Wersja/17.5.126

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 17.5.126.12740 została wydana w dniu 2017-07-08. Większość zmian miała na celu usprawnienie prac nad podniesieniem jakości scenerii fikcyjnych (Quark, Drawinowo, MZD) poprzez wykorzystanie rozwiązań wypracowanych przy przeróbkach Linii 61 (szablony rozjazdów, nazewnictwo, sterowanie ruchem).


Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 125.

Zmiany w edytorze RSF

Przywrócony eksport torów bez podsypek

Wobec zwiększenia wydajności EU07.EXE eksport samych szyn bez podsypki został uznany za zbędny i usunięty. Jednak pojawiły się argumenty, że same szyny mogą być przydatne przy testach jeszcze większych scenerii, więc taka opcja została przywrócona. Przy eksporcie pomijane będą również pobocza dróg oraz skarpy rzek.

Pobieranie trójkąta z pliku SCM

Jeśli do startera będzie wczytana sceneria z plików tekstowych, to można w podglądzie terenu zaznaczyć trójkąt, a po zaznaczeniu trójkąta w edytorze RSF pobrać jego współrzędne z plików formatu tekstowego. Funkcjonalność ta została użyta przy modyfikacji scenerii Quark, gdzie profil pionowy torów wraz z terenem został przeliczony na poziomie plików tekstowych SCM, natomiast nasyp był przygotowany w RSF. Pobieranie trójkątów z SCM pozwoliło zaktualizować trójkąty w RSF i prawidłowo wyliczyć skarpy nasypu. Wcześniej trójkąty w RSF były na pierwotnej wysokości i konieczne by było utworzenie nowego pliku RSF, gdzie trzeba by odtworzyć zależności dla geometrii torów (linie kierunkowe, niwelety).

Poprawki w eksporcie rozjazdów

Tworzenie wpisów include dla napędów rozjazdów zostało dostosowane do aktualnych wytycznych. Tzn. pochylenie wzdłużne jest jako (p7) i nie generują się wartości dla kolejnych parametrów.

Domyślny napęd rozjazdu krzyżowego

Domyślny napęd rozjazdu krzyżowego został zmieniony na rainsted/xwz5678_r.inc. Wcześniej używany plik pkp/wz5678.inc był problematyczny ze względu na dowolne miejsce jego wstawiania — był to w zasadzie zamiennik dla rkpd.inc (i wstawiany w tym samym miejscu). Obecnie wstawiany plik jest w miejscu iglicy zwrotnicy "a".

Zatyczka peronu z obu stron

Jeśli droga ma kod 0x5Fnn, możliwe jest ustawienie jest wysokości względem niwelety toru, co używane jest do konstruowania peronów. Niezależnie od tego, jeśli droga ma zerowe pochylenie bocznych części (tzn. pionowe krawędzie), to tekstura boku zostanie użyta do wygenerowania odcinka zasłaniającego końce. Dzięki temu nie trzeba się dodatkowo przejmować dziurami na końcach peronu. Alternatywnym sposobem jest sprowadzenie peronu na poziom gruntu. Dotychczas zatyczka była generowana od tylko jednej strony, co z kolei wymuszało użycie co najmniej dwóch odcinków połączonych tym samym końcem.

Naprawianie błędnego obrotu

W pliku RSF mogą się pojawić nieprawidłowe wartości określające kąt obiektu (tzw. NAN), będące śmieciami albo wynikiem dzielenia przez zero. Wartości takie uniemożliwiały eksport do formatu tekstowego. Obecnie są zamieniane na 0.

Kopiowanie do SCM toru bez nazwy

Jeśli tor w RSF nie ma nazwy, to zostanie skopiowany do toru, który jest zaznaczony w edytorze SCM. Pozwala to skorygować SCM, w którym tory nie mają nazwy, aczkolwiek może wymagać usuwania nazw torów w RSF.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Przeliczanie wysokości wg profilu pionowego

Flagę modyfikacji dostają tylko te obiekty, których wysokość została faktycznie zmieniona. Wcześniej wszystkie obiekty były oznaczane jako zmodyfikowane, przez co zapisywały się z generatora wpisów zamiast pozostawić niezmienioną postać tekstową. Okazało się to dosyć uciążliwe w przypadku pliku Quarka, ponieważ SVN zliczył ponad 2800 zmian w pliku SCM, a po wprowadzeniu tej poprawki niecałe 400. Test wykonany na dolnej trasie w okolicy Dejaw.

Naprawione wyświetlanie hektometrów

Po dodaniu rozpoznawania napędów rozjazdów zepsuło się rozpoznawanie słupków hektometrowych z podkatalogu rainsted. Słupki mające przesunięte parametry nadal nie są prawidłowo rozpoznawane.

Wymiana plików INC rozjazdów

W związku z finalnym opracowaniem koncepcji profilu poprzecznego podsypki 2-5-13 oraz wydzieleniem napędów rozjazdów do osobnych plików INC, dodana została funkcja wymiany modeli rozjazdów typu zwrl34r300.inc oraz zwrp34r300.inc. Zamiast jednego wpisu include są teraz dwa, wstawiane w tych samych współrzędnych. W przypadku wymiany szablonu 34000 na 33230 albo 27138 współrzędne będą odpowiednio przeliczane z uwzględnieniem odcinka przediglicowego. Rozwiązanie zostało przetestowane na sceneriach MZD i Drawinowo, wcześniej analogiczna wymiana była wykonana ręcznie na Linii 61 oraz Quarku.

Według stanu na 8 lipca 2017 dodanie dwukropków do nazw eventów sterujących rozjazdami jest już konieczne, gdyż eventy bez dwukropków zostały usunięte z plików INC napędów (nie dotyczy napędów Benka dla rozjazdów 27138). Scenerie są sukcesywnie dostosowywane.

Naprawione liczenie masy składu

Okazało się, że do zliczania masy był użyty nieodpowiedni parametr ładunku (jednostki zamiast typu), przez co wszelka ilość ładunku była traktowana jako tony.

Zapamiętanie pozycji na drzewie submodeli

Przy operacjach na submodelach w pliku T3D odświeżane było drzewo submodeli ale bez odtworzenia zaznaczonego submodelu. Utrudniało to pewne operacje na submodelach. Obecnie submodel jest zapamiętywany i zaznaczany po ponownym wygenerowaniu drzewa. Przy okazji poprawiony został zapis submodeli (niektóre parametry były zapisywane z ustawionymi na sztywno wartościami, niezależnymi od tego, co zostało wczytane).

Rezygnacja z prostowania torów

Przy wczytywaniu scenerii tory z niezerowymi wektorami kontrolnymi są sprawdzane, czy ich konfiguracja odpowiada torowi prostemu i jeśli tak, wektory są zerowane. Obecnie w takim przypadku nie jest ustawiana flaga modyfikacji i jeśli nie będą dokonane inne zmiany na takich torach, zapiszą się one z pierwotną zawartością. Upraszcza to drobne modyfikacje istniejących scenerii o nieprzeformatowanych plikach, ponieważ zmienione zostaną tylko te wpisy, które będą intencyjnie modyfikowane (np. zmiana długości, przypisane sygnałów).

Teren: pokazywanie długości peronu i preferencji zatrzymania

Drugi parametr w W4 (event PutValues z komendą PassengerStopPoint:), będąc dodatnim, określa długość peronu — jeśli skład mieści się w tej długości albo jest dłuższy, to jest uznawane zatrzymanie przy peronie. Taka sytuacja jest sygnalizowana po zaznaczeniu wskaźnika czerwonym półokręgiem o promieniu równym temu parametrowi. Jeśli podana w tym parametrze długość jest ujemna, wskaźnik powinien być widziany wyłącznie przez pociągi krótsze od wartości bezwzględnej tej długości — półokrąg ma wtedy kolor zielony.

Dodatkowo rysowany jest półokrąg o promieniu równym wartości bezwzględnej pierwszego parametru — ma on określać preferowane miejsce zatrzymania. Dla wartości ujemnej kolorem żółtym jest wskazane miejsce zatrzymania czoła składu (np. przejście w poziomie torów), natomiast dla dodatniej — środka składu kolorem niebieskim (np. ze względu na wiatę albo umieszczenie przejść nad albo pod torami). Przykładowo wartości -201 302 oznaczają, że peron ma 300m (300 w 302), drzwi należy otworzyć po prawej (2 w 302), pociągi krótsze niż 100m (300-200) mają się zatrzymywać 200m od W4 (200 w -201) i czekać przy peronie na podanie semafora (1 w -201). Wartość ujemna dla czoła została wybrana przez analogię do wstawiania składu przed semaforem (właściwe torem z odczytem semafora), gdzie wartości dodatnie zbliżają do semafora, a ujemne oddalają.

Poprawiony generator skryptów instalacyjnych

Poprawione zostało tworzenie listy plików dla tekstur zawierających przecinek w nazwie. Jeśli drugim znakiem po pierwszym znalezionym przecinku jest kropka (np. w ciągu ",1.dds"), szukany będzie kolejny przecinek, który zostanie zastąpiony znakiem równości. Wcześniej na znak równości była zmieniana kropka, co było błędne.

Ze względu na mechanizm katalogowania paczek, używający przecinków jako separatorów w plikach CSV, wskazane byłoby odejście od użycia przecinków w nazwach plików.

Teren: wyliczanie wysokości drutu

Dotychczas wyliczanie wysokości drutu jezdnego ponad torem wykonywane było tylko podczas przyklejania końca drutu do toru (o ile nie było włączone wymuszenie podanej wysokości). Obecnie zaznaczenie drutu powoduje wyświetlenie wysokości każdego końca ponad torem. Ze względu na algorytm wyszukiwania torów, uwzględniane są tylko tory proste. Funkcjonalność ta służy do korygowania błędów sieci trakcyjnej wynikających z niezgodnej wysokości drutu jezdnego lub zbyt dużego nachylenia drutu względem torów.

Naprawianie przechyłek

Na potrzeby korekcji scenerii MZD opracowana została funkcja masowego korygowania przechyłek. Dla każdego toru niebędącego prostym liczony jest iloczyn wektorowy i porównywany ze znakiem przechyłek. Tor skręcający w lewo (punkt 2 po lewej stronie, patrząc wzdłuż stycznej w punkcie 1) powinien mieć przechyłkę w lewo (czyli ujemną). Nie zadziała to dla torów prostych z przechyłką (zdarzają się), a dla torów typu S albo pomiędzy łukami odwrotnymi może się policzyć nieprawidłowo. Takie tory pozostaje już poprawiać ręcznie. Skala błędów przechyłek była dosyć duża, obecnie są one poprawione (aczkolwiek nadal to nie są łuki z krzywymi przejściowymi, a rampy przechyłkowe są dosyć dowolne).

Zmiany w instalatorze dodatków

Korekcje dla przecinków w nazwie

Jeśli paczka zawierała pliki z przecinkami w nazwie, wcześniejsze wersje generatora skryptów w Rainsted mogły wstawiać znak równości w nieprawidłowym miejscu. Obecnie przy próbie instalacji skryptem ciąg "=dds," jest zamieniany na ".dds=", co pozwala uruchomić skrypt z błędami w nazwach plików. Niemniej zalecane jest usunięcie tych błędów przed publikacją skryptu. Docelowo funkcjonalność ta będzie raczej usunięta w przyszłych wersjach.


Rok Rainsted - wersje
2024 172 • ...
2023 167168169170171
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36