Wersja/19.11.147

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 19.11.147.15171 została udostępniona w dniu 2019-12-01.

Zobacz też zmiany w poprzedniej wersji 146.

Zmiany w edytorze RSF

Wyszukiwarka błędów: brak skrajni na niwelecie

Odcinki niwelety powinny mieć wpisane wartości skrajni lewej oraz prawej. Skrajnia jest używana do pozycjonowania automatycznych słupków hektometrowych oraz generowania podtorza na przekroju poprzecznym. Suma obu tych wartości powinna wynosić minimum 4m (tyle wymaga wyszukiwarka błędów). Dla linii jednotorowej skrajnia po każdej stronie powinna być od 2.4m do 2.7m, zależnie od kategorii linii (czyli w sumie od 4.8m do 5.4m). Dla linii wielotorowej dodać trzeba rozstaw torów (czyli dla dwóch torów zwykle każda skrajnia ma wartość pomiędzy 4.4m a 5m, dając w sumie od 8.8m do 10m). Również w przypadku dróg z niweletami wartość 4m (jako suma) wydaje się być dobrą minimalną wartością (pas ruchu powinien mieć minimalnie 2.5m, czyli na każde pobocze zostaje po 0.75m).

Pomijanie prędkości przy izolowaniu rozjazdów

Automat ustawiający odcinki izolowane dla rozjazdów pomija teraz znaki wpisane po ukośniku "/" w nazwie rozjazdu. W założeniu w ten sposób podaje się prędkości [km/h] dla sterowania ruchem, mające wpływ na sygnały na semaforach. Po pierwszym ukośniku podaje się prędkość do jazdy na wprost, a po drugim na bok. Przykładowo, aby przejazd na wprost przez rozjazd był zawsze z dolnym pomarańczowym, należy dodać do nazwy "/40", a jeśli chcemy wyświetlić "5" na W21 dla jazdy na bok po rozjeździe zwyczajnym R=300m, należy dodać "/-1/50" (dwa ukośniki, pomiędzy nimi nie może być pominięta prędkość do jazdy na wprost — ujemna to brak ograniczenia).

Zmiana kilometrażu na wielu poprzeczkach

Na karcie Własności poprzeczek dodane zostało pole, które pozwala przeliczyć kilometraż na poprzeczkach o podaną wartość. Jest to przydatne w przypadku ustawienia tymczasowego kilometrażu. Unika się w ten sposób żmudnej edycji każdej poprzeczki. Efektem ubocznym takiej zmiany może być utrata "okrągłego" kilometrażu w poprzeczkach ze słupkami. Poprzeczki są modyfikowane od aktualnie wybranej do końca listy. Nie jest zmieniany kilometraż poprzeczek z nazwą zawierającą znak równości "=", chyba że jest to ciąg "Z=" (czyli weryfikacja wysokości dla wyszukiwarki błędów).

Wyliczanie współrzędnej pionowej

Na karcie Punkty są pokazywane współrzędne płaskie (XY) punktu wskazywanego przez strzałkę myszy. Jeśli w tym miejscu zostanie znaleziony trójkąt, będzie również wyliczona współrzędna pionowa (Z). Dotychczas do wyliczania współrzędnej pionowej były używane dane SRTM, jednak od paru lat preferowane jest użycie NMT-100 oraz ewentualnie fundamentów CityGML. Rozwiązanie to będzie działać również dla scenerii fikcyjnych, o ile do RSF zostały wyeksportowane trójkąty terenu.

Poprawione przyklejanie linii do terenu

Błąd polegał na nieprawidłowym odczycie wysokości podsypki. Linie mogły ustawiać się na losowych wysokościach.

Wyszukiwarka błędów: sprawdzenie sygnalizatorów bramkowych

Sprawdzane są sygnalizatory, czy mają przypisany obiekt bazowy (czyli czy zostały przyklejone). Jeśli tak, to typ obiektu powinien być 0xA8 albo 0xA9 (kiedyś można było przyklejać do bramek 0xA0 i 0xA1, ale zdarzały się przyklejenia do nieodpowiednich obiektów i bramki musiały zostać oddzielone od innych obiektów — nie ma na razie odróżnienia bramek sygnałowych od bramek trakcyjnych). Przyklejony sygnalizator powinien mieć literę "H" w nazwie INC (pierwotnie w MaSzynie używana była litera "B", jednak automaty weryfikujące mogą mylić ten wariant zawieszenia z komorą światła białego). Jeśli nie jest przyklejony, to sprawdzane jest, czy ma literę "H" w nazwie INC — jeśli tak, sygnalizowane jest to jako błąd.

Należy zakładać, że plik INC sygnalizatora z literą "H" w nazwie będzie posiadał również kosz — dotychczasowe rozwiązanie miało bramki z koszami, w które trzeba było wpasować głowice — jednak ogranicza to możliwe rozstawy torów.

Pozycja słupka w edytorze przekrojów poprzecznych

W edytorze przekrojów poprzecznych dodana została wizualizacja położenia słupka hektometrowego. Wysokość ustawiona w P[1].Z poprzeczki określa górną powierzchnię słupka, a różnica P[1].Z-P[2].Z jest wysokością słupka ponad główkę szyny (albo powierzchnię drogi). Dotychczas pozycjonowanie słupków nie było precyzyjnie określone, w najbliższym czasie zostanie to uporządkowane, aby można było konfrontować słupki ze skrajnią taboru (tzn. skrajnią dla budowli).

Tabliczki hektometrowe na bramkach

Analogicznie dla słupów sieci trakcyjnej możliwe jest oznaczanie bramek (typu 0xA8 i 0xA9), że mają mieć tabliczkę hektometrową. Ponieważ bramki są obiektami wstawianymi punktowo, automatyczne wstawianie tabliczek dotyczy tylko nogi wstawienia. W rzeczywistości przy drugiej nodze bramki może nie być tabliczki hektometrowej, może być tabliczka z tą samą wartością, albo kilometraż równoległej linii.

Zamiana nóg bramki

Dla bramek trakcyjnych o zmiennych wymiarach (typ 0xA9) możliwa jest zamiana nóg. Jest to w zasadzie podobne do obrócenia bramki, ale zmieniana jest dodatkowo odległość nogi od toru. Przeliczane są również przyklejone do niej wysięgniki sieci trakcyjnej. Odwrócenie bramki pozwala wpływać na pozycję tabliczki hektometrowej (obecnie jest tylko przy pierwszej nodze), a dla bramek sygnałowych ustalić położenie drabiny (też przy pierwszej nodze).

Przywrócenie widoczności wszystkich warstw

Włączenie specjalnego kolorowania torów (np. wg prędkości) wyłącza pozostałe warstwy dla lepszej widoczności (można je pojedynczo włączyć ręcznie). Dla większej wygody, dodana została opcja w menu, która włączy wszystkie warstwy jednocześnie. Poza tym, przełączenie kolorowania na jedno z trzech podstawowych przełącza widoczność warstw na taką, jaka była ustawiona przed wybraniem specjalnego kolorowania.

Kopiowanie kierunkowej do podłączanego odcinka

Jeśli odcinek prosty toru bez ustawionej kierunkowej zostanie naprawiony, a skutkiem naprawienia będzie podłączenie do innego odcinka prostego z ustawioną kierunkową, to naprawiany odcinek zostanie przyklejony do kierunkowej w identycznej odległości. Funkcjonalność jest w fazie testów i nie zawsze działa zgodnie z oczekiwaniem, np. łączenie z punktem 4 rozjazdu, który nie miał przeliczenia kierunkowej wtórnej może skutkować wystrzeleniem odcinka.

Okno do zarządzania notatkami

Wprowadzony został system "zgłaszania błędów", oparty na współrzędnych WGS84 oraz osobnych plikach na każde zgłoszenie. Współrzędne WGS84 są przeliczane na PUWG1992, a zgłoszenie jest symbolizowane jako obiekt z obrysem, o ile mieści się w obszarze obejmowanym przez dane w pliku.

Przeliczenie słupków hektometrowych

Dla słupków rainsted/slhm*.inc zostało ustalone nowe przesunięcie pionowe na -0.68m, aby można było pozycjonować górę słupka względem niwelety (poziomu główki szyny) i porównywać ze skrajnią. Operacją z menu można zaktualizować to przesunięcie dla plików INC z jednoczesnym przeliczeniem powiązanych słupków o różnicę. Docelowo operacja będzie wykonywana automatycznie podczas wczytywania i będzie podłączona do zmiany wersji RSF z 16. na 17.

Filtrowanie geograficzne izolacji

Do menu Operacje dodana została jakiś czas temu operacja obliczenia współrzędnych odcinków izolowanych. Obecnie te współrzędne są używane do ograniczenia listy przy wybieraniu odcinka izolowanego dla toru. Aktualne ograniczenie to 1km dla izolacji stacyjnych i 5km dla blokad liniowych (zawierających znak "@" w nazwie). Będą prowadzone dalsze testy, czy tak ustalone odległości spełniają swoje zadanie.

Łukowanie rozjazdu aktualizuje nazwę szablonu

Łukowanie wykonuje się dwuetapowo. W pierwszym etapie należy wybrać szablon bazowy i użyć przycisku [Łukowanie] dla utworzenia kopii. W drugim etapie należy wpisać w dolnej tabelce promień dla pierwszego toru i użyć przycisku [Łukowanie] do przeliczenia szablonu. Przeliczenie szablonu zaktualizuje promień w nazwie szablonu (wpisze go po znakach "-R"). Zmiana promienia nie jest możliwa, jeśli szablon zostanie użyty więcej niż raz — w takim przypadku należy utworzyć osobny szablon łukowania na inny promień, albo tymczasowo zmienić rozjazdom szablon na inny.

Poprawka masowego przyklejania zwisów do bramek

Przyklejanie omija teraz kotwy. Kotwy mają być mocowane do bramek inaczej niż przez ustawienie na środku bramki.

Poprawka dla kozłów

Kozły przyklejone do P2 toru pozycjonują się automatycznie na jego końcu, jednak obrót kozła nie zawsze był prawidłowy. Zostało dodane sprawdzanie znaku Id toru oraz kozła, znak Id kozła staje się taki sam, jak toru.

Wstawianie trzech albo czterech W11

Po zaznaczeniu sygnalizatora można wstawić z menu Dodaj trzy albo cztery wskaźniki W11, rozmieszczone co 100m, od razu z rezonatorem, odległym o 200m. Pliki INC dla wskaźników są wyszukiwane wśród dostępnych, o ile zawierają charakterystyczny ciąg znaków — w razie braku są dodawane nowe pozycje. Niezbędne jest wcześniejsze ułożenie niwelety, ponieważ jest ona używana do wyznaczenia pozycji wskaźników. W razie potrzeby można potem skorygować ich pozycje. Przypisanie rezonatora do toru z ewentualnym podziałem odcinków należy poprawić ręcznie.

Ostrzeżenie przed zepsuciem kierunkowej

Błąd polegający na przestawieniu nieodpowiedniego końca linii kierunkowej mógł powodować zepsucie torów zamiast ich korekty. Obecnie w razie próby odwrócenia zwrotu kierunkowej albo skrócenia jej o więcej niż 30% pojawi się komunikat ostrzegający.

Wczytanie profilu pionowego z CSV

W oknie podglądu niwelety została dodana zakładka, z której można wczytać profil. Na początek każda linia powinna zawierać kilometraż [km] oraz wysokość [m]. Obsługiwane jest zarówno rozdzielenie liczb przecinkiem, jak i średnikiem (wtedy mogą mieć przecinek zamiast kropki dziesiętnej). Potrzebne poprzeczki zostaną dodane z nazwą "załom", istniejącym jedynie ustawi się i zablokuje wysokość. Jeśli wysokości były już ustawione wcześniej, to nie zostaną usunięte — tymczasowy profil należy usunąć ręcznie, inaczej wymiesza się ze wczytanym. W planach jest bardziej rozbudowany moduł do wklejenia profilu z CSV, łącznie z wyliczaniem wysokości z pochylenia, kalibracją względem terenu (NMT-100) oraz korektą błędnych pozycji (np. gdy nie ten kierunek pochylenia).

Wpisywanie odległości obiektu od toru zaznacza blokadę

Dotychczas ręczne wpisanie nowej odległości wymagało wcześniejszego ustawienia blokady, a jeśli się blokady nie kliknęło, to wpisana wartość nie była zapamiętywana.

Pokazywanie W3 na semaforze

Jeśli w nazwie INC semafora zostanie użyty ciąg "W3", ale nie będzie to "W31", to dla semafora z masztem "Y" albo "YN" rysowana będzie biała komora po przeciwnej stronie do pionu komór sygnałowych.

Poprzedzanie nazw nieunikalnych krzyżykiem (#)

Powtarzające nazwy obiektów sygnalizacji są logowane jako błędne, jednak dla niektórych obiektów nie ma sensu ustawiać unikalnych nazw (np. W13). Dla jasności sytuacji nazwy te powinny być poprzedzone krzyżykiem "#". Do menu Operacje została dodana opcja dodawania krzyżyka do typowych nazw wskaźników.

Porządkowanie kwestii definicji słupków

Do wyszukiwarki błędów dodana została funkcja sprawdzania poprzeczek ze słupkami, czy mają definicję słupka. Aby nie było konieczności poprawiania wielu takich błędów osobno, do menu Operacje została dodana operacja skopiowania definicji słupka ze wskazanej poprzeczki do wszystkich poprzeczek, którym definicji słupka brakuje. Operacja ta przelicza wysokość słupków dla tych poprzecznych, uwzględniając wysokość podaną w definicji oraz dodając 0.3m (bezpieczna skrajnia typu niski peron). Osobną operacją można poprawić domyślne definicje słupów wraz z przeliczeniem tych słupków, które ich używają (nie obejmuje ona poprzeczek z nieustawioną definicją). Dla domyślnych słupków (czyli "rainsted/slhm*.inc") przesunięcie powinno wynosić -0.68m. Wysokość podana w poprzeczce jest teraz górnym punktem słupka.

Wyszukiwarka błędów: badanie słupów krańcowych

Łączenie sieci trakcyjnej na granicy plików wykonuje się poprzez wstawienie słupów o nazwach tra/void-*.inc (gwiazdka oznacza typ wysięgnika, np. 3K) na końcu listy sekcji naprężania, we współrzędnych przeliczonych z sąsiedniego pliku, w których znajdują się odpowiednie słupy w tym sąsiednim pliku. Umieszczenie słupów tra/void-*.inc na początku listy jest obecnie sygnalizowane jako błąd przez wyszukiwarkę błędów. Dodatkowo wyszukiwarka błędów sprawdza, czy słupy te są przyklejone do torów z gwiazdką w nazwie. (Tory o nazwach rozpoczynających się od gwiazdki służyły do usuwania taboru dekoracyjnego, który wyjechał poza obszar zainteresowania i nie był już potrzebny. Podłączenie innego odcinka od strony punktu 1 deaktywowało usuwanie taboru. Miało to służyć składaniu większych scenerii z komórek, a w razie nieuwzględnienia komórki w złożeniu wszystkie pociągi jadące w jej stronę byłyby usuwane.)

Automatyczne nazwy dla SBL

Unikalna nazwa semafora SBL powinna się zaczynać od liter "LK" (aktualnie sugerowany skrótowiec od "linia kolejowa") albo "PL" (poprzedni wzorzec numerowania linii z przedrostkiem "PL-D29-"). Jeśli początek nazwy jest inny, zostanie odnaleziony początek niwelety dla toru, przy którym stoi semafor i jeśli w pierwszym odcinku tej niwelety jest podany numer linii kolejowej w formacie "LK" (np. "LK202" albo dla jednego toru "LK201.1"), to zostanie utworzona automatyczna nazwa dla SBL. Będzie miała ona trzy człony, oddzielone podkreślnikiem: numer linii kolejowej, człon stały "SBL" oraz liczba określająca hektometr. Nazwy będą wymagały poprawienia, ponieważ nie jest uwzględniany numer toru (parzysty czy nieparzysty) ani kierunek jazdy (dochodzi litera "N" po hektometrze). Nazwa ustalana jest po kliknięciu przycisku [Przelicz] na karcie Własności. Działanie automatu będzie obserwowane w najbliższym czasie i w zależności od rezultatów będzie on modyfikowany.

Zmiany w starterze do MaSzyny

Godła arkuszy map dla CityGML

Aby nie było konieczne trafianie w ciemno w sąsiednie arkusze danych CityGML, wyświetlane są godła arkuszy, mniej więcej na środku każdego arkusza (co około 2.3km). Wyświetlanie nazw arkuszy można wyłączyć z menu Widok. Godła będą się wyświetlały tylko dla obszaru PUWG1992, dla innych nie ma to sensu.

Konwersja E3D na OBJ

Została dodana prymitywna konwersja współrzędnych z pliku E3D do formatu OBJ. Nie są wydzielane submodele ani brane pod uwagę parametry submodeli, ignorowane są transformy i nazwy tekstur.


Rok Rainsted - wersje
2024 172 • ...
2023 167168169170171
2022 156157 (MaSzyna 22.11)158159160161162163164165166
2021 152153154155
2020 148149 (MaSzyna 20.04)150151
2019 141142 (MaSzyna 19.04)143144145146147
2018 132133134135136137138139140
2017 124125126127128129130131
2016 114115116117118119120121122123
2015 108 (MaSzyna 15.02)109 (MaSzyna 15.04)110111112113
2014 107
2013 102 (MaSzyna 01.13)103104105 (MaSzyna 08.13)106
2012 100 (PC2011)101
2011 98 (PC2010)99
2010 929394959697
2009 74 .. 91
2008 37 .. 73
2007 0 .. 36