Symulator/MaSzyna/Odcinki izolowane

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Odcinki izolowane są obiektami przechowującymi informację o tym, czy na pewnej grupie odcinków torów znajduje się tabor.

Odcinek izolowany dla toru definiuje się we wpisie toru, za pomocą własności isolated. Kilka odcinków torów może wskazywać na ten sam odcinek izolowany. Zalecane jest, aby tory te były ze sobą połączone.

Przykład wpisu toru

Przykładowy wpis toru ze stacji Gnaszyn znajduje się poniżej. Jest to skrajny odcinek, zawierający również odczyt semafora wyjazdowego. Jednocześnie nazwa toru jest taka sama jak nazwa semafora (ta jest bez informacji o tabliczce), co upraszcza wstawianie taboru przed tym semaforem — odczyt semafora musi być jako Event2.

node -1 0 Gn_K track normal 122563.795 1.435 0.15 -1 20 0 flat vis
rail_screw_used1 4 tpd-oil1 0.2 0.5 1.3
-14400.334 255.973 5086.892 0
14.864 0.03 -5.138
-14.781 -0.03 5.371
-14355.884 256.063 5071.134 0
3000
velocity 50
event2 Gn_K_sem_info
isolated Gn_It1
endtrack

Nazwa odcinka izolowanego to Gn_It1, zgodnie z konwencją nazewnictwa dla sterowania. Nazwa odcinka izolowanego może być dowolna, ale trzymanie się konwencji nazewnictwa pozwoli na korzystanie z generatorów skryptów oraz sterowanie przy pomocy programów publikowanych przez isdr.pl.

Zakres izolowania

Izolowanie torów stacyjnych

Tor stacyjny powinien kończyć się po obu stronach semaforem wyjazdowym. Ewentualnie może to być tarcza manewrowa (faktycznie zaporowa, np. zs2nbk.inc, gdyż ms2nbk.inc nie pozwoli zatrzymać pociągu w trybie jazdy pociągowej), albo wykolejnica (na listopad 2017 wykolejnice są jeszcze do poprawienia). Odczyt sygnalizatora powinien być w kierunku punktu 2 (jako event2). Za odczytem sygnalizatora, a jeszcze przed rozjazdem powinien być jeszcze dodatkowy odcinek toru, ale z izolacją głowicy (podział powinien być w miejscu ukresu albo możliwie blisko).

Izolacja toru powinna sięgać do odcinków z odczytem sygnalizatorów wyjazdowych włącznie. Odcinki te powinny być wydłużone nieco za sygnalizatory, aby przejechanie parę metrów za sygnalizator nie powodowało jeszcze zajęcia głowicy. W zasadzie izolacja toru powinna sięgać do ukresu (nie dotyczy to wykolejnic), ale póki co rzadko w sceneriach jest zrobiony podział odcinków na ukresie.

Nazewnictwo odcinków izolowanych torów w stacji składa się z przedrostka stacji, członu "_It" oraz numeru toru. Numer toru może zawierać litery, np. w Lisowie są Lis_It3a, Lis_It3, Lis_It3b. Dla torów na zewnątrz głowicy, prowadzących na szlak, stosuje się literę semafora wjazdowego (bez wykładnika).

Izolowanie głowic

Stanem docelowym jest izolowanie pojedynczych rozjazdów. Odcinek izolowany dla rozjazdu ma mieć nazwę złożoną z przedrostka posterunku, członu "_Iz" oraz numeru rozjazdu. Wg stanu na czerwiec 2019 istnieje już możliwość agregowania odcinków izolowanych, więc izolacja pojedynczych rozjazdów nie komplikuje sterowania ruchem. Wcześniej zalecane było izolowanie części głowic, zwanych półgłowicami i jest to nadal przejściowo obecne w sceneriach.

Dla linii jednotorowej grupuje się całą głowicę pomiędzy ukresami, a odcinki izolowane grup powinny mieć nazwy złożone z przedrostka stacji oraz członów "_Ig11" i "_Ig21". Dla linii dwutorowej będzie to odpowiednio "_Ig11" i "_Ig12" dla głowicy od strony mniejszego kilometrażu oraz "_Ig21" i "_Ig22" od większego. Ostatnia cyfra jest kojarzona z numerem toru. W przypadku stacji węzłowych bierze się pod uwagę kilometraż linii o niższym numerze. Jeśli występują głowice wewnętrzne (np. jest tak w Stradomiu, Herbach Starych i Lublińcu), stosuje się oddzielną numerację dla każdej z nich, typu "_Ig11" i "_Ig21", "_Ig31" i "_Ig41".

Grupowanie izolacji rozjazdów wykonuje się wpisem area grupa rozjazd1 rozjazd2 rozjazd3 ... endarea. Należy uważać, aby nie zgubić jakiegoś rozjazdu, gdyż będzie to prowadziło do błędnego zachowania skryptu.

Izolowanie szlaków

Możliwe jest stworzenie blokady liniowej poprzez zaizolowanie szlaku. Nie potrzeba wtedy używać eventów zliczających pojazdy. Jest to wskazane raczej dla krótkich szlaków, na których odcinki izolowane nie będą potrzebne do innych celów (np. sterowanie przejazdami). Nazewnictwo izolacji szlaków nie jest jeszcze precyzyjnie określone, zwłaszcza dla SBL. Póki co izolacja szlaku bez SBL jest nazywana w konwencji Abc#-Xyz#@LK###.#, gdzie Abc# i Xyz# to nazwy posterunków wraz z numerami torów, na które się wjeżdża ze szlaku po zasadniczo ustawionych rozjazdach, człon LK### jest oznaczeniem linii kolejowej, a .# jest numerem toru szlakowego (1 albo 2, natomiast dla linii jednotorowej nie ma tego członu — wartość używana do automatycznego zapalania W24). W przypadku szlaku z SBL skrajne odstępy mają przedrostki posterunku w konwencji: Abc_Abc#-Xyz#@LK###.# i Xyz_Abc#-Xyz#@LK###.#. Nazewnictwo wewnętrznych odstępów SBL nie zostało sprecyzowane.

Aktualizacja na koniec 2019: preferowane jest użycie krótszej wersji @LK zamiast proponowanego wcześniej członu @PL-D29- (dotyczy tylko rzeczywistych linii kolejowych w Polsce). Dla bocznic z wyjazdem na sygnał manewrowy członu tego nie stosuje się (@ oznacza jazdę pociągową). W przypadku użycia wskaźników W2 albo W26 na semaforach, na końcu nazwy można podać symbol powiązany ze wskaźnikiem (P, D, czy S), aby algorytmy sterowania podświetliły odpowiedni wskaźnik.

Wykonanie izolowania

Odcinki izolowane w scenerii można wykonać na różne sposoby.

Izolowanie w edytorze tekstowym

Polega na wczytaniu scenerii do Rainsted albo STV i następnie wskazywaniu kolejnych odcinków, które będą należeć do odcinka izolowanego. Następnie odcinki te trzeba odszukać w edytorze tekstowym (po współrzędnych, po nazwie albo po numerze linii w pliku) i do wpisu toru dodać własność izolacji wraz z odpowiednią nazwą odcinka izolowanego. Tak zostało wykonane izolowanie na scenerii Quark w 2012 roku (jedynie nie było zgodne z zalecanym obecnie nazewnictwem, gdyż owe zostało dopracowane dopiero 3 lata później). Dla usprawnienia pracy automatyczne nazwy torów były powiązane z numerem linii w pliku SCM i aby pierwotna numeracja linii nie uległa zaburzeniu, izolacje były dopisywane w linii zawierającej endtrack. Główną przyczyną wyboru edytora tekstowego były problemy z zapisem scenerii w Rainsted. Zapis został dopracowany podczas prac nad linią 61 (2015/2016), pojawiły się wtedy również narzędzia edycyjne dla odcinków izolowanych.

Izolowanie w edytorze SCN w Rainsted

Z uwagi na problemy z zapisem zmienionych plików, wczytać trzeba odpowiedni plik SCM, zawierający tory. Wybranie głównego pliku SCN (jak przy uruchomieniu scenerii) nie pozwoli na zapisanie dokonanych zmian. Jeśli sygnalizatory znajdują się w innym pliki niż tory, wskazane jest ich dołączenie dyrektywą //$r.

Po wczytaniu torów należy korzystając z zakładki Grupy ustawić "tory giętkie" na końcach odcinka (kolor fioletowy), któremu chcemy nadać izolację, a następnie "rozlać grupę" pomiędzy nimi. Jest to nieco pracochłonne, ale wygodniejsze niż izolowanie z poziomu edytora tekstowego. Po zaznaczeniu grupy torów (kolor żółty) należy na zakładce Izolow. wpisać nazwę odcinka izolowanego i uruchomić ustawianie go dla grupy. Zaznaczając nazwy odcinków izolowanych na liście można sprawdzić, czy odcinki izolowane są przypisane prawidłowo. Po zakończeniu pracy należy przejść na główne okno startera i tam uruchomić zapis pliku. Po ponownym uruchomieniu Rainsted można wczytać całą scenerię i upewnić się, że odcinki izolowane zapisały się prawidłowo. Wskazane jest wykonywanie pracy etapami, zapisywanie i weryfikowanie za pomocą SVN, czy liczba zmienionych wpisów torów nie jest nadmiernie duża i czy nie jest zmieniona nazwa wcześniejszej izolacji. Przypadkowe dodanie do grupy nieodpowiednich torów może zniweczyć dotychczas wykonaną pracę lub zepsuć izolację w innym miejscu.

W ten sposób zostały wprowadzone odcinki izolowane na linii 61, od Stradomia do Kochanowic. Od Jawornicy i Lublińca do Ozimka izolację przygotowali koledzy z isdr.pl (najprawdopodobniej edytorem tekstowym).

Izolowanie w edytorze RSF w Rainsted

Nazwę odcinka izolowanego ustawia się we własnościach toru. Każdą nazwę trzeba dodać osobno. Kopiowanie przypisania izolacji wzdłuż toru można wykonać mając kursor w polu wyboru odcinka izolowanego i używając strzałki w górę albo dół wraz z [Shift]+[Ctrl] (jest to ogólne kopiowanie wskazanej własności do sąsiedniego toru z listy). W ten sposób została wykonana izolacja w scenerii Tarniowo 2. Plik RSF z wykonaną izolacją stacji można pobrać pod adresem [1] (najlepiej ten z największym numerem, we wcześniejszych nazewnictwo izolacji nie było zgodne z obecnymi zaleceniami).

Izolację można też skopiować do sąsiednich odcinków toru poprzez użycie przycisku [Do sąsiednich]. Kopiowanie do sąsiednich zatrzymuje się na odcinku toru przed rozjazdem, a także na torze z odczytem semafora. Zatrzyma się również przed odcinkiem zawierającym już wpisaną izolację.

Izolację dla rozjazdów można wykonać opcją z menu Operacje -> Porządkujące -> Zrób odcinki izolowane przy rozjazdach. Izolowany jest rozjazd i trzy przyległe do niego odcinki. W przypadku dwóch rozjazdów połączonych jednym odcinkiem, odcinek ten jest pokazywany jako konflikt nadawania izolacji, o ile jego długość przekracza 5m. Operacja może pozostawić niezaizolowane odcinki pomiędzy rozjazdami, jeśli jest ich więcej niż 2 — obecnie trzeba je dodać ręcznie do izolacji któregoś rozjazdu, planowane jest ulepszenie algorytmu w przyszłości. Izolowaniu algorytmem podlegają rozjazdy o nazwach w konwencji Xyz_# (pierwsza litera wielka, pozostałe zależnie od potrzeb, znak podkreślenia, numer rozjazdu, opcjonalnie z małą literą na końcu). Domyślne nazwy nadawane przez algorytm unikalnych nazw są w konwencji xyz_#### (z małej litery i z czterema cyframi od 1000, wcześniej była jeszcze dodawana litera z po podkreślniku, ale nie było to zgodne z konwencją nazewnictwa rozjazdów) i nie nadają się do tworzenia izolacji — należy te nazwy zmienić ręcznie na zgodne ze schematem stacji, do konwencji Xyz_# (planowane są automaty do zarządzania nazewnictwem).

W 2019 została również uruchomiona opcja kolorowania torów zależnie od izolacji. Izolacjom torów, rozjazdów, grup i szlaków przypisane są odrębne zakresy kolorów, a intensywność koloru zależy od ostatniej cyfry w nazwie izolacji. Dzięki temu można łatwiej zaobserwować braki i błędy w izolacji (np. izolacja rozjazdu rozlana na tor). Dla krótkich odcinków można nie dostrzec braku izolacji — w planach są dodatkowe narzędzia weryfikujące.


Scenerie realistyczne
Sceneria Podstrony i informacje
Gorlice Realistyczny układ torów
Kaliska Etap 1Etap 2Etap 3WyczerpyLK146LK131Komórki
Linia 61 UwagiWOS 2011Aktualne zmianyZmiany 2017÷201920162015Komórki
Linia 64 Realistyczny układ torów
Linia 139 Aktualne zmianyKomórki
Linia 181 WOS 2011Aktualne zmianyKomórki
Suwałki Zmiany
Szczecin Przeliczenie
Tarnowskie Góry ZmianyKomórki
Toruń Zmiany
Tramwaje GOP Realistyczny układ torów
Scenerie fikcyjne
Sceneria Podstrony i informacje
Czarne Prosty tor o długości ponad 460km
Drawinowo Zmiany
Linia 546 OpisDzierżawa
MZD Zmiany
Quark MydelniczkaRuch 2016Aktualne zmiany
SDR StrzęsowiecCzerwiceKarpiceKrętoszynPiaskowiecWostrzewo
Tarniowo Na bazie rzeczywistej stacji, poprawne profile pionowe na szlakach
Zwierzyniec Zmiany
Zagadnienia ogólne
Profil 2-5-13Odcinki izolowaneSterowanie ruchem 2016Zasięgi nazewnictwa
Sieć trakcyjnaRegulacja
Teren NMT-100Budynki CityGMLPrzeliczanie niweletamiPrzeliczanie obszaramiKomórkiPUWG1922
Formatowanie SCNUnifikacja klonówZapis czasu
YouTube: Sceneria w RainstedZakopane
Lista scenerii, którymi można się zaopiekować