Wersja/17.11.130

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 17.11.130.13012 została udostępniona w dniu 2017-11-26. Główne zmiany w niej dotyczyły optymalizacji pracy edytora RSF.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 129.

Zmiany w edytorze RSF

Poprawione przełączanie torów

Dotychczas nie wykonywało się poprawnie łączenie toru z innym od strony, gdzie był już podłączony inny. Dokładniej, to podłączony wcześniej odcinek nie odłączał się prawidłowo. Ujawniało się to głównie przy bardziej skomplikowanych operacjach, jak zamiana stron rozjazdu podwójnego dwustronnego. Zostało to naprawione.

Zmiany w blokadach dla słupów

Planowane są zmiany w blokadach dla konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej. Blokada wysokości innych obiektów punktowych dla słupów działa odwrotnie, jako "nie aktualizuj automatycznie". Na razie opcja z menu "Zablokuj wysokości obiektom punktowym" została zmodyfikowana tak, żeby nie ustawiała tej flagi "słupom". Z założenia sieć trakcyjna jest zawsze powiązana wysokością z torem, a blokada miała służyć do uniemożliwienia masowej zmiany domyślnej wysokości w wybranych przypadkach.

Globalne dodanie kozłów

Kozły nie dodadzą się do torów, które nie mając kolejnego od punktu 2 mają od punktu 1 zwrotnicę. Odcinki takie zwykle są odcinkami przediglicowymi i stan taki raczej reprezentuje rozjazd wycięty z torowiska albo coś niedokończonego, a nie koniec toru typowo zakończony kozłem.

Zliczanie obiektów

Dla operacji dodania do grupy albo zaznaczenia obiektów o pewnych własnościach dodana zostało ich zliczanie. Liczba obiektów jest wyświetlana w nagłówku okna. Między innymi jest to przydatne do zorientowania się, ile torów jest przyklejonych do linii kierunkowej w przypadku próby reorganizacji geometrii i wyboru innych linii kierunkowych.

Porównanie z innym plikiem

Porównanie zostało naprawione. Różnice współrzędnych równe 1/8192m nie są pokazywane (mogą się zdarzyć po przeliczeniu geometrii). Różnica wysokości jest pomijana, ponieważ głównym celem porównania jest przemieszczenie torów w planie. W razie potrzeby dodana będzie osobna opcja do porównania z uwzględnieniem wysokości. Ponadto w nagłówku okna wyświetlana jest informacja, ile zmienionych odcinków zostało wykrytych i ile doszło nowych.

Pokazywanie strony napędu rozjazdu

Przy wyświetlaniu rozjazdu pokazywana jest dodatkowo kropka z jego lewej albo prawej strony, symbolizująca stronę umieszczenia napędu. Aby jednak kropka była wyświetlana, w konfiguracji plików napędów należy wpisać odpowiednio 1 dla lewej albo 2 dla prawej w polu wyboru strony. Rozjazd musi też mieć wybrany plik napędu — dla wartości default strona nie będzie pokazywana.

Aby wygodniej uruchomić tę funkcję, do menu Operacje została dodana operacja ustalająca stronę dla poszczególnych plików napędów (rozpoznaje "_l", "_p" i "_r" w nazwie pliku), a następnie przenosząca tę informację do rozjazdu.

Wyszukiwarka zakładek

Do menu Błędy dodana została opcja wyszukania torów ułożonych na zakładkę. Na razie działa tylko dla torów i w odróżnieniu od innych wyszukiwań błędów znajduje tylko pierwszy przypadek, a kolejne znajdzie dopiero po jego naprawieniu.

Ustalenia dotyczące wysokości sieci

W związku z wątpliwościami co do działania powiązań sieci trakcyjnej z torami, ustalone zostały następujące zasady.

  • Wysokość konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej (słupów i wysięgników) jest zawsze zablokowana względem torów, podczas gdy inne obiekty punktowe mogą być zablokowane lub nie (wtedy ustawiają się na trójkątach terenu).
  • Wobec trwałego zablokowania wysokości flaga używana do blokowania innych obiektów może być użyta do innych celów. Decyduje ona o tym, czy dana konstrukcja zostanie uwzględniona w grupowym ustalaniu wysokości. Od wersji 17.11.130.12970 Rainsted działa ona odwrotnie, to znaczy zaptaszenie pola będzie skutkowało zmianą wysokości podczas grupowej zmiany.
  • Ponieważ od wersji 17.11.130.12970 Rainsted działanie jest przeciwne do poprzedniego, do menu Operacje dodana została opcja globalnego odwrócenia flag.
  • Opcja z menu Operacje, która ustawia masowo blokadę wysokości obiektów punktowych, nie działa obecnie na słupy.
  • Nowy dodawany słup będzie miał zablokowaną flagę wysokości, czyli będzie się dostosowywał do domyślnej wysokości zawieszenia sieci. Jeśli z jakiegoś powodu wysokość miałaby być inna niż domyślna, należy wyzerować flagę poprzez usunięcie zaptaszenia we Własnościach danego słupa/wysięgnika.

Wyszukiwanie niskich prędkości

Opcja z menu Błędy, wyszukująca tory z niskimi prędkościami obecnie pomija odcinki, których długość jest mniejsza niż 15 metrów oraz które nie mają podłączonego toru od punktu 2. Tory takie są uznawane za zakończone kozłem. Obecność modelu kozła nie jest sprawdzana.

Poprawka eksportowania prędkości w torze

Obecnie prędkość zapisywana do wpisów torów w SCM nie ustawia się tylko dla przypadku wpisania ujemnej prędkości we Własnościach toru. Dotychczas ten warunek działał prawidłowo tylko dla rozjazdów.

Logowanie zmian nazw torów

Eksperymentalnie został uruchomiony zapis dokonanych zmian w nazwach torów do pliku renamed.txt. Celem tego logowania jest ułatwienie dostosowania sterowania do zmodyfikowanych nazw. Ze względu na sposób funkcjonowania zmiany nazw logowana jest zmiana każdej litery, w związku z tym plik nie do końca odpowiada potrzebom. Rozwiązanie będzie analizowane i poprawiane w miarę kształtowania się koncepcji jego ulepszenia.

Dostosowanie W28 do paczki MaSzyna 17.07

Do menu Operacje dodana została opcja aktualizacji wskaźników W28 do standardu paczki MaSzyna 17.07. Operacja ta usuwa pozycje plików INC dla każdego kanału osobno i zamienia na wpisy różniące się teksturą. Nazwy brakujących tekstur zostają dodane do listy tekstur. Liczba zaktualizowanych wskaźników jest wypisywana na górnym pasku. Ze względu na eksperymentalny charakter wskazane jest wyeksportowanie wskaźników przed oraz po użyciu, a następnie porównanie obu plików. W razie niepoprawnego działania należy wrócić do wersji sprzed operacji i zgłosić problem na bugtrackerze. Uwaga! Wersja wskaźnika W28 w paczce MaSzyna 17.07 nie uwzględnia przesłania komendy do składu, z tego względu będzie musiała być zmodyfikowana w przyszłości (w pociągach osobowych komenda zmieni kanał np. kierownikowi pociągu).

Przeliczanie końca drutu

Przy przestawianiu słupa czy wysięgnika jest teraz przeliczany koniec drutu związanego z poprzednią konstrukcją wsporczą. Dotychczas trzeba było ręcznie naprawiać, aby drut zachował ciągłość, co w razie nieuwagi prowadziło do powstania dziur.

Przyklejanie wysięgnika do bramki

Przyklejanie wysięgnika do bramki mogło działać nieprawidłowo, ponieważ mieszało się z przyklejaniem końca drutu do drutu wiszącego poprzecznie, które było używane na potrzeby wieszania sieci tramwajowej do ATS. Nie było dostatecznego sprawdzania, czy znaleziony drut jest pod odpowiednio dużym kątem. Przyklejanie końca drutu do drutu poprzecznego zostało na razie wyłączone.

Samplowanie terenu w edytorze poprzecznych

Jeśli plik RSF ma trójkąty terenu albo włączony jest SRTM, zieloną linią będzie pokazywana powierzchnia terenu. Pozwala to zorientować się w poprawności generowania poprzecznych oraz np. szybko porównać wysokości torów z filmem.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Przerabianie stukotu rozjazdów krzyżowych

Operację można uruchomić na Podglądzie terenu, po wczytaniu pliku SCM z torami i połączeniu torów (w trybie dla trasopisarzy są one łączone automatycznie, w innych trybach trzeba to uruchomić ręcznie). Operacja działa tak, że zwrotnice o długości od 8.7m do 8.9 o nazwach zakończonych literami od "a" do "d" są uznawane za części składowe rozjazdu krzyżowego. Sprawdzana jest też długość odcinków przed iglicami, czy jest w zakresie od 6.0m do 6.2m, i jeśli tak, na tym odcinku jest ustawiany stukot na 2.25m (różnica pomiędzy odległością dziobu krzyżownicy 12.995m a styczną łuku 10.523m, pomniejszona jeszcze o połowę długości przerwy w szynie, przyjętą na 0.182m). Parametr stukotu dla zwrotnicy oraz torów łączących (po przeciwnej do iglic stronie) przyjmuje wartość -1, co oznacza wyłączenie stukotu. Operację należy wykonać po usuwaniu stukotu dla zaznaczonej grupy, ponieważ usunie ona stukot również z odcinków należących do rozjazdu krzyżowego i trzeba go przywrócić na odcinkach przediglicowych (na których znajdują się krzyżownice rozjazdów krzyżowych).

Zmiany w serwerze ruchu

Kod komórki w nazwie rozjazdu

Ponieważ eksport z RSF nie dokleja obecnie kodu komórki w przypadku rozjazdów, które mają znak podkreślenia w nazwie, serwer ruchu został również dostosowany do tej konwencji. Wobec tego, że kilka scenerii zostało już dostosowanych do zalecanej konwencji nazewnictwa, serwer ruchu będzie w najbliższym czasie testowany z nimi.

Dostosowanie do eventów z dwukropkami

Ponieważ w sterowaniu rozjazdów zostały wprowadzone dwukropki, oddzielające nazwę urządzenia od wykonywanej na nim operacji, serwer ruchu został wstępnie dostosowany do tej konwencji nazewnictwa. W razie potrzeby tryb działania serwera można zmienić przed jego uruchomieniem na zachowujący zgodność wsteczną.


Rok Rainsted - wersje
2024 172 • ...
2023 167168169170171
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36