprowadzać poprawki estetyczne i merytoryczne równocześnie we wszystkich misjach, których różnorodność pozwala sprawniej wyłapać błędy. Zostały wymienione nazwy rozjazdów oraz sygnalizatorów, co uprości sterowanie ruchem przy pomocy zewnętrznych programów, pozwala także odnieść obiekty scenerii do ogólnodostępnych schematów stacji. Na przemodelowanych łukach dodane są krzywe przejściowe — jazda po nich zauważalnie różni się od łuków, które mają jedynie przechyłkę. Poprawiony kilometraż pozwala wykorzystywać oryginalny WOS oraz oryginalne rozkłady jazdy. Zgodność ułożenia torów z mapą pozwala rozbudowywać szlaki w wielu kierunkach bez ryzyka komplikacji związanych z domykaniem pętli torów oraz pozwala wykorzystać dane geodezyjne do modelowania terenu.

Rozwiązania pomocnicze

Oprócz pracy nad scenerią, konieczne było poradzenie sobie z pewnymi szczególnymi problemami, które będą pojawiać się przy tworzeniu scenerii realistycznych oraz podnoszeniu jakości obecnie dostępnych.

 • Przesuwanie i obracanie wielu fragmentów scenerii na raz (dopasowanie do mapy).
 • Przeliczenie wysokości obiektów zgodnie z profilem pionowym.
 • Rozjazdy na pochyleniu.
 • Kozioł oporowy jako obiekt wstawiany punktowo, również na pochyleniu.
 • Rozjazdy krzyżowe z iglicami poruszanymi równolegle (jak w rzeczywistości).
 • Ustawianie prędkości dla grupy torów (ograniczenia dla AI).
 • Grupowe usuwanie stukotu z szyn (od wielu lat szyny są spawane).
 • Podawanie Sz na semaforze niezależnie od innych świateł na nim.
 • Przeliczanie wysokości obiektów zieleni do terenu (przygotował Mariusz1970).
 • Przygotowanie szablonów rozjazdów o znikomych błędach geometrii (<5mm).
 • Semafor wyjazdowo-drogowskazowy (z warunkowym uzależnieniem od kolejnego).
 • Skalowanie zaznaczonego obszaru (zmiana proporcji).
 • Wyliczanie długości łuku pionowego.
 • Sortowanie odcinków torów wg współrzędnej (porównanie klonów).
 • Ulepszone sterowanie ruchem na stacjach
 • Poprawiony profil podsypki torów (2-5-13)
 • Skalowanie fragmentu scenerii.
 • Rozdzielenie napędów rozjazdów od modeli podsypek.

Dalsze plany

Po zrobieniu profilu pionowego na odcinku Stradom – Lubliniec uważam, że było warto, nawet mimo ogromu pracy i kilku problemów, które wymagały osobnego opracowania (np. przemieszczanie ścian lasów). Jazda po scenerii z profilem pionowym nie ma porównania do jazdy po płaskich sceneriach. Przykładowo, ze stacji Kochanowice wystarczy wyjechać poza głowicę, a do następnej stacji pociąg dojedzie sam. Z kolei podjechanie do Kochanowic od Jawornicy z ciężkim pociągiem towarowym może być pewnym wyzwaniem.

W maju 2022 został przeliczony odcinek Lubliniec – Ozimek do zgodności z mapą. Został jednocześnie ustawiony profil pionowy. Pozwoli to zbliżyć sieć trakcyjną do rzeczywistego stanu, a także przedłużyć tory od Ozimka w stronę Opola. Wstępne plany obejmują:

 • Przygotowanie torów Ozimek – Opole (około 20km), dodanie sieci trakcyjnej i sygnalizacji oraz "przeszczepienie" otoczenia z innych scenerii.
 • Ustawienie profilu LK144 w Fosowskich, aby możliwy był dojazd od Tarnowskich Gór.
Scenerie realistyczne
Sceneria Podstrony i informacje
Gorlice Realistyczny układ torów
Kaliska Etap 1Etap 2Etap 3WyczerpyLK146Komórki
Linia 61 UwagiWOS 2011Aktualne zmianyZmiany 2017÷201920162015Komórki
Linia 64 Realistyczny układ torów
Linia 139 Aktualne zmianyKomórki
Linia 181 WOS 2011Aktualne zmianyKomórki
Suwałki Zmiany
Szczecin Realistyczny układ torów
Tarnowskie Góry ZmianyKomórki
Toruń Zmiany
Tramwaje GOP Realistyczny układ torów
Scenerie fikcyjne
Sceneria Podstrony i informacje
Czarne Prosty tor o długości ponad 460km
Drawinowo Zmiany
Linia 546 OpisDzierżawa
MZD Zmiany
Quark MydelniczkaRuch 2016Aktualne zmiany
SDR StrzęsowiecCzerwiceKarpiceKrętoszynPiaskowiecWostrzewo
Tarniowo Na bazie rzeczywistej stacji, poprawne profile pionowe na szlakach
Zwierzyniec Zmiany
Zagadnienia ogólne
Profil 2-5-13Odcinki izolowaneSterowanie ruchem 2016Zasięgi nazewnictwa
Sieć trakcyjnaRegulacja
Teren NMT-100Budynki CityGMLPrzeliczanie niweletamiKomórkiPUWG1922
Formatowanie SCNUnifikacja klonówZapis czasu
YouTube: Sceneria w RainstedZakopane
Lista scenerii, którymi można się zaopiekować